Управленска отметност


Категория на документа: Маркетинг


С.А₺ Д.А Ценов₺ - гр. Свищов
Курова Работа
По:

Управленска отчетност

На тема:

Организация и нормиране на труд

Изготвил:
Радина Цветанова ₺АИ₺ фак. №096084

Организация на труда представлява система от взаимносвързани действия за рационално използване на мерителна база и труда за постигане на високо ефективност и производство.Организацията на труда осигурява количествени пропорции и качествени съотношения между работната сила и материално-веществените елементи на производство за повишаване на производителността на труда.Намаляване на загубите на работното време и създаване на благоприятни условия на труда.Това се постига чрез компекс от агротехничести зоотехнически ветеринарно-медицински организационни и други мероприятия.
Задачите на оргонизацията на труда се групират в три групи:
1. Производително икономичски задачи- създаване на организационно-технически предпоставки и условия за подобряване на икономически показатели(ик. на жив. и обществен труд разделение на кооперациите на труд,ритмичност и непрекъснатост на работа,управление на работно време чрез намаляване рационално използване на материална база) които закономерно водят до ръст на производителността на ефективтостта на труда.
Практиката показва, че организацията на труда е една то най-ниско капиталоемките инвестиции за повишаване на икономическа ефективност от производство.Но има и други случай когато и без влагане на значителни средства могат да се постигнат сериозни положителни икономически резултати-например чрез разработване на рационализиране на графики ,схеми за организиране на производството на трудовите процеси(за използване на машини за работна сила,организиране на работни процеси във времето)чрез съвременни оптимазационни методи.

2. Психофизиологически - подобряване на работната среда -ергономически параметри на работната среда(вибрации ,шум, запрашеност, температура, влажност ,осветителност и др )
Земеделският труд търпи силно въздействие от природо-климатичните промени поради пространствения характер и работата на открито - растениевъдство, животновъдство и механизираните работи.
Организацията на пруда осигурява безопасна работна среда и микроклимат за трудова реализация(условиа на труд ,санитарно-хигиенни условия, режим на труд и почивка).

3. Социални задачи- подобряване условията на трудова реализация и организиране на трудовите процеси-повишаване на класификацията на заетите, изграждане на мотивация, създаване на основни и допълнителни възнаграждения.

Основни направления на организацията на труда в земеделието.
* Усъвършенстване на разделянета на кооперациите на труда
* Избор на рационални форми на организация на труд
* Подобряване на организирането и обслужването на работни места
* Усъвършенстване на нормирането на труда
* Организация на заплащанета на труда
* Повишаване квалификацията на заетите
* Създаване на благоприатни условия
Широкият обхват на организацията на труда предопределя и голамо значение за осигуряване на рационална и ефективна дейност на аграрните предприятия.

Трудовият процес включва всички работни процеси които осигурават нормалтоно протичане на производственя процес.
Работните процеси се различават в трудово отношение на по-малки съставни части- работни операции,работни действия и др .За разлика от производствения трудов процес в земеделието е прекъснат -следствие от несъвпадението между времето за производство и работен период.
Всяко производство представлява сложен процес на взаимодействие между участващите в него елементи-земя,растеж,животни от една страна-материално веществение елементи- машини и съоражения ,от втора страна самия труд от трета.Нормирането на труда е елемент на организиране на труд и има свои специфични принципи и задачи.Неговата същност е в действителността по (определяне обективно необходимия разход на труд за производство на 1-ца продукция) . Чрез нормирането на труд се разкриват недостатъци в организираното производство на труд и спомага за тяхното рационализиране.Нормирането на труда в земеделието има следните задачи.
* Икономически - съдействат за повишаване на ефект на труда и намаляване на разходите
-правилното определяне на количеството труд за изпълнение на предвидените работи
* Социални - създаване на условия за подобряване параметрите на работната среда
Трудовите норми и нормативи са същност трудови стандарти на организиране, които регламентират работата на машините и апаратите,числеността на заетите,количеството продукция.Трудовата норма независимо от използваните измерители, съдържа труд с определена продължителност и средна интензивност.Система на нормите на труд на аграрното предприятие се формира от видовете труд,норми,методи за нормиране на труд.
Трудовата норма е измерител на количеството труд, необходим за създаването на 1-ца потребителна стойност - продукция или услуга.
- Нормите да са всеобхванати
- Точни ноучно-обосновани норми
- Да създават възможност за усъвършенстване на производството

Класификация на нормите:
1. Според начина на измерване на работата
-норми за- изработка ,време,обслужване,управляемост
2. Според броя на изпълнение на една норма
-индивидуални,групови (комплексни )Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управленска отметност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.