Проучването на състоянието на опаковката на ароматизатори


Категория на документа: Маркетинг


Пластмаса
20%
Други
5%


> Според начина на опаковане

* Единична опаковка- служи за опаковане на единица продукция от стоката. Единичната опаковка се наблюдава в търговските обекти на дребно, когато ароматизаторите се предлагат поотделно.

* Групова- използва се при транспортирането на стоката до различните обекти, както и в самия обект, в случай на търговски акции, които предоставят комплект от продукти на по-ниски и изгодни за потребителите цени.

> В зависимост от пропускливостта на опаковката

* Опаковките за крайния потребител са непропускливи,отличаващи се с изотермичност и херметичност , тъй като допирът на самата продукция с околната среда би бил с неблагоприятен ефект. Ароматизаторите биха загубили основните си качества, което ще допринесе до негодност за употреба.
2. Нормативни изисквания за опаковката и маркировката

Европейският съюз е изключително стриктен към маркировката и опаковката на продуктите. Kато страна - членка на ЕС, България трябва да спазва нормативните документи, отнасящи се до проектирането, производството и разпространението на опаковките. Общата директива, към изискванията, на която следва да се съобразяват страните, в България е Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. Важни точки в нея са:

- да се ограничи теглото и обема на опаковките до минимум, но така че да осигурява безопасността, хигиената на продукта и да бъде добре изглеждаща за потребителя;

- да се сведат до минимум вредните и опасни вещества и материали в състава и компонентите на образуваните емисии, пепели, които се изгарят или депонират при управление на отпадъците от опаковки.

Според този закон, лицата производители или вносители на стоки следва да маркират всяка пусната от тях на

пазара опаковка със:

1. идентификационен номер и/или абревиатура, съгласно приложение № 2 (Абревиатура и код, идентифициращи материала, от който е направена дадена опаковка);

2. маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена, съгласно приложение № 3 (Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена);

3. маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки.

Важно за опаковката на ароматизаторите - спейове например е, че тя трябва да отговаря на всички изисквания за безопасност, тъй като веществата в нея са опасни по много критерии - силно запалими, дразнещи за очите и кожата, и опасни за децата. Всички рискови ефекти от неправилната експлоатация на продукта и опаковката му, трябва да са подробно описани върху нея.

ІІ. Цел и задачи

Цел - целта на този доклад е да се проучи състоянието на опаковките и маркировката на ароматизаторите "Еър Уик"

Задачи:

1.Да се проучи вида на използваните опаковъчни материали.

2.Да се проучи състоянието на маркировката на ароматизаторите "Еър Уик".

ІІІ. Обект и материал

Обект - обект на това изследване са опаковките на ароматизатори и в частност ароматизаторите "Еър Уик".

Материал - продуктите,които ще бъдат разгледани са три вида ароматизатори "Еър Уик" в три вида различни - FRESHMATIC Спрей, Гел/Стик, Ароматизиращи свещи - серия Changes colour gently
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучването на състоянието на опаковката на ароматизатори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.