Същност на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки - НАССР


Категория на документа: Маркетинг


5.Същност на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки
Производителите на КФ съгласно чл.26 от закона за фуражите трябва да внедряват,прилагат и поддържат процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки НССР - това е система за управление , която осигурява производство на безопасни продукти. Системата НССР се основава на научни и технологични познания за идентификация,анализ и контрол на биологичните , химичните и физичните опасности във всеки етап от производството. Тя е насочена във откриването на опасности и тяхното елиминиране или намаляване до приемливо ниво.Нсср не се акцентира на крайния продукт , а на превантивния контрол - контролира се целия производствен процес. Превантивния контрол позволява при наличие на несъответствия в различните етапи на производствения процес намеса със съответните коригиращи действия. Системата НССР може да се прилага по цялата хранителна верига от първоначалния производител до крайния потребител , тя анализира всички потенциални опасности , риска от тях и определя критичните контролни точки ККТ в целия производствен процес,които трябва да се наблюдават внимателно и да могат да се контролират във всеки момент.Основните предпоставки за въвеждането и функционирането на НССР са ангажиментите и отговорностите на ръководството на предприятието,обучението на персонала и наличието на добри производствени и хигиенни практики.Основа за разработката и успешното реализиране на НССР плана е в предприятието да бъдат внедрени ДПП.Принципите на НССР плана са следните :1.Анализ на опасностите
2.Определяне на критичните контролни точки ККТ
3.Определяне на критичните граници(КГ) за всяка ККТ
4.Установяване на система за наблюдение (мониторинг)на всяка ККТ
5.Определяне на коригиращи действия
6.Въвждане на процедура за проверка (верификация)на системата НССР
7.Документиране на НССР системата и водене на записи
Стъпки при разработване на НССР план
1.Формиране на НССР екип
2.Описание на продукта
3.Предназначение на продукта
4.Разработване на технологична схема(диаграма)на всеки продукт
5.Проверка на място на технологичната схема
6.Анализ на опасностите
7.Определяне на критичните контролни точки ККТ
8.Определяне на критичните граници(КГ) за всяка ККТ
9.Установяване на система за наблюдение (мониторинг)на всяка ККТ
10.Определяне на коригиращи действия
11.Въвждане на процедура за проверка (верификация)на системата НССР
12.Документиране на НССР системата и водене на записи

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на системата за анализ на опасностите и контрол на критичните точки - НАССР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.