Социален маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


1. Анализиране на средата на социалния маркетинг.

Анализът на средата на социалния маркетинг е фундаментален за определяне на основната програма и целта на кампанията на социалния маркетинг. Планирането на програмата се основава на Swot анализ: оценка на силните страни , слабости и възможности и заплахи на микро и макро средата.
2. Избор на целева общност;

Хевтерогенната целева общост е необходимо да бъде сегментирана , защото различните фактори в живота на отделните хора може да доведе до същия проблем. Сегментирането се основава на : отзивчивост на общността и готовност за промяна ниво на запознатост и медиини канали на общността и други.
3. Поставяне на цели и задачи;

Целта е специфична , измерима поведническа промяна за избрания сегмент като краен резултат от програмата на социалния маркетинг. Задачите са множество отделни дейности и интервенции , планирани за постигането на крайната цел и предназначението на дадена програма. Целите и задачите трябва да бъдат ясно набелязани и измерини , за да се даде ясна възможност за оценка на ефикасността на програмата.
4. Разбиране на целевата общност и конкуренция;

Само когато изисканията , нуждите и нагласите, настоящото и конкурентното са напълно разбрани и са възприети потенциалните ограничения като финансови , организационни , то тогажа могат да се набележат целите и задачите на процеса на социален маркетинг.

Индивидуалната или социална поведническа промяна изисква и своевременно да повлияе, защото индивидито участват активно в процеса на вземане на решения, докато конкирентните ценности и норми доминират на ниво общество.
5. Определяне на стратегии;

Има четири маркетингови принципа продукт , цена място на предлагане и промоция. Продуктът е това, което социалния маркетинг предлага и неговите ползи. Той може да бъде осезаем или неосезаем.

Цената е стойността на промяната на поведението на целевата аудитория. Възприеманите разходи трябва да са по - ниски от очакваните ползи за хората , за да действат. Ползи- разхода е равен на нетната стойност. Цената може да бъде финансова или по-често свързана с други "разходи" като време усилие , стрес и др.

Мястото на предлагане трява да бъде в близост до целевата аудитория и се нуждае от добра дистрибуция. Поставянето на продукта трябва да бъде както и лесно достъпно , така и атрактивно, за да може да бъде забелязан от консуматорите.

За добра промоция- разработване на подходящо, информативно привличащо вниманието съобщение - реклама промоционални образователни събития социални медийни канали и други.
6. Изготвяне на оценка и стратегия за мониторинг;

Оценка и мониторинг за откриване на потенциални грешки и да се даде възможност за корекции или промени в планираните методи. Какво трябва да бъде измерено?- резултатите и процесите. Как и кога да бъдат измерени? - количествени и качествени методи, въпросници и др. Как ще бъдат използвани и на кого да бъдат представени?
7. Изготвяне на бюджет и намиране на източници за финансиране ;
- Определяне на средствата за изпълнение на цялата програма
- Оценка на настоящите финансови източници и идентификация на допълнитените ресурси
- Търсене на допълнителни финанси
8. Изготвяне на план за изпълнение

Плана за изпълнение помага да се следва процеса в рамките на времевия график, мониторинг, контрол на финансовите разходи и др.
Основни принципи на социалния маркетинг
1. Използване на предимствата на предходни знания за минали и настоящи успешни кампании.

Частните фирми могат да разполагат с много парични средства, но в организациите, които прилагат социален маркетинг имат други ресурси, които използват. Процесът на планиране на кампаниите, свързани със социален маркетинг, може да започне с използването на информация за подобни усилия на агенциите в държавния сектор в цялата страна и дори по света. За разработващия плана това е един от най-добрите и перспективни способи за разходване на работното време. По този начин могат да се извлекат редица изгоди: запознаване с успехите и неуспехите на други агенции, получаване на достъп до резултатите на различни проучвания, откриване на информация за неизвестни иновационни и сравнително евтини стратегии, също така да се намерят идеи за творческа реализация и материали, които могат да се използват в работата на компаниите.
2. Започване с целевият пазар и най-вече да е налице готовност за действие.

Работата на специалистите по социален маркетинг се заключава в това да убедят хората да осъществят желаното от тях поведение или да се откажат от нежеланото. Това несъмнено означава, че усилията и ресурсите следва да бъдат насочени към тези хора, които с най-голяма вероятност биха осъществили покупката.
3. Насърчаване на прост, изпълним тип на поведение, но само един основен такъв.

В света на огромната информация и реклама рядко компаниите имат възможност да изпреварят действията на потребителите и да се обърнат точно в този момент към тях с конкретно послание. Просто, ясно, ориентирано към действие послание е с най-голяма вероятност да въздейства върху целевия пазар. Дори и да се открият хората, които са готови към промени, небива да се губи много време, сили или пари, за да се убедят да действат.
4. Показване и премахване на препятствията, които пречат на промяна на поведението.

Списъкът на опасенията и реалните причини, поради които членовете на целевата аудитория не могат или не искат да осъществят желаното от компаниите поведение, следва да се разглеждат като подарък. Когато мениджърите разполагат с този списък, е по-голяма вероятността да се знае какво се говори на клиентите, какво трябва да се направи за тях, за да се накарат да преминат директно на втория етап и след това директно да преминат към действие и накрая до последния етап.
5. Осигуряване на реални изгоди в настоящето.

Изгода - това е нещото, което целевата аудитория иска да получи и едновременно с това да се осигури със сигурност рекламираното от компанията поведение. Като цяло това е лесно да се постигне на теория, но на практика има редица препятствия, които следва да се преодолеят. Преди всичко в компанията трябва да се определят реалните изгоди, които изисква целевата аудитория.

В последствие трябва вниманието да се съсредоточи върху най-близките изгоди, които могат да се получат изведнъж в резултат на релизираното и желано от компанията поведение на потребителите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социален маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.