SWOT анализ


Категория на документа: Маркетинг


* Промяна във възрастовата структура на населението
* Нови дистрибуционни канали на конкурентите
* Конфликти във фирмените дистрибуционни канали
* Поява на нови конкуренти (фирми, продукти заместители или изцяло нови продукти)
* Пазарен успех на конкурентите
* Промяна в покупателната способност на населението
* Промяна в общите икономически условия
* Ценови войни
* Повишаване на такси, мита, налози

Правила за успешен swot анализ:
1. Да се определят реалистично силните и слабите страни на организацията.
2. Анализът да може да разграничава на каква позиция си намира организацията днес и на каква ще бъде утре.
3. Анализът винаги да се прилага в съпоставка с фирмената конкуренция (по-добре или по-зле от конкурентите).
4. Анализът трябва да е опростен (да не се използват твърде сложни показатели).

Макромаркетинг-
Маркетинг, прилаган на равнище управление на социално-икономическа система. Обикновено това е най-високото ниво на държавно управление. Основната му цел е координиране на ресурсите и създаване на благоприятна среда за функционирането на държавата и нейните граждани.

Микромаркетинг -
Маркетинг, прилаган на равнище организация.

Глобален маркетинг -
Маркетингови действия и дейности, прилагани на равнище глобално представяне на корпорациите. Използваните средства са идентични в целия свят. В някои случаи се извършват адаптиращи процеси, за да се постигне културна хармония с пазара.

Герила маркетинг
•Силата на подсъзнанието в процеса на вземане на решение за покупка;
•Джей Левинсън -създател на концепцията;
•" ...средство за постигане на традиционни
цели - печалба и удоволствие -с
нетрадиционни методи, като инвестиране
на енергия вместо пари"[1]
•[1]Левинсън Д., ХанлиП., Guerrilla marketing. Право в подсъзнанието. Фокусирано убеждаване за постигане на печалби", Класика и стил, 2006, 1 -176
Guerrilla marketingGuerrilla marketing
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
SWOT анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.