Стратегии в международния маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


Стратегии в международния маркетинг

Планиране в международния маркетинг - става дума предимно за планиране и разработване на типизирани стратегии и маркетингови планове
Планирането е концентрирано преди всичко към процесите на реализация
Планирането влючва :
* Разработване и утвърждаване на конкретни цели
* Определяне на пазари въз основа на предварителни проучвания и селекционни дейнсоти
* Основни стратегически решения : конкуретно и продуктово ориентирани
* Стартегии за навлизане на пазара
* Целеви пазар
* Решения за дейности по използване на маркетиногвия микс или по-скоро това са тактически решения
Видове стратегии в международния маркетинг :
1. Стартегии, разработвани и прилагани в зависимост от пазарната насоченост на компанията е естестото на нейната задгранична дейност - експортна маркетингова стратегия, интернационална и глобална маркетиногва стратегия
2. Стартегии за навлизане на пазара, съответващи на етапите, през които минава отделната компания в хода на своята интернационализация - експортно ориентирана стратегия - навлиза се на даден пазар чрез експортни операции - преки или чрез съдействието на посредници, стратегии за навлизане чрез договорно регламентирани операции :кооперационни сделки, сделки за трансфер на знания ( лицензионни съглашения, сделки за франчайзинг ) и стратегии за навлизане на пазари чрез преки инвестиции.
Познати са като функионални или стратегии,обслужващи дейността на компанията зад граница.

Стартегии, разработвани и прилагани в зависимост от пазарната насоченост на компанията е естестото на нейната задгранична дейност - експортна маркетингова стратегия, интернационална и глобална маркетиногва стратегия
1. Интернационалната - харакеризира се с разработшането на маркетиногви инициативи към различни пазари и региони

Определящи са:
1. Подборът на пазара
2. Дефиниране на цели и съобразяване с конкуренцията на избраните пазари
3. Подбор на изделия и услуги, осъществяване на промени,обуславяни от естеството на обкръженеито : извеждане на конкурентни предимства
4. Определяне на клиентите и обособяването им или не на пазарни сегменти
- Малкият и средният бизнес е възможно да атакува международните пазари чрез интерационална стратегия на нишата.
5. Подбор на маркетиногвия инструментариум: ценови условия,канали на реализация, комуникационна политика
6. Безконфликтно координиране и интегриране на интернационалната маркетингова стратегия с останалите стартегически решения на компанията
7. Ресурсно осигуряване на интернационалната маркетингова стратегия ( изделия и услуги - обект на задгранична реализация, хора и парични средства за провеждане на маркетинговите инициативи.
Определено интернационалната стратегия се ползва от големи компании, осъществяващи разнообразни операции на международните пазари.

Глобална маркетиногва стратегия
Определящи са :
1. Ориентирана е към световния пазар
2. Фирмата се ориентира към потребители със сходни потребности или глобални потребители
3. Тази стратегия се реализира чрез напълно или частично глобализиран маркетиногов микс : продуктов микс,комуникационен микс, канали на реализация и в по-малка степен ценови микс.

Глобалната маркетинога стратегия предлага ефективни решения и преди всичко икономии от мащаба и от обхвата : маркетингови решения, предлагани към един пазар, могат да се приложат и в други.
Бариери : Културният фактор
" Мисли глобално,действай локално " : глобално разработените маркетингови решения се допълват със странови ( локални) спефицирани маркетиногви решения по отношение на елементите на маркетинговия микс

Безспорно водещ и при двете стратегии е пазарът.
Стартегии за навлизане на пазара, съответващи на етапите, през които минава отделната компания в хода на своята интернационализация ( веригата на интернационализация ) - познати са като стратегии за навлизане на пазар
Водещ белег е формата на международен бизнес, използвана от компаничта за навлизане и утвърждаване на пазара.
1. Чрез експортни операции (осъществявани пряко или чрез посредник )
2. Чрез договорни форми на задгранична стопанска дейност : кооперационни сделки, сделки за предоставяне на знания и опит ( лцзензионни съглашения, съглашения за франчайзинг)
3. Чрез преки задгранични инвестиции ( инвестиции на зелено, на кафяво, смесени договорни и капиталови предприятия, дъщерни фирми, придобивания и сливания )

Стратегии за навлизане чрез ескпортни операции
-Практикуват се от малкия, средния бизнес и от ТНК
Настаняват се на даден пазар чрез директен износ или чрез посредници; стратегията залага на дългосрочни контракти
Навлизане чрез експорт при използване на мрежовия маркетинг : практикува се от компании за реализация на козметични изделия ( Oriflame, Avon)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегии в международния маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.