Въведение в маркетинга


Категория на документа: Маркетинг


- честота на покупка - постоянни, редовни, периодични и случайни купувачи.

- интензивност на употреба - "тежка" (80/20), "умерена" и "лека" половина на пазара.

- лоялност към марката - непоклатими ("заклети") потребители, "потребители с раздвоена привързаност", "потребители с променлива привързаност", "превключващи потребители".

- готовност за покупка - неосведомени, осведомени, информирани, заинтересовани, убедени, с намерение да купят.

- нагласа - възторжени, позитивни, безразлични, негативни, враждебни.

4. Избор на целеви пазар - това е втората фаза от процеса на разработване на пазара. Включва следните етапи: 1) анализ и оценка на пазарните сегменти; 2) селектиране на пазарните сегменти; 3) избор на пазарен сегмент, който да бъде целеви пазар на фирмата.

Целевият пазар е пазарен сегмент, към който фирмата се насочва и на който:
1) съществуват неудовлетворени потребности, които фирмата може да удовлетвори;
2) потребителите са платежоспособни;
3) в настоящия момент е с висока поглъщаемост;
4) предоставя възможности за бъдещ растеж;
5) не е обект на търговска дейност от страна на конкурентите.

Пазарен прозорец - сегмент, който е пренебрегнат и от производителите и от търговците. На пазара привидно има голямо стоково разнообразие, но част от потребителите не могат да намерят продукти, които да съответстват най-пълно на техните предпочитания и желания.

Пазарна ниша - сегмент, на който подхожда в най-голяма степен фирмения продукт или опит.

Фактори за оценка на привлекателността на пазарните сегменти: 1) големина и темп на нарастване на сегмента (поглъщаемост); 2) платежоспособност; 3) ниво на конкурентност; 4) цели и ресурси на фирмата.

Съотношението на фирмения обем ( ниво на продажби на фирмения продукт ) към пазарния обем ( ниво на продажби на продукта на пазара ), изчислено като процент, формира пазарния дял на фирмата на съответния пазар/сегмент.
5. Позициониране - последната фаза от разработването на пазара.

За да опростят процеса на вземане на решение за покупка потребителите организират продуктите и фирмите в категории и ги позиционират в съзнанието си. Позицията на даден продукт е мястото, което той заема в съзнанието на потребителите спрямо конкурентните продукти.

Позиционирането е съвкупност от маркетингови усилия за създаване на оптимална връзка между възприеманите от потребителите потребности и конкурентните предимства на фирмата.

Позиционирането е процесът, при който маркетолозите се опитват да създадат имидж или идентичност в съзнанието на техния целеви пазар за продукт, марка или организация.

Стратегии за позициониране на продуктите:
1) позициониране по специфични продуктови характеристики - фирмите се фокусират върху притежаването на характерно свойство, притежавано от фирмения продукт или негова уникална характеристика;
2) позициониране въз основа на ползите, които продуктите предлагат;
3) позициониране въз основа на ситуациите на употреба/консумация;
4) позициониране на база на определен тип потребители
5) позициониране спрямо конкурентите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.