Управление на конфликтите в организациите – връзка с кризистните ситуации


Категория на документа: Маркетинг


* общи и локални кризи - обхващат част или цялата социално-икономическа система, например в даден отдел на едно предприятие, или във всички звена - определят се границите и размера на кризата;
* микро- и макрокризи - обикновено обхаващат само отделни проблеми;
* икономически кризи - отразяват сблъсъка между интересите на отделни фирми, свързани с производство и реализация на стоките на пазара, връзки, платежоспособност, конкуренция и др; например рязкото намаляване на цени в дадена верига супермаркети и разбира се добрата реклама увеличават в пъти по-вече клиентопотока, но губейки от по-ниската продажна цена на пет артикула днес, веригата печели от по-високите цени на всички останали стоки, които клиентът закупува, докато е в магазина;
* финансова - противоречия във финансовите възможности между фирмите; свързана е с разпределението на финансовите средства в и извън фирмата;
* социална криза - най-често възниква при противоречия между различни групи - работници и работодатели, межеу работници и др, но често те са пряко свързани с икономическа или финансова криза;
* политическа - основното й направление попада в разпределението на власт, интеграция на социални групи, обособяване на класи, те са предшественик на икономическата криза;
* организационни кризи - определя се като разделение и интеграция на дейности и функции; основна важност тук имат деловите конфликти, неразбирателство, безотговорност, сложност и др;
* психологически кризи - плод на социално-икономическите отношения и определят състоянието на хората; проявяват се във вид на стрес, поява на чувство за неуравновесеност, паника, неудовлетвореност от работата и т.н; както всеки знае стресът често парализира нормалните човешки реакции и като част от тях вземането нарешения, ето защо е от изключителна важност атмосверата на спокойствие във всяка организация;
* технологични кризи - възникват въз основа на постоянно развиващите се технологии и нуждата от обновяване и иновации - например изработката на определена стока с най-новата техника би спестило време, а оттам и по-голяма производителност за единица време, което от своя страна ще увеличи цялостната продукция за крайния клиент и чистата печалба;

Съществуват още безброй признаци и разделения на видове кризи като природни, обществени, екологични, предсказуеми и непредсказуеми, явни и латентни/скрити/, дълбоки и леки и т.н. Те протичат сложно и неравномерно и обособяват множество противоречия около себе си. Но цялата съвкупност от кризи можем да поставим в две основни групи - продължителни и кратковременни. Ясно е, че факторът време е от основно значение по време на криза, а бързото излизане от нея зависи до голяма степен от уменията на мениджъра да ръководи и взема правилни решения, да изслушва своите служители и разглежда всички гледни точки на ситуациите, довели до криза.

Всяка фирма или организация трябва да има подробно разработен план с необходимите разчети, графици и отговорници, как да реагира при подобни извънредни обстоятелства. Съществена част на тези планове са програмите за комуникации. Тяхното съставяне и реализиране е задължение на специалистите и PR-мениджъра. Целта на тези програми е да се осъществи ефективна, двустепенна и непрекъсната комуникация с различните целеви групи и с обществото като цяло. Връзките с обществеността имат задачата да помогнат, да се преодолеят негативните последици от кризата като се осигури ефективно общуване и пълноценен диалог. Много важно е, да се демонстрират грижите на мениджмънта за хората, които работят във фирмата, за засегнатите групи от обществото, усилията им за това, да се преодолеят негативните последици за цялата общественост.

И нека обобщим - кризата е крайно обострено противоречие в организацията, която заплашва нейната устойчивост в обкръжаващата среда. Причините за възникването й могат да бъдат много и най-различни, но необходимостта от класификация е свързана с определяне на средствата за решаването й. Колкото по-бързо бива решен проблемът, толкова по-малки са последиците за организацията.

Всичко казано дотук може бъде синтезирано по следния начин: конфликтът е сблъсък на интереси, действия, разбирания, ценности. Може да се определи още като борба на противоположни тенденции. Основната роля в случая има мениджърът, който чрез намесата си не трябва да налага своето мнение, а изслушвайки страните, да ги подтикне към това да дадат идея за разумно решение, което би удовлетворило и двете страни. Ролята на ръководителят е важна и от гледна точка на създадената атмосфера преди, по време и след възникване на конфликт. Особено важно е и всеки участник в организацията ясно и точно да бъде запознат с йерархията и своите права и задължения. От друга страна кризата е нестабилно положение на противоречие в организацията, по-скоро породено от възникнал преди това конфликт. Тя има социално - икономически характер и често застрашава устойчивостта и ефективността на организацията.

Всяка фирма или организация е подложена на криза, в нея по един или друг начин възникват конфликти от различно естество, а служителите са подложени на стресови ситуации. Тези процеси в по-голямата си част са негативни по своята същност и възпрепятстват ползотворното протичане на работния процес. Конфликтите, кризисните ситуации и стреса в дадена организация имат потенциал да предизвикат внезапни и сериозни неблагоприятни последици не само върху служителите, но и върху репутацията на организацията.

Всеки мениджър, чиято организация се озове в подобна ситуация, трябва да действа бързо, за да понесе възможно по-малко вреди - загуба на пари, на време, на дух, на обществен имидж. Добрите мениджърите са тези, които помагат в работата на подчинените си, облекчават работата на хората, поощряват взаимодействието и взаимопомощта сред всички членове на колектива и изискват висока ефективност на труда. Едни от основните им функции са ефективно да ръководят ресурсите в организациите, като управлението на човешките ресурси е изключително важно. Способността да управлява конфликтни, кризистни и стресови ситуации е задължително условие за един мениджър, тъй като без него тя не би могла да осъществява основните си функции и задачи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на конфликтите в организациите – връзка с кризистните ситуации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.