Swot анализ на фирма


Категория на документа: Маркетинг
Тема № 4

SWOT анализ на фирма 'Билла' - България и избор на стратегия

1. SWOT анализ
2. Стратегия на 'Билла' - България

Един от най-важните анализи , които едно предприятие трябва да направи е т.нар. SWOT анализ. Той е част от оценката на ситуацията в организацията, която включва още оценяване на настоящото състояние, на основните проблеми за разрешаване и насоките за бъдещото развитие. Наименованието на анализа подсказва за елементите, които той съдържа: силни страни (Strenghts),слаби страни (Weaknesses), възможности(Opportunities)и заплахи (Threats).

За да е изчерпателен SWOT анализът е необходимо да се изготвят списъци с възможностите и заплахите и списъци съдържащи силните и слабите страни на организацията.Списъкът с възможностите и заплахите се извеждат от анализите на елементите на външната и вътрешната среда.Те помагат на организацията да открие пазарната възможност, както и евентуалните заплахи, произтичащи от средата.

1.SWOT анализ

Силни страни на 'Билла'- България :

* Финансова обезпеченост
* Силно развита търговска логистика на територията на цялата страна и Европа
* Квалификация на персонала
* Добри промоционални решения
* Мениджмънт
* Високо качество на продуктите
* Добра технологична организация

Слаби страни на 'Билла'- България :

* Голям на брой персонал
* Много на брой клонове на организацията, което в условията на икономическа криза и при наличието на свити пазари, допринасят за по-големи разходи в компанията, а оттам и до загуби.
* Много на брой клонове,което затруднява координирането на информация помежду им.

Заплахи за 'Билла'- България :

* Конкуренти
* Закони и решения на местната власт
* Икономическо състояние на държавата
* Решения и закони на държавните органи

Възможности пред 'Билла'- България :

* Разширяване на номенклатурата на фирмата
* Разрастване на веригата от магазини
* Увеличаване на пазарния дял

възможности
заплахи
Силни страни
Тази комбинация е отлична за успешното постигане на целите на организацията. Например финансовата обезпеченост и
силно развитата търговска логистика на територията на цялата страна и Европа ще спомогнат за постигане на възможностите- разрастване на веригата от магазини и
увеличаване на пазарния дял.
Добрите промоционални решения,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot анализ на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.