Връзки с общината


Категория на документа: Маркетинг


Тема 5. Връзки с общината
Взаимоотношенията на фирмата с територията, на която действа, се наричат връзки с общината, макар че тази територия може да обхваща повече от една община като административна единица. Прогресът на комуникационните технологии и географската мобилност на населението създават взаимната обвързаност на фирмата с един или няколко града и околните села. Но една фирма може да има връзки и с повече общини според броя на своите филиали в страната и чужбина. В такъв случай централното й ръководство чрез отдела ВО поддържа връзките със столицата, където е разположен централният офис, а филиалите поддържат връзките със съответните общини на своята територия.
Темата включва следните основни въпроси:
* Мониторинг на обществената среда за поява на публична тема
* Създаване и поддържане на положителна публичност за фирмата
* Интелектуално участие в живота на общината
* Светски изяви
* Отговорност на общината към фирмата.

1.Съдържание на учебната тема

Мониторинг на обществената среда за поява на публична тема

Фирмата е силно зависима от местните власти по отношение на разрешенията за строителство и за ползване на общинската инфраструктура, във връзка с набирането на работна сила, с местните данъци, такси и глоби, но и с цялата местна общественост, която може да е пазар за нейните продукти. Затова отношението й с местните власти, с местната общественост и отделните групи по интереси са особено важни като благоприятна среда за нейното функциониране.

Основната задача на отдела ВО в това направление е мониторингът на обществената среда за появата на публична тема. Служителите за ВО са задължени да следят не само за възникването на теми, заплашващи фирмата, но и за теми, които са особено важни за общината. Участието на фирмата в решаването на местни проблеми и задачи не само допринася за положителния й публичен образ и благоразположението на обществеността към нея, а в перспектива косвено - и за нейното функциониране.

Създаване и поддържане на положителна публичност за фирмата

Втората група задачи се отнася до активността на отдела ВО по създаването и поддържането на положителна публичност за фирмата. Тя включва разясняването на фирмената политика и действия, предварителното осигуряване на поддръжка и разбиране от страна на общинските власти и местната общественост за кризисна ситуация.

Всяка община има материални и финансови нужди, които надхвърлят собствените й възможности във вид на разполагаеми обществени ресурси. Материалната помощ на фирмата за общината трябва да се извършва в рамките на нейната последователна политика за фирмена филантропия, която съдържа ясни критерии за определяне на приоритети. В противен случай ръководството й ще бъде поставено в положение на вечно даващия, чийто авторитет рухва при първия случай на отказ да даде.

Исканията за общински нужди са в толкова широк кръг, че без ясна и публична политика за приоритета на всеки етап фирмата би загубила контрола над моралната и материалната възвръщаемост на своите дарения. Такива искания се отправят например за следните местни нужди:

Финансова помощ за общинската болница; дотиране на домове за стари хора и инвалиди; отпускане на средства за изграждане и ремонт на местни водоизточници; финансови и материални ресурси за екологични цели; дотиране на училища за текущи нужди и инвестиции; субсидиране на бюрата по труда; помощи за местни музеи; субсидиране на местната издателска дейност; субсидиране на местните печатни и електронни медии; финансова помощ за организиране на местни празненства; финансова подкрепа за градоустройство; финансова помощ за провеждане на политически избори.

С това далеч не се изчерпва списъкът на общинските потребности - ако се абстрахираме от исканията за спонсориране на обучение или лечение на физически лица.

В дарителските връзки на фирмата с общината основен приоритет е градоустройството. Сътрудничеството на местните власти и бизнеса в тази област е взаимноизгодно, тъй като осигурява най-видимата страна на качеството на живота за всички граждани и в частност за служителите на фирмата и техните семейства. Бизнесът влияе на градската инфраструктура по начин, който първоначално радва окото с новите модерни офиси, магазини, административни сгради. Същевременно и неусетно обаче градският център са превръща в подтискащо място, което се посещава по необходимост и не предлага условия за почивка и развлечения. Тази деформация се получава от високите цени на сградите и терените в централната част на града, които подвеждат общинското ръководство да предоставя терени и разрешения на платежоспособни фирми, проявявайки недалновидност за последиците от прекомерната урбанизация. В развитите страни фирмите и общините от десетилетия работят съвместно по санирането на градските центрове, превърнати от частния бизнес в място, неподходящо за живот. Фирмите се надпреварват да получават "квота" за изграждане на градинки, детски площадки и фонтани, както и на извънградски плувни басейни и други места за рехабилитация, почивка и масов спорт.

Участието в изграждането на местната инфраструктура е по силите на всяка фирма, тъй като може да се осъществява не само с финансови средства, а и с материали и най-вече с работна сила. Достойна за внимание е практиката на авторитетни фирми, които временно и целево освобождават работна сила, запазвайки заплащането й. Този жест е далеч от анонимните спонсорства, тъй като общинските медии биват привлечени за осигуряване на широка и изгодна публичност за фирмата дарителка.

Опитът на развитите страни показва, че въпреки по-голямата публичност на спонсорството на едрия бизнес на национално равнище, на общинско равнище качеството на живота зависи предимно от активността на дребния и средния бизнес. Затруднения възникват от това, че на територията на една средно голяма община броят на малките фирми е голям, а съответно повече са и интересите и вижданията им за гражданска активност. Малките фирми трудно могат да бъдат обединени за съвместни действия. Но от друга страна, собствениците и ръководителите на дребния бизнес са местни хора, най-тясно и пряко обвързани с живота на общината. За разлика от тях ръководителите на филиалите на големи фирми не са свободни в своите виждания и решения, а са задължени да следват политиката на централното ръководство с нейните повече национални, отколкото местни приоритети. Обяснението е в това, че националната фирма апелира към националния пазар на труда и националния пазар на потребителите.

Въпреки липсата на емоционална обвързаност на ръководителите на филиали с населеното място тяхното участие в живота на общината не трябва да се подценява. На първо място поради това, че те управляват съществени ресурси, внесени отвън. Но не само финансовите и материалните им възможности са несравнимо по-големи от тези на местния бизнес; временно пребиваващите в общината специалисти са носители на по-голям стопански опит и могат да поднесат свежи съвременни идеи, раздвижвайки застоя на местния провинциализъм.

Ако действително се стреми към дълголетие на своята фирма, местният бизнесмен трябва да се погрижи преди всичко за идеалната, моралната страна на своя публичен образ. Преди всичко - и особено за съвременния етап от развитието на нашата икономика - той трябва да излезе открито пред обществеността, обявявайки предмета на дейност и всички други факти за фирмата, които не представляват легитимна фирмена тайна. Общественият авторитет обаче не бива да се търси с парвенюшко парадиране и показност на лично и фирмено богатство, а с това, с което фирмата допринася за благосъстоянието на общината - доброкачествени стоки на приемливи цени, разкрити работни места, социално осигуряване на работниците и служителите.

Едва след като изчисти лицето на фирмата от битуващото в съзнанието на повечето граждани клеймо на "сенчестата" икономика, местното фирмено ръководство може да се включи с материалните си ресурси в общинските начинания. В противен случай всяко дарение ще носи не очакваните морални плюсове, а нови щрихи в образа на човек, евтино откупващ съвестта си. Това би трябвало да безпокои сериозния бизнесмен, защото създалото се обществено мнение много трудно се променя. И ако при пазарен дефицит отрицателният публичен образ не затруднява търговския оборот, още с първите признаци на задоволяване на пазара потребителите бързо набират самочувствие да бойкотират този, чийто обществен морал не одобряват.

Интелектуално участие в живота на общината

Освен финансово и материално участието на фирмата в живота на общината е и интелектуално. В зависимост от широтата и задълбочеността на своята професионална подготовка местните бизнесмени могат и трябва да се включат в общинското управление, да участват в сесиите на общинския съвет постоянно или за определен мандат, да бъдат членове на бордове на директори, както и привлечени членове на колективни органи за управление на висши училища и научни институти.

Светски изяви

Друг кръг от публичната активност на местните стопански дейци е по-скоро зрелищен. Неговото значение обаче не бива да се оспорва или омаловажава. Както всяка обществена фигура, и бизнесменът има нужда от поддържане на своя публичен образ чрез светски прояви. Времето за посещение на премиери на местния театър или на гастролиращи музиканти не е пропиляно даже след умората на трудния делник - то работи за публичността. Отразявайки събитието, местните журналисти ще споменат с положителен тон и за присъствието на известни граждани, ако те са си направили труда поне да ги поздравят в антракта.

В осигуряването на публичност стопанският и културният елит на общината трябва да се подпомагат взаимно. Интуицията на някои стопански ръководители подсказва, че за откриването на нов офис или производствени мощности трябва да поканят известни общински фигури. Така те подпомагат и местните медии при отразяване на събитията с интересни за публиката подробности, свързани с присъствието и проявите на познати лица. Откривайки нов ресторант, собственикът ще спести значителни средства за реклама, ако се погрижи за публичността на събитието с присъствието на интересни за публиката персони.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзки с общината 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.