Разработване на нов продукт


Категория на документа: Маркетинг


 Тема № 12 - Разработване на нов продукт

В съвременните условия разработването на нови продукти е важен фактор за запазване и разширяване на пазарните позиции на фирмите. Под нов продукт обикновено се разбира:

1 - Принципно нови изделия - това са оригинални, непознати на пазара изделия, предлагащи определени предимства на производителя и потребителя. Тези изделия формират нови или задоволяват по-добре или по нов начин съществуващите потребности.

2 - Модифицирани изделия - включват промени на една или повече характеристики на съществуващ продукт с оглед по-пълно да съответства на женалнията, потребностите и предпочитанията на клиентите. Измененията могат да засегнат различни характеристики в зависимост от целите на фирмата и вида на продукта - хранителни и нехранителни стоки, потребителски стоки за дълготрайна употреба, полуфабрикати, машини, съоръжения и т.н. Промените могат да бъдат насочени към разширяване и допълване на функциите на изделието, към подобряване на неговата надеждност, безопасност, ефективност.

Продуктите могат да бъдат определени като нови от позицията на пазара и на фирмата производител, в резултат на което се обособяват:

-- нови продукти за световния пазар

-- нови продукти за отделни страни и региони

-- нови продукти за отделна фирма

Особено големи са различията м/у следните два варианта:

-- Продуктът е нов за фирмата и света - в случая се има предвид продукт, коийто е принципно нов, оригинален, непознат. Реализацията на този вариант изисква обикновено големи ресурси, продължителен период и е свързана със значителен риск за фирмата

-- Продуктът е нов за фирмата, но не е нов за света - при този вариант фирмата може да отчете опита до създаването и комерсиализацията на продукта, да избегне допуснати грешки, да съкрати продължителността и разходите на някои етапи от разработката и дори да предложи по-добри решения. Поради това неговата реализация е свързана с относително по-малко ресурси и по-малък риск. Един от проблемите, който може да възникне при този вариант, е по линията на интелектуалната собственост. Възможен изход за фирмата е да направи опит за закупуване на съответен лиценз от притежателя на съответните права.

Останалите варианти по своите предимства и проблеми заемат междинно положение, обикновено по-близо до втория вариант.

Създаването на принципно нови и модифицирани продукти въпреки възникващите проблеми е важен фактор за подобряване дейността на фирмата в редица направления:

1 - осигуряване на по-пълно съответствие м/у предлаганата от фирмата продукция и потребностите и желанията на клиентите. Значението на новите продукти в това отношение нараства, тъй като под влияние на множество фактори желанията и потребностите на клиентите непрекъснато се менят.

2 - предлагане на продукция с необходимото качество - създаването на нови продукти, вкл. чрез модификация на съществуващите, е важно направление за подобряване на качеството на предлаганата от фирмата продукция. Това дава възможност да се отговори по-пълно на изискванията по отношение на равнището на качеството на различни пазарни сегменти.

3 - икономия на разходи - създаването на оригинални продукти, както и модификация на съществуващите могат да осигурят намаление на разходите на единица продукция и фирмата да предложи по-атрактивни цени

4 - по-пълно използване на технологичния потенциал на фирмата - това допринася за ангажираността, повишаването на квалификацията и поддържането на мотивацията на персонала, работещ в звената по изследване и развитие, както и за ускоряването възвращаемостта на вложените средства в тази дейност.

5 - по-пълно използване на производствения капацитет на фирмата - създаването на нови продукти е предпоставка за увеличаване на продажбите на фирмата и съответно за по-пълно натоварване на производствените мощности, което се отразява благоприятно и в/у равнището на разходите на единица продукция.

6 - разработката и усвояването на нови продукти е необходимо условие за установаването на равновесие м/у сегашните продажби и печалба на фирмата и нарастването на нейния потенциал, продажби и печалба в бъдеще.

Етапи на разработка на нов продукт

В съвременните условия разработката и предлагането на пазара на нови продукти са основна предпоставка за успешно развитие на фирмата, но в същото време са свързани със значителен риск. Фирмата може да намали до възможния минимум този риск, като обособи основните етапи по създаването на продукта и последователно и цялостно отработи всеки един от тях.

Акумулиране на идеи - натрупването на идеи за нови продукти трябва да бъде първостепенна грижа на фирмата. Работата в това направление е необходимо да се извършва системно и организирано чрез рационално използване на всички възможни източници на идеи:

-- клиентите, като се изучават техните потребности, желания и предпочитания

-- конкурентите, като се проучват разработваните и предлаганите от тях нови продукти

-- търговските посредници, които имат непосредствен контакт с клиентите и познават техните потребности

-- изследователските фирми, които разработват и предлагат лицензии за нови продукти и технологииСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на нов продукт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.