Сравнителен анализ ма маркетингови стратегии


Категория на документа: Маркетинг


 Част трета: Изследователска задача

Сравнителен конкурентен анализ на две е-маркетингови стратегии: концепцията за е-здравеопазване на "Министерство на здравеопазването" и е-стратегията на "Фармастар"

За все повече компании информационната среда се превръща в основа на бизнес процесите. Комплексните IT системи осигуряват ефективното разпределение на ресурсите, взаимодействието с клиентите, автоматизацията на специфични дейности, но значим ефект от тези решения се постига само при успешната им интеграция.

За България Интернет маркетингът е все още нова маркетингова дейност. Малко са компаниите, които съзнават ползите и плюсовете от нея. Интернет маркетингът дава неограничени възможности с помощта на Интернет да се таргетират много точно потребителите. Това позволява на съответните компании да дефинират много точно потребителските ниши и съгласно целите си да чертаят дългосрочно маркетинговите си стратегии на основата на конкретна информация за поведението и интереса на клиентите си. Компанните ориентирани към този вид маркетинг са предимно големи компании с много сериозни цели и с добри възможности, утвърдени като лидери в своята област.

Фармастар е интегрирала информационна система за управление на продажбите на дребно на лекарствени средства. Системата е разработена от AS Systems (Application Software Systems) и досега се обогатява и развива. Съществен принос за това има ценната обратна връзка с нейните потребители. Днес Фармастар разполага с най-модерната и бързоразвиваща се информационна система за управление на продажбите на дребно на лекарствени средства в България.

Накратко основните предимства в интегрираната от Фармастар информационна система могат да бъдат формулирани по следния начин:

- ефективна система за обмен на данни с НЗОК гарантиращ оптимален начин на работа по договорните отношения с РЗОК;

- поддържане на повече от една цена за даден продукт, както и механизъм за автоматично избиране на коя цена да се продава, възможност за използване на готова номенклатура с над 22 000 позиции, в т.ч. и номенклатурата на НЗОК;

- създаването на клиентските карти като основен елемент в програмата за стимулиране на лоялността на редовните клиенти. Всяка клиентска карта има уникален идентификационен номер или баркод, чрез който системата разпознава съответния клиент и автоматично му предоставя заложените в промоционалната кампания отстъпки и количествени промоции. Разработена е и възможност за централизирано натрупване на точки и изграждане на промоция на базата на каталог за покупки;

- внедряване на стратегия за гъвкаво ценообразуване - детайлно ценообразуване по продуктови групи, производители, доставчици

- заявки по интернет, за да пести време на клиентите и да им осигури точна информация, както за възможните за доставка артикули, така и за ползваните търговски условия и отстъпки;

- възможност за проследяване на статуса на поръчката, дава информация за нейното движение и възможност за планиране на ресурсите на клиента;

- богати средства за бизнес анализи, пълен набор от отчети, необходими за поддържане на задължителната отчетност за продажби на опиатни и психотропни лекарствени средства за управление на работата с НЗОК, анализ на продажби, складови наличности и специализирани отчети;

- централизираното управление на цени, номенклатури и маркетингова стратегия осигуряват единна политика и база за оптимизиране на бизнес процесите. Възможността за интеграция с финансово-счетоводния модул е предпоставка за пълен и задълбочен анализ на основните показатели на дейността.

Като цяло фирмата е много добре представена в интернет пространството, осигурен е лесен достъп за потребителите до голям обем информация свързана с фирмата и предлаганите от нея продукти и услуги. От друга страна, чрез присъствието си в глобалната мрежа, организацията има възможност да получава постоянно информация за потребителите си, относно тяхната удовлетвореност, възникващи нови интереси към определени продукти и т.н. Системата е създадена за да отговори адекватно на изискванията на клиентите, желанието им за по-лесен, бърз, ефективен достъп до необходима информация, предлагани услуги и продукти. Осигурен е индивидуалнен подход към различните типове потребители, чрез внедряването на стратегия за гъвкаво ценообразуване.

Системата за електронно здравеопазване на Министерството на здравеопазването е част от e-стратегията на ЕС и е от голямо значение за постигането на устойчив ръст на здравния сектор.

За да отговори на предизвикателствата, свързани с приемането на България в Европейския съюз и произтичащите от това задължения на страната ни, Министерство на здравеопазването разработи "Национална стратегия за внедряване на електронно здравеопазване".
За изпълнение на Стратегията към Министъра на здравеопазването е създаден Съвет за координация, а организационно и технологично работата на съвета се подпомага от дирекция "Електронно здравеопазване".

Реализацията на проекти, свързани с концепцията е-здравеопазване изисква осъществяване на система от мерки, реинженеринг на дейностите, създаване на политики и правила за работа при новите условия.

Основните предимства на създадената стратегия за е-здравеопазване могат да бъдат формулирани по следния начин:

- внедряване на електронно здравно досие, електронен здравен запис, електронни здравни карти допринасят за по-ефективно и ефикасно функциониране на системата на здравеопазването;

- единна свързаност на всички потребители и звена, ангажирани със здравето на гражданите. По този начин информацията (медицинска, финансова, лекарствена и т.н.) може да бъде достъпна във всяка точка, където се оказва здравна помощ:

- пълно електронно-медицинско досие, осигурява възможност данните да бъдат извличани самостоятелно и да са независими от приложенията;

- електронен здравен запис (ЕЗЗ) на практика представлява базата, на която се осъществяват всички услуги в сферата на здравеопазването и представлява много важен фактор здравеопазването реално да се ориентира към отделния пациент. ЕЗЗ е и първичния източник на информация в мрежите за здравна информация;

- поддържане на регистър на стандартите с онлайн достъп;

- централизиран регистър на информационните обекти в системата на здравеопазването;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ ма маркетингови стратегии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.