Въведение в маркетинга


Категория на документа: Маркетинг


Въведение в маркетинга

1)Възникване и разпространение на маркетинга
2)Същност и основни понятия
3)Маркетингови цели
4)Видове маркетинг

1)Възниква в САЩ в края на 19 век в разгара на промишлената революция,когато има хаос в икономиката и свръхпроизводство.Пред Първата световна война някои американски монополи започват да включват в управленческите си структури специализирани маркетингови звена .През 30-те години на 20 век маркетингът се утвърждава като дисциплина в съвременните университети.

В Западна Европа маркетингът като теория и практика прониква през 50-те години на 20 век.В края на 60-те години успява да се наложи и в редица звена в Полша и Унгария.

В България-в края на 70-те години се осъществяват отделни маркетингови дейности,намиращи израз в обслужването на възншнотърговската дейност.

В отраслово отношение:
-разфасовани потребителски продукти с дълготрайна употреба,промишлено оборудване,суровини и материали
-потребителски услуги-банкови,застрахователни и др.
-сфера на свободните дейности-адвокати,лекари,счетоводители
-международни търговски обекти
-област на нетърговска дейност-университети,болници,пощи,музеи,полиция
-политически живот

2)Що е маркетинг?
"Целта на маркетинга е да направи усилията по продажбите ненужни.Неговата цел е така добре да се познава и разбира клиента,че стоката напълно да му подхожда и да се продава сама"-Питър Дракър

Маркетингът се намества на пазара с цел да осигури и поддържа временно равнище между търсене и предлагане.
Маркетингът е вид човешка дейност,насочена към изучаване и удовлетворяване на нуждите,желанията и потребностите на потребителите чрез размяна.

-->Основни понятия в маркетинга:
Нужда-->потребност-->мотив-->търсене-->стока-->полезност-->размяна-->сделка-->пазар

Нужда-усещане за недостиг,липса на нещо,вследствие на което се появява напрежение.Нуждите са изходни,първични и изграждат природата на човека.
Потребност-осъзната нужда,приема специфична форма в съответсвие с културното равнище на индивида.
Мотив-действена сила,която кара индивида да търси конкретна стока за удовлетворяване на дадена потребност.
Търсене-потребност,която е подкрепена с платежоспособност.

Видове търсене:
-отрицателно-преобладаващата част от пазара не одобрява продукта и го избягва
-нулево-безразличие към стоката
-намаляващо-спад в търсенето на продукта
-нередовно/нерегулирано/-променливо търсене на продукта според сезона,деня,часа.Съпроводено с пикови моменти на натоварване и извънпикови на неизползвани възможности.
-латентно/скрито/-съществува,но не може да бъде удовлетворено чрез съществуващите продукти
-пълноценно
-свръхтърсене

Стока-всичко,което може да удовлетвори дадена потребност и се предлага на пазара с цел привличане на вниманието
а/неудовлетворена потребност-потребността не се припокрива със стоката
б/частично удовлетворена потребност-частично се припокрива
в/напълно удовлетворена потребност-напълно се припокрива
Полезност-свойство на продукта да удовлетворява дадена потребност
Размяна-доброволен акт между 2 страни,едната страна предлага,а другата купува.Размяната е условие за превръщането на продукта на труд в стока.
Сделка-размяна,при която са изпълнени всички условия за установяване на връзка между 2 страни с цел покупко-продажбаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Въведение в маркетинга 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.