Възникване, същност и концепции на маркетинга


Категория на документа: Маркетинг


13.09 2010г. - 9:00

Изпитът в 2 варианта и двата писмени.
Вариант 1 - Писмен тест от 12-15 въпросчета, които се пишат през 5-7 реда. За този вариант студентът може да се подготви на база на следните литературни източници:
1. Проф. Филип Котлър - "Основи на маркетинга" част 1 и част 2 София, след 2004г.
2. Прайд и Феръл - "Маркетинг: Стратегии и концепции" - София, след 2002г.
3. Доц. Елена Маринова - "Маркетинг" - Варна, след 1996г.
4. Проф. Веселин Благоев - "Маркетинг" - София, след 2005г.

Вариант 2 - Разработане на предварително зададена тема по "Учебник по маркетинг" с автор Проф. Васил Пехливанов - София, 2009г. + 2 контролни въпросчета.. Този вариант се дава по преценка на преподавателя, като главния критерии е присъствие и поведение на лекциите. Той важи за първите 2 дати на изпита. Ако студентът не се яви на една от тези дати или получи (2), след това до края ще се явява на вариант 1.

ТЕМА №1 Възникване, същност и концепции на маркетинга

Маркетингът е напълно излишен и парите изразходвани за него от фирмите са напразно изразходвани в следните случаи:
1 - Когато пазарите са остро дефицитни, т. е. търсенето като обем превишава многократно предлагането като обем (стоки от месно производство + внос).
2 - Когато пазарите са монополни, т.е. фирми монополисти владеят пазара и прилагат нелоялна конкуренция и удари под кръста на конкурента. Или пък пазарите са олигополни, т. е. няколко фирми се картелират и провеждат целенасочено политики срещу интересите на купувачите.
3 - Когато фирмите са в състояние да маниполират пазара главно чрез създаване на изкуствен дефицит по 2 линии:

а) Организират голям износ, за да "охладнее" вътрешния пазар.
б) Формират т. н. Буферни запаси като изкупуват и изземат от наличностите на пазара със същата цел - да "охладнее" пазара и др.
Марктингът е абсолютно необходим като методология и практика и заделените пари за него са абсолютно оправдани и се възстановяват, възвръщат многократно при т. н. Равновесие и конкурентни пзари, където има добър баланс между търсенето и предлагането на стоки. Това важи с още по-голяма сила при прегряти икономики и силни дизбаланси в полза на предлагането, когато редица фирми неможе да продадат стоките си, работят на загуба и се движат ускорено към фалит.
В наши дни в епохата след няколко промишлени революции в света с уникални научно-технически постижения, които коренно променят техниките и технологиите в света, които "раждат" огромни количества продукция, чиито реализация е затруднена. Познаването на маркетингът и използването му по предназначение е задължително условие за както казва Котлър - За всички познавачи на пазара, мениджъри и ръководители на производствата и др.
Съдържанието и обхвата на маркетинга и най-вече изисквания, на които трябва да отговаря маркетинга в най-концентрирания вид, сбито са посочени също от Котлър. Според него маркетолога трябва да знае как да опише пазара, да го разбие на сегменти и да избере целевия сегмент (сегменти), към които фирмата да насочи своите стоки или услуги. Той трябва да знае и да иска от проектантите и конструктурите на фирмата или от научно-изследователските институти и проекто-конструктурски бюра да проектират и конструират такива стоки, които имат потребителски свойства, които най-пълно отговарят на изискванията на потенциалните купувачи.
Той трябва да знае как да избира добри посредници , за да се окаже стоката там, тогава и където купувача желае да я получи, за да я консумира.
Маркетолога трябва да владее, познава до съвършенство методите за ценообразуване, за да може правилно да образува и оферира цените на фирмата, така че потенциалните купувачи по цената да съдят за качеството, технологичното равнище и др. технико-икономически условия на сделката като франко на доставката, валутата и начина на плащане, гаранционни срокове и др. Той трябва да владее достатъчно добре комуникационна политика с ударение върху рекламата, за да може да предвижда стоката на пазара.
Маркетингът в превод от английски език означава пазарна дейност или действие на пазара. Има много определения за маркетинг, но основните са 2 и 2-те американски - едното е на Американската асоциация по маркетинг, а другото е в учебника "Основи на маркетинга в САЩ" и е дадено през 80-те години. Първото се нарича класическо определение за маркетинга и гласи -->Маркетингът представлява предприемаческа дейност за придвижване на стоките и услугите от производителя до потребителя.
Второто определени е съвременно и гласи -->Маркетингът е философия на бизнеса и успешен бизнес в условие на конкуренция. Маркетингът се появява, развива и налага в условието на световната промишлена революция, когато се налага високопроизводстена техника и автоматизираното производство, които "бълват" огромни количества стандартизирана продукция, чиито реализация е затруднена поради ограничено търсене. Маркетингът става оръжието на преуспяващите.
Първото учебно помагало по маркетинг се появява съответно през 1901г. и 1902г. - най-напред в Илинойския университет на САЩ, а след това в Мичиганския университет на САЩ. Още там за първи път се изясняват уменията и навиците, които трябва да владеят търговците на едро и търговците на дребно + особеностите на търговията със средства за производство и особеностите на предметите за потребление + особеностите на предмети за дълготрайна употреба и за краткотрайна употреба + за пръв път се отделя внимание на същността и възможността на рекламата.
През 1908г. се появява първата в света Търговско-изследователска фирма (Институт по проблемите на маркетинга). От този момент нататък възниква дилемата - собствено звено по маркетинг или задоволяване нуждите на фирмата от маркетинг по пътя на договорите с маркетинговите институти. Към 1911г. се появяват първите отдели по маркетинг в големите американски корпорации. През 20-те години на миналия век се появява Американската асоциация на преподавателите по маркетинг и реклама, която през 1937г. се преименува в Американска асоциация по маркетинг.

27.09.2010

Маркетингови концепции -

Маркетинговата концепция отразява изходните положения, към които се придържат фирмите при активна ориентация на тяхната дейност към изискванията на пазара на всеки етап от развитието на фирмата. Маркетинговите концепции се развиват в американската и световната икономика еволюционно /постепенно/.
Най-напред в света се появява производствената маркетингова концепция. Тя възниква в условие на голям дисбаланс между търсенето и предлагането на стоките и услугите в полза на търсенето.
Ударението тук е в сферата на производството, т.е. да се произведе повече продукция, чиято функция е предлагането на стоки и услуги. Решаването на този казус опира до 2 алтернативи:
а/Когато няма проблеми да се въвлекат в производството повече ресурси /материални, трудови, финансови/.
б/Когато тези ресурси или част от тях неможе да се купят /т.е. дефицитни са/.
Първият вариант е по-лесен. Той се нарича екстензивно развитие на производството. Вторият вариант е много труден и е познат като интензивно развитие /икономия/ на производството. Главното при него е - със същото количество ресурси да се произведе повече продукция или пък същото количество продукция да се произведе с по-малко ресурси.
На по-късен етап се явява стоковата концепция. Появява се в условие, когато пазара е добре наситен, т.е. движи се към групата на т.н. равновесни пазари. В тези условия по-голям шанс да продадат продукцията си имат тези, които произвеждат с добро качество и продават на т.н. поносими цени адекватни на качество.
На по-късен етап фирмите разбират, че може да не бъде продадена даже стока с добро качество и на умерена цена, ако продавачите /дилърите/ нямат необходимите качества на продавачи и не полагат усилия да докажат /внушат/ на потенциалните купувачи, че ако купят дадена стока по оферираната цена ще спечелят в сравнение с това, ако купят стоката на друга фирма. На следващич етап решително се налага в света потребителската концепция на маркетинга. Налага се в условия, когато е осъществена световна промишлена революция. Появяват се в света принципно нова техника и технология, които бълват огромни количества масова стандартизирана продукция и пазарът е пренаситен с предлагане. Възниква проблема пред много фирми с реализацията. Имат шанс за успешен, печеливш бизнес само тези фирми, които силно ориентират производствените си мощности да произвеждат и предлагат продукция в строго съответствие с изискванията на отделните пазарни сегменти за количество, качество, асортимент на продукцията и т.н. следпродажбени ангажименти на фирмата. Няма съмненти, че потребителския пазар вече е диференциран като доходи, изисквания към качеството и др. Най-голям шанс имат да продадат тези, които най-пълно задоволяват изискванията на пазарните сегменти, като отчитат при това, че самите ? не са статични, а динамични /променят се/.
-->Тази потребителска концепция не отчита просто потребностите, а платежоспособните потребители.
На по-късен етап се ражда концепцията "интегриран маркетинг". Тази концепция отчита факта, че с времето потребностите се изменят или научно-техническия прогрес може да "роди" нови стоки /принципно нови, осъвършенствани и много допълващи/, които може да не намерят реализация, защото няма потребители за тях. За това тази концепция предполага едновременно отчитане на появата на новите стоки и наличието на потенциални купувачи за тях. Тази концепция предвижда фирмите да правят необходимото за - /създавайки стоката да се създават и купувачи/. Следователно концепцията се нарича стратегически маркетинг. Главното при нея е, че фирмите, за да е успешен бизнеса трябва да отчитат едновременно и потенциалните купувачи и конкурените. Най-новата маркетингова концепция е "Социално-етичен маркетинг". Тази концепция възниква поради нарастващите силни противоречия между:
а/развитите и слабо развитите страни в света
б/ между различните поколения в света и в отделни страни
Проблеите се изострят все повече с периодично повтарящите се съровинни енергийни кризи в света, а също и с дестабилизациите на световната и регионалналните финансови системи.

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възникване, същност и концепции на маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.