Категория "Маркетинг"


Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Фирма "Ден и Нощ" ООД е един от най-големите производители на вафли в България. Фирмата произвежда различни по вкус и размер вафли с търговската марка "Боровец", които са разработени специално за специфичния вкус на българския пазар. В момента "Ден и Нощ" ООД реализира продажби в размер на средно 30 000 000 вафли на месец. От началото на 2004 година компанията успешно реализира своята продукция на европейския и световен пазар. Освен в България стоките и са търсени и в Англия, Белгия, Гърция, Т

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Дисциплина: Маркетинг Тема: Особености на банковия маркетинг Разработил: Проверил: СЪДЪРЖАНИЕ 1.СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА БАНКОВ МАРКЕТИНГ 2.ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ - БАНКА "ОББ АД" - ИСТОРИЯ НА БАНКАТА, ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ, БАНКОВИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ 3. ВИДОВЕ МАРКЕТИНГ В БАНКОВАТА СФЕРА 4.ХАРАКТЕРИСИТКА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МАРКЕТИНГА 5.ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ- ФАКТОРИ КОИТО ВЛИЯЯ

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Тема № 4 SWOT анализ на фирма 'Билла' - България и избор на стратегия 1. SWOT анализ 2. Стратегия на 'Билла' - България Един от най-важните анализи , които едно предприятие трябва да направи е т.нар. SWOT анализ. Той е част от оценката на ситуацията в организацията, която включва още оценяване на настоящото състояние, на основните проблеми за разрешаване и насоките за бъдещото развитие. Наименованието на анализа подсказва за елементите, които той съдържа: силни страни (Strenghts),слаби страни

Категория на документа: Документи по Маркетинг
ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ по Маркетинг Тема: "Основни маркетингови концепции" ИЗПЪЛНИТЕЛ: Виктор Димов РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р Радка Илева Фак. №: ФИЗ - 1183 Специалност: Финанси, II курс, задочно обучение ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2012 СЪДЪРЖАНИЕ Стр. Уводна част................................................................................................ 3 Основна част.......................................................................................

Категория на документа: Документи по Маркетинг
 Икономическият растеж като основен проблем на Стопанската история. Определение: Под "икономически растеж" основно се разбира увеличаването на стоките и услугите, предназначени за употреба от човека. Териториален обхват на икономическия растеж : От една страна може да се говори за икономически растеж от гледна точка на териториална или политическа единица, като например за икономически растеж на Франция или на щата Юта, на гр. Плевен, на с. Върбица - Плевенско, или на някой друг сегмент от чове

Яндекс.Метрика
92 92 100 100