Въведение в маркетинга


Категория на документа: Маркетинг


Микрообкръжаващата среда на фирмата включва факторите, които пряко въздействат върху нейното функциониране.
1) клиенти - отделни личности или цели организации, които може да се разглеждат като купувачи на продуктите на фирмата
2) доставчици :
- основни - организации или лица, които осигуряват суровини, стоки и услуги, необходими за производствения процес на компанията.
- спомагателни - всички останали доставчици, които осигуряват суровини, стоки и услуги, необходими за гладкото осъществяване на производствения и продажбен процес на фирмата ( интернет, ел.енергия, вода, телефон, т.н. )
3) маркетингови посредници - те са тази част от екипа на компанията, която отговаря за пласмента, продажбите и разпространението на продуктите на фирмата. Могат да бъдат изцяло външни на фирмата, съдружници или със 100% участие във фирмата.
4) конкуренти - Фирми, които имат сходни производствени мощности и сходна мрежа на дистрибуция ( т.е. общ пазар ).

Тема 5: Маркетингова макрообкръжаваща среда

Макрообкръжаващата среда на фирмата включва факторите, които косвено влияят на нейното функциониране:
1) природна среда ( географско положение, климат, природни ресурси ) - природни дадености, наличие и достъп до суровини, енергия и електроносители и екологично състояние на средата.
2) научно-техническа среда - съвременни достижения на научно-техническия прогрес, технологични нововъведения, нови продукти и въздействие на технологията върху обществото и маркетинговата дейност.
3) политическа среда - политическа обстановка и промени, правно регламентиране на дейността, регламентиране и контрол на производството, пазара, потреблението, вноса, износа
4) икономическа среда - общи икономически условия, номинални доходи, покупателна способност на потребителите и разпределение на доходите м/у отделните групи потребители.
5) демографска среда - численост и пол на населението, възрастова структура на потребителите, брой на домакинствата и членове на отделното домакинство.
6) културна среда - психологически профил на потребителя, образование, професия, традиции, бит, религиозна принадлежност, етнос със своята субкултура и т.н.

Тема 6: Етапи и действия при създаването на нов продукт.

Въз основа на величините "новост за организацията" и "новост за пазара" се оформят следните групи нови продукти:
1) продукт, нов за света, който е новосъздаден и въведен в нов пазар;
2) нови продуктови линии - нови продукти, които за пръв път позволяват на фирмата да стъпи (да влезе) на установен пазар;
3) допълнения към съществуващите продуктови линии - това са нови продукти или продължения на марката, които допълват утвърдените от фирмата продуктови линии или окомплектоване на произвежданите продукти;
4) подобрения или преоценка на съществуващите продукти - това са продукти, изпълнени по начин, повишаващ потребителската значимост и заместващ съществуващите продукти;
5) препозициониране - включва съществуващите продукти, които се насочват към нови пазари или нови пазарни сегменти;
6) съкращаващи разходи - продукти, които дават на потребителите подобни или сходни потребителски ползи, но се произвеждат с по-ниски разходи и се предлагат на по-ниски цени

Във величината "новост за организацията" има 2 основни момента:технология и вложения. Управленското решение за разработване на нов продукт трябва да бъде съобразено с 3 основни показателя:
1) технология - наличната технология, която прави производството на продукта възможно;
2) инвестиции - паричните средства и ресурсите, необходими за разработването на продукта;
3) пазари - хората или организациите, на които продуктът ще се продава, както и количествата, които ще бъдат продадени на този пазар;

Етапи и действия при създаването на нов продукт:
1. Генериране на идеи. фирмата генерира идеи от следните източници - потребителите на пазара, чрез проучване на техните потребности; търговския персонал и конкурентите, лицензиране, проучване на резултатите от научни изследвания, които могат да бъдат превърнати в нови продукти; организиране на творчески групи
2. Селектиране на идеи;
3. Разработване и тестване на замисъла;
4. Разработване на маркетингова стратегия;
5. Бизнес анализ;
6. Разработване на продукта като прототип;

7. Тестване в пазарни условия;

8. Комерсиализация ( пускане на продукта на пазара )

Тема 7: Концепция за жизнен цикъл на продукта

Продуктите има определени граници на живот - от момента на възникване на идеята за нов продукт до момента на отпадането му от продажба. Жизненият цикъл на продукта представлява S- образна крива, която може да се раздели на 4 етапа:
1. Въвеждане - поява на продукта на пазара, постепенно нарастване на обема на продажбите; печалби няма, защото разходите по въвеждането на продукта са големи;
2. Растеж - период на бързо поемане на продукта от пазара и значително нарастване на печалбите;
3. Зрялост - период на насищане, забавяне на растежа на печалбите и продажбите като печалбата се стабилизира или започва да намалява поради увеличаване на разходите за промоция на продуктаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.