Разработване на стратегия за нови продукти


Категория на документа: Маркетинг


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. Кирил и Методий"
Стопански Факултет

Реферат

Дисциплина: Маркетинг

Тема: Разработване на стратегия за нови

продукти

Изготвил: Магдалена Кирилова Проверил: Проф. д-р Радка Илева

ФИЗ-1270
Специалност: "Финанси",
Задочно-втори курс

Велико Търново

2013

Съдържание

1.Увод.............................................................................стр.3
2. Изложение
2.1 Нова продукция-значение и риск от провал.........стр.3 ,стр.4
2.2 Етапи при разбработване на ново изделие............стр.4
3.Собствено виждане.....................................................стр.9
4.Заключение...................................................................стр.9
5.Използвана литература................................................стр.10

Увод

Всяка фирма на пазара се стреми към увеличение на своите продажбите и поддържане на висока конкурентноспособност .Поради тази причина тя трябва непрекъснато да се съобразява с изменение в човешките потребности и да търси оптимални варианти за тяхното задоволяване.
Рисков ,но и един от най-добрите методи ,даващ възможност на фирмите да отговорят на променящите се регионални,демографски и социално-икономически характеристики на потребителите, е Разработването и внедряването на нови продукти.
Изложение
* Нова продукция - значение и риск от провал
Понятието "Нов продукт" включва в себе си всяко сериозно изменените във формата,съдържанието или опаковката на изделието ,което има значение за потребителите.Тук се причисляват съвършенно новите изделия,които никога не са съществували на пазара-Портативни касетофони "Walkman".Също и изделия,вече познати на пазара ,но към които са добавени нови съставки-флуор в зъбната паста. Като ново изделие се разглежда и изделието с променена опаковка-безалкохоли напитки.

Следователно главният критерий за новост може да се формилира по следния начин:
* Новото изделие трябва дотолкова да се отличава от съществуващите,че тези различия да послужат като основа за формиране на предпочитателно отношение към него от страна на потребителите.1

Въпреки че производството на нови продукти повишава конкурентноспосодността,стабилизира издръжките и пласментът през цялата година на фирми със сезонно производството и отговарят на изменението в жизения стил на населението,този процес остава едно от най-рискованите начинатия за всяка фирма.Независимо от вложените средства и време за въвеждане на нов продукт, практиката показва,че от 10 внедрени на пазара изделия 8 не оправдават възложените надежди и изчезват от пазара.

Пазарният неуспех на дадено изделие може да се разглежда като тотален,ако постъпленията от неговата реализация не са в състояние да покрият прозиводствените и маркетингови разходи на фирмата.Той може да е относителен или частичен,когато са покрити разходите по производството и обръщението ,но не достигната очакваната планирана печалба, не е достигната средната фирмена печалба или е повлияло отрицателно на създадения имидж на фирмата
Най-често срещаните причини за провала на новите изделия на пазара са :
- подценяване необходимостта от маркетингови проучвания и анализ,преди да се постъпи към разработване на новите изделия;
- лошо планиране-погрешно определяне размерите на търсене,неправилен избор на стратегия на позициониране,грешно избран момент и вид на комерсиализирането; нерешени производствени проблеми,дефекти в изделието,лошо качество;
- висока цена,несъобразена с конкурентното състояние на пазарите,вътрешни несъответствия на елементите в системата на цените;
- неправилна промоция на продукта-недостатъчна или неадекватна реклама,малки усилия по насърчаване на продажбите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на стратегия за нови продукти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.