Работна оценка на мултинационалните компании


Категория на документа: Маркетинг


 Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

гр. Бургас

Факултет по обществени науки

КУРСОВА ЗАДАЧА

По Международен контролинг

На тема: " Работна оценка на Мултинационалните компании"

Изготвил: ..............
.....................................

фак. №.......................
Проверил: ...................

/.............................. /


................ 2013

3. Работна оценка на Мултинационалните Компании (МНК)
3.1. Дефиниция на производствената оценка.

Контролната система във всяка организация трябва да включва техники, които включват събиране , обобщаване и анализиране на информацията, определяне дали целите са постигнати и препоръчване на необходимите действия, за постигането на тези цели. Можем да определин производствената оценка като: " Периодичен преглед на операциите, които гарантират, че целите на предприятието ще се осъществят"53. Фирмената работна оценъчна система е важна част от собсвената си финансова система за контрол. МНК трябва да има оценъчна информация за своите вътрешни и чужди операции.

Ако производителната оценка е критичен въпрос в предприятието като цяло, тя е още по - критична в МНК, защото развитието на МНК изисква отчитаща система от протоколи и доклади за резултатите от световните операции на всички дъщерни дружества в различните страни, и всяка страна може да има различна икономическа, правна, политическа, технологична, социална и културна среда различававаща се от другите страни. Това означава, че чуждестранните дъщерни дялове с различни свойствени фактори променят това въздействие на производителността на филиалите и техните мениджери. По този начин МНК трябва да обмисли тези различни свойствени фактори и промени, когато те изчисляват производителността на филиалите и техните мениджери. Бордът на директорите на МНК трябва да има информация за оценката на производството на филиалите в целия свят.

Подходящото оценка на работата, като единица разпределена между филиалите или компанията не е просто устроена. Основната причина за това е, че се различават отправните точки на измерване на резултатите от различни мерки на изпълнение, това е както да подбереш и запазиш стойностите влияещи на крайния резултат. В допълнение към това много събития влияещи върху постиженията не са контролируеми от филиалите 54.

Правилно извършеното изчисление на МНК изисква да се направи разграничаване между постиженията на филиалите и постиженията на тяхното управление. Също така правилното оценъчно оценяване на МНК изисква избор на съответната трансфена цена между филиалите или генералните клонове.

Изпълнената оценъчна система трябва да позволи управление на предприятието майка: 1) да се оценят икономическите резултати на международните операции това е многократно насочено към изчисляване на единичните икономически постижения; 2) оценяване на обединените управленски постижения; 3) Защитния апарат движещ напред близките общи цели включващи стратегическите цели; 4) подпомагане на ефективното разпределение на ресурсите.55

3.2. Задължителни отчети и производствена оценка на МНК.

Концепциите за задължителнато счетоводство са разработени за да поставят оценка на изпълнението в управленските контексти. Задължителните отчитания просто дефинират сверата на компетентност ( отговорни центрове ) които са имали контрол върху разходите и/или приходите, и за кои суровини ( ресурси ) и производство ( продукти, услуги или постъпления ) могат да бъдат проследени. В тези отговорни центрове варират комплексите от контрол, структура и цел. Отговорните центрове могат да бъдат класифицирани, както следва:

3.2.1. Разходни центрове: Доколкото контролът и целите са засегнати разходните центрове са най - простите свери на отговорните центрове. Контролът е упражнен над натрупаните разходи. Целите обикновено призовават за максимизиране на резултатите, в количество и качество вътрешно ограничени на входовете определени от време и усилия, стандартна цена, гъвкав бюджет и подобни системи. Структурите варират от единичен тип, операция или двигател за функциониране на цялото предприятие. На практика контролът и оценяването са вдъхновени от разбиване на структурите в най - малки компоненти, упражняващи контрол върху разходите.

Задалжителните доклади трябва да фокусират вниманието си върху стойностите, които управляват нивата на разходите. Разходи, които не са контролируеми трябва да се отделят или изключват. Например всички разходи, които трябва да се разпределят произволно между отговорните центрове се считат за неконтролируеми . Всички разходи, разбира се са контролируеми на някакво ниво в организацията, като целта е да се докладва всяка една цена като контролируема от нивото упражняващо власт над непредвидените разходи.

Изпълнените изчисления на разходните центрове са предимно финансови и фокусират върху разлики от предварително определени стандарти. По - добрите системи се основават на разумно достижими стандарти , пригодени да отговарят на отговорните центрове и промени, когато условията се променят. Други количествени, нефинансови мерки често използвани са : брой отхвърлени продукти, повредени машини, чиновнически промени и други подобни. Качествените оценки в бъдеще могат да бъдат направени от продуктови инжинери с помоща на заместващи мерки (като според изполването на брой оплаквания, да се прецени отношението на служителите), или твърде често от принизяването на оценките на потребителите, ангажирани с въпросните продукти.

3.2.2. Приходни центрове: Според дефиницията, приходните центрове могат да повлияят на изходните нива (приходи) по отношение на входа (ресурсите, представени в разходните бюджети, но няма директен контрол упражнен върху разходите за продукти или услуги. Мотивацията и контролът са постигнати чрез бюджетни приходи и разходи. Еднаквите цели са два увеличени дохода през цялото време изразходващи неизвестните нива. Търговските офиси са типични приходни центрове, често с допълнително сегментиране в продуктови линии, територии, търговци и така нататък.
Приходните изчисления започват с финансови сравнения на действителното и бюджетно ниво на приходи и разходи, след като променлива част от последните са били коригирани, за да отразят действителните нива на активност. Тъй като разходите и качествата на продадените артикули, които не са контролируеми, подходящите корекции следва да предвидят всяка благоприятна или неблагоприятна последица причинена от промени в тези фактори, които не са признати от бюджетните ревизии. Нефинансовите мерки също така се използват, макар и не непременно по систематичния модел (пазарни дялове, промени в продажния микс, повторените продажби, брой клиенти, квоти, призиви на търговци и др.) . Нефинансовите мерки стават все по - важни, тъй като инфлацията която отразява приходите, изразяващи се в парични единици.

3.2.3.Приходни центрове: Приходните центрове са звена или отдели, които имат контрол и върху разхода и върху прихода. Но тази проста дефиниция за приходен център изисква някои от решаващо значение условия, свързани с независимост, които са: 1) Единицата трябва да бъде свободна да произвежда или закупува търговски стоки и услуги, изискващи се когато и където е необходимо. Решенията относно инвестициите (подобно на капиталовите постъпления и разходи над определни суми) са запазени, или трябва да бъдат одобрени от по - висока инстанция. 2) Единицата трябва да може да продава своите продукции единствено за външни клиенти или където и да е в рамките на определени територии или региони. Продажните цени и другите маркетингови решения трябва да бъдат контролирани от единицата, така че да могат да отговарят на условията на външния пазар.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работна оценка на мултинационалните компании 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.