Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор


Категория на документа: МаркетингУниверситет "Проф. Д-р Асен Златаров" гр. Бургас
Факултет по обществени науки

КУРСОВА РАБОТА
по
Потребителско поведение
НА ТЕМА:

Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор М-тел

Автори: Научен ръководител :

Име
Спец.:
Група:
Факултетен №

Бургас,2013

Съдържание:

Въведение......................................................................................................

1. Въведение

1.Актуалност на темата - в развиващото се съвременно общество е много важно мобилните оператори периодично да провеждат маркентигови изследвания с цел разрешаване на проблеми и намиране на нови перспективи.

2.Обект на изследване - потребителите на мобилните услуги

3.Предмет на изследване - удовлетвореността на клиентите от мобилния оператор

4.Основна цел- чрез анализа на получената база данни се цели да се види удовлетвореността на клиентите, срещаните проблеми с мобилните оператори, тяхното разрешаване и намирането на нови перспективи.

5.Задачи:
- събиране на информация
- изготвяне на анкети
- провеждане на анкетирането
- прехвърляне на информацията от хартиен носител към електронен в методите на Excel
- обработени, представени и анализирани
- правят се обобщения, препоръки, заключения, решения
- нова реклама

6.Подходи- използван е поведенческият подход

7. Методи - използвани за събиране на база данни: анкета, личностно допитване, наблюдение

8.Теорeтична част :
-Маркетингово изследване - система от методологически инструменти, подпомагащи изработването на управленчески решения, разрешаване възникнали маркетингови проблеми и откриване на нови преспективи
- Анкета- писмена форма на допитване, осъществяваща се по принцип задочно, т.е. без пряк и непосредствен контакт между интервюиращия и респондентите.
-Реклама- привлекателна информация, която се разпространява във всякаква форма и с всякакви средства.Тя се отнася за юридически, физически лица, услуги, стоки, идеи, цели и места да предизвика или поддържа интереса към тях, за да бъдат избрани, закупени и посещавани.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Удовлетвореност от потреблението на клиентите от мобилния оператор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.