Разработване на нов продукт


Категория на документа: Маркетинг


-- дизайна, стила, модата, цветовете и други характеристики на продукта - те трябва да бъдат съобразени с предпочитанията на потребителите.

Освен определянето на параметрите, характеризиращи самата същност, сърцевината на продукта, важно значение за неговата комерсиализация имат и останалите елементи на стоковия микс:

-- решение на фирмата относно търговската марка, маркировката и етикетировката на продукта.

-- осигуряване на адекватно обслужване и особено ефикасен сервиз на машините, съоръженията и битовата техника.

-- избор на подходяща опаковка, отчитаща както неговата спецификация, така и особеностите на транспорта и специфичните условия на различните пазари.

Създавне на прототип

След като се уточнят параметрите на изделието, се пристъпва към създаването на опитен образец или прототип. В разработката на прототипа, която в много висока степен има приложен характер, се включват специалисти от звената по изследване и развитие, производство, снабдяване и други. Последователно се обработват отделните детайли, включително и опаковката на изделието. Обикновено се разработват няколок варианта. От тях се избира този, който в най-голяма степен отговаря на замисъла на продукта и може да се използва безопасно и надеждно. В процеса на разработка на прототипа се провеждат системно изпитания за качеството и другите показатели на изполваните материали и комплектуващи изделия. В зависимост от характера на продукта изпитанията на готовия прототип могат да бъдат проведени както лабораторно, така и в реални условия.

Пробна продажба

След като разработеният продукт е преминал успешно тестването при лабораторни и работни условия, следва да се изясни необходимо ли е провеждането и на пробна продажба, т.е. тестване в реални пазарни условия. Ако отговорът е положителен, то трябва да се вземат предвид видът на продукта, потенциалът на фирмата, състоянието на пазара, активността на конкурентите и други фактори. Във връзка с това трябва да се оцени не само значимостта на информацията, която ще се получи от пробната продажба, но и рискът, свързан с нейното провеждане. Този риск произтича преди всичко от:

-- информацията, която конкурентът би могъл да получи, следейки провеждането на пробната продажба

-- въздействието, което конкурентът може да окаже чрез целенасочени мероприятия с оглед деофрмиране резултатите от пробната продажба.

-- ускоряването на разработката и излизането на пазара от страна на конкурента с аналогичен продукт

При ориентация към пробна продажба на новия продукт фирмата трябва да реши редица проблеми:

1 - каква е цената на пробната продажба, каква информация се очаква от нея. Особен интерес представляват отговорите на въпросите:

--- какво е отношението на потребителя към новия продукт и към отделни негови параметри?

--- правилно ли са решени въпросите, свързани с търговската марка, опаковката и обслужването?

--- ефективни ли са проведените комуникационни мероприятия, правилно ли са избрани комуникационните канали, видът, интензивността на комуникациите?

--- каква прогнозата за обема на продажбите на новия продукт?

2 - в кои пазарни територии следва да се проведе пробна продажба. Обхватът на територията на пробната продажба трябва да осигури достатъчна представителност на получената информация. Увеличаването на района на пробната продажба повишава надеждността на данните, но изисква повече ресурис и е свързано с по-голям риск.

3 - колко продължителна трябва да бъде пробната продажба. По-продължителният период по правило осигурява по-надеждни резултати, тъй като може да се отчете влиянието на сезонни, циклични и други специфичн фактори.

Комерсиализация на продукта

При успех на пробната продажба фирмата трябва да подготви необходимите условия за лансиране на продукта на съответния пазар. Необходимо е да уточни кога, как и на кои пазари и клиенти ще предложи продукта. При решаване на тези въпроси съществено изискване е да не се допусне подбиване на други фирмени продукти. Внимателно трябва да бъде преценена и необходимостта от евентуално разширение на производствения капацитет.

Успешното комерсиализиране на стоката предполага разработката на съответна програма, в която да са очертани етапите на навлизане на пазара, формирането на елементите на маркетинговия микс, осигуряването на необходимите финансови и други ресурси.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на нов продукт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.