Връзки с общината


Категория на документа: Маркетинг


Светският живот е част от бизнеса и по друга причина. Той дава най-добрата възможност за установяване на лични контакти с далечен прицел, но често и за делови контакти с незабавен ефект. В политическия живот е известна голямата ефективност на "кулоарната политика"; в деловия свят коктейлите понякога са място, където се уговарят най-изгодните сделки.

Отговорност на общината към фирмата

Връзките на фирмата с общината не са еднопосочни, а взаимни. Тяхното ефективно поддържане е въпрос на осъзната необходимост и от двете страни, тъй като всяка от тях има материалната сила да навреди или да помогне на другата. От тази гледна точка е важно да се изясни не само отговорността на фирмата към общината, а и това, което общината е длъжна да осигури за нормалното функциониране на фирмата. Изискванията на фирмата към общинското ръководство се отнасят на първо място до производствената инфраструктура. Нормалното функциониране на производствено или търговско предприятие не е само негова задача, а и въпрос на разбиране и сътрудничество с общинските власти по отношение на ползването на водоизточници, електроенергия, осигуряването на подходящо място за производствени отпадъци, за паркинги. Към инфраструктурните проблеми са отнасят и взаимните усилия за осигуряване на удобен и евтин транспорт за работната сила, при което автомобилният парк на предприятието е едната предпоставка, а другата е строежът и поддържането на пътищата в общината. Безопасното функциониране на предприятието са осигурява - според неговия размер - със собствена охрана и огнеборци или със силите на общинската полиция и противопожарната охрана. Недоволството от тяхното изпълнение се вменява във вина на общината и я квалифицира като място, враждебно на бизнеса.

Не на последно място е и отзивчивостта на общината при предоставяне на подходящи терени за строеж на работнически жилища. У нас този проблем тепърва ще възниква с намаляването на общинските и държавните земи за сметка на реституираните частни земи. За тяхното отчуждаване общината ще трябва да се ангажира финансово много повече, отколкото в близкото минало.

Непознатият доскоро проблем, наречен закриване на предприятие, няма да бъде окончателно и безвъзвратно решен с извършващото се понастоящем преструктуриране на икономиката. В напредналите страни такава мобилност на производствените мощности е естествено следствие от обективни фактори като: постиженията на техническия прогрес, изчерпването на природни ресурси или замяната им с изкуствени материали, по-евтината работна сила в други региони и държави, както и сливанията и поглъщанията на предприятия. Този процес е твърде болезнена трансформация за фирмата, но и сериозен шок за общината. Неговото въздействие върху човешкия фактор може да бъде разрушително. Преди всичко работниците, които са местни жители, не могат бързо и лесно да намерят подходяща нова работа, като същевременно губят и голяма част от различните по вид социални осигуровки. Напрежението в семействата нараства, тъй като безработните възрастни губят своето самоуважение и се безпокоят за издръжката на семействата си, а децата са лишени от основни блага. Следват засягащи и обществото вторични последици като нарастване на престъпността, психически заболявания и самоубийства, терор в семействата, алкохолизъм и разводи. Като кръгове във вода след хвърлен камък последиците се разпространяват върху качеството на живота на собствениците на търговски обекти, върху кредитните учреждения, върху общинските финанси.

Практиката на 80-те години вече подсказва, че по изложените по-горе причини връзките на фирмите с общините не бива да бъдат рязко прекратени в случай на закриване. Правителствата на някои страни вече изискват от закриващите се предприятия компенсационни мерки като ранно предупреждение, поемане на разходите за преквалификация на работниците, плащане на обезщетения за определен период на безработица, компенсационни плащания за общинския бюджет, даване предимство на общината при изкупуването на производствените фондове на закриващото се предприятие. От своя страна деловият свят търси начини да се противопоставя на тези изисквания, третирайки ги като отнемане на неговата свобода на действие18.

Ако фирмата е длъжна сама да се погрижи за положителния си облик пред местната общественост, то за това тя има нужда от добронамереността и отзивчивостта на общинските медии. Взаимното доверие и уважение между фирмата и медиите са най-важният начин за достигане на фирмените послания до широката публика, за създаване на благоприятен психологически климат за нейното функциониране.

Накратко, условията за сътрудничество между фирмата и общината с цел взаимна изгода се свеждат до това - възникващите теми и задачи да се решават със съвместните усилия на двата неразделно свързани обществени организма.

1. Ключови думи
* връзки с общината,
* мониторинг на общественото мнение,
* публична тема,
* публичност на фирмата,
* фирмена филантропия,
* спонсорство,
* обществен авторитет,
* интелектуално участие,
* светски изяви,
* "кулоарна политика"
* отговорност на общината.

2. Въпроси за самопроверка и дискусия
* Формулирайте понятието "връзки с общината".
* Посочете ролята на мониторинга на обществената среда.
* Какви задачи изпълнява поддържането на положителна публичност на фирмата?
* Чрез кои основните дейности се изразява материалната и финансовата помощ на фирмата към общината?
* Кои са специфичните проблеми, възникващи пред спонсорството за общините от страна на национални фирми?
* Какво е характерно за работата на средния и малкия бизнес с общината?
* Кои са показателите за действителен обществен авторитет на фирмата?
* В кои сфери от живота на общината фирмата може да се включи интелектуално?
* Каква е ролята на светските изяви в отношенията на фирмата с общината?
* Кои са основните форми на светски изяви на фирмата в общината?
* Как оценявате ролята на взаимодействието на фирмата с местните медии?
* Чрез кои основни дейности се реализира отговорността на общината към фирмата?
* Как закриването на предприятия се отразява върху отношенията между фирмата и общината?

18

18 Kinicki A. J. Toward Socially Pesponsible Plant Closing. - P e r s o n n e l Administrator, June 1987, pp. 116-128; Chrisman, J. J., A. B. Caroll, E. J. Gatewood. What's Wrong with Plant Closing Legislation and Industrial Policy. - B u s i n e s s Horizons, Sept. - Oct. 1985, p. 30.

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзки с общината 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.