Въведение в маркетинга


Категория на документа: Маркетинг


1) изследователски въпроси
2) изследователски хипотези
3) обхват и ограничения на изследването

Подходи, прилагани при реализиране на маркетинговите изследвания:
1) Формулативен подход - използва се, когато липсва необходимата предварителна инф-я относно управленските и изследователски проблеми и предмета на изследване. Предпочитани методи за събиране на данни при този изследователки подход са неструктурираните и качествени методи, защото изследователят не разполага с предварителна представа за обекта и предмета на изследване.

Качествените изследователски методи се характеризират с ниска степен на структурираност и голяма интензивност. Те включват неструктурирани директни интервюта. При тях броят на респондентите е ограничен. Получаваната информация не е представителна за по-големи социални групи. При тези методи имаме продължително взаимодействие с респондентите, при което тяхната индивидуалност се отразява по-дълбоко.

Наблюдението е най-прецизният и евтин метод за събиране на чисто поведенчески данни от типа на модели на поведение в търговските обекти. Преди да се пристъпи към използването на наблюдението в маркетинговите изследвания, трябва да са изпълнени 3 условия по отношение на наблюдавания обект: 1 - наблюдаваният обект трябва да бъде достъпен за наблюдение; 2 - наблюдаваното поведение трябва да бъде повтарящо се; 3 - наблюдаваното събитие трябва да е сравнително кратко във времево отношение.

2) Дескриптивен подход - най-разпространен и най-широко използван в маркетинговите изследвания. Неговата основна цел е да направи "снимка" на изследвания обект и да опише предмета на изследване. При този подход като методи за събиране на данни се използват интервютата с различна степен на структурираност.

Допитването е най-подходящият метод за събиране на данни за дескриптивните изследвания. Основно различие и предимство на методите за допитване е факта, че информацията събрана чрез тях е представителна за по-големи социални групи. При този метод информацията се получава от респондентите чрез директни структурирани интервюта, които биват лични, телефонни, компютърни и самоинтервюиране.

2) Каузален подход - прилага се, когато е необходимо да се провери дали и как една или няколко променливи влияят върху поведението на други променливи. Метод за събиране на данни - експеримент.

Неструктурираните въпросници изискват провеждането на лични интервюта и не позволяват използването на какъвто и да е вид анкета. От всички техники личното интервю може да се използва при всички видове въпросници.

Маркетинговите изследвания като елемент на МИС изпълняват значима роля в процеса на маркетинговото планиране. Основните маркетингови решения се вземат в процеса на маркетингово планиране, който обхваща четири етапа.

Етапи на маркетинговото планиране:
1) ситуационен анализ
2) разработване на стратегия
3) разработване на маркетингова програма
4) изпълнение на маркетинговата програма.

Тема 10: Разработване на пазари

1. Еволюцията на мисленето на фирмите по отношение на пазара преминава през следните етапи:

А) Масов маркетинг - при него фирмената дейност се характеризира с масово производство, масова дистрибуция и масова промоция на един и същ продукт за всички потребители едновременно. Основна цел - максимално намаляване на разходите за производство и цената и формиране на максимално голям потенциален пазар.

Б) Диференциран маркетинг - при него фирмата произвежда един или няколко продукта с различни свойства, оформление, качество, разфасовка и т.н., т.е. създава продуктово разнообразие за потребителите. Фирмата се ориентира към един или няколко сегмента, всеки от които се характеризира с различаваща се съвкупност от потребители и предлага специално разработен маркетингов микс за всеки от сегментите.

В) Целеви маркетинг - при него фирмата избира един или няколко от сегментите на пазара и разработва маркетингов микс, който да удовлетворява потребностите на избрания(ите) сегмент(и). В наши дни фирмите се ориентират към прилагане на целеви маркетинг.

2. Процесът на разработване на пазара включва следните етапи и действия:

СЕГМЕНТИРАНЕ
ИЗБОР НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАР
ПОЗИЦИОНИРАНЕ
1. Определяне на
релевантен пазар

2. Определяне на
подходи за сегментиране

3. Дефиниране на
критерии за сегментиране
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.