Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
Д И С Т Р И Б У Ц И О Н Н А П О Л И Т И К А 1. Маркетингова характеристика на дистрибуционния микс 1.1. Същност на дистрибуционния микс 1.1.1. Понятие и обхват на дистрибуционния микс Маркетинговата дистрибуция обхваща организацията и дейностите по разпределението (придвижването и продажбите) на продуктите от производителите до купувачите и крайните потребители. Обект на дистрибуцията са различните продукти, насочени към задоволяване на нуждите на потребителите. Извършването на дистрибуц

Категория на документа: Документи по Маркетинг
М А Р К Е Т И Н Г Съдържание: 1. Същност, функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход 2. Пазарни и маркетингови философии 3. Състояния на търсенето 4. Видове маркетинг 5. Маркетингов микс 6. Маркетингова макрообкръжаваща среда 7. Маркетингова микрообкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата 8. Потребителско поведение – авторови концепции; модели на потребителско поведение; фактори, определящи поведението; потребителско поведение на иорганизациите 9. Вземане на решение за покупка – същнос

Категория на документа: Документи по Маркетинг
Съдържание на курса:  Прoгнозиране и видове прогнози  Същност и принципи на планирането  Национално планиране и програмиране  Регионално планиране  Фирмено планиране  Стратегическо планиране. Разработване на стратегия  Методи за стратегически анализ  Фирмени стратегии  Маркетингово планиране  Планиране на иновациите  Планиране на производството. Планиране на производствената програма  Планиране на производството. Планиране на производствените мощности  Планиране на материалните ресу

Категория на документа: Документи по Маркетинг
УВОД 2 1. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧАВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ПОВЕДЕНИЕ 4 Домаркетингови изследвания на потребителското поведение 4 Анализ на макроравнище 4 Анализ на микроравнище 11 Иконометрично моделиране 16 Маркетингов подход в изследването на потребителското поведение 20 Модели на птребителското поведение 22 2. НОВОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 27 Митове на модернизма 31 Постмодерн 34 Постмодерни изследвания на потребителското поведение 37 3. БРЕНД И БРЕНДИНГ 42 Кратка история на брендинга 44 4. НАЛАГАНЕ

Категория на документа: Документи по Маркетинг
ТЕМА 1 Теория на пазара. Пазарен механизъм и пазарно равновесие. 1. Пазар и видове пазари Пазарът не е само териториално-пространствено понятие. Той е синтетичен израз на връзки и отношения между стопански субекти, които се ръководят в своите действия от съображения за изгода. Основни характеристики на пазара са стоковата размяна и конкурентните механизми. Обект на стоковата размяна не са просто вещи или дейности. От икономическа гледна точка това са стоки, които съчетават в себе си две неотдели

Яндекс.Метрика
92 92 100 100