Проект по маркетинг


Категория на документа: Маркетинг
1. Постановка на проблема

Асортиментната политика е една от най-важните съставящи конкурентната стратегия на предприятията. Въпроса за разширяване или съкращаване на асортимента на произвежданата и продавана продукция може да има различни решения в зависимост от целият комплекс от конкретни условия: отрасъл, стокова група, размер на фирмата и други конюнктурни съставящи.

Общите правила и зависимости могат и трябва да бъдат определени и формулиране на основата на анализ на състоянието и развитието на съществуващи сегменти на пазара (външни фактори) и финансови изменения, протичащи вътре във фирмата (вътрешни фактори).

Избора на една или друга асортиментна стратегия трябва да се основава на оценка на изменението на паричните потоци, предизвикващи изменения на асортимента, а така също на прогноза на състоянието на паричните потоци в перспектива.

2. Теоретични концепции, свързани с проблема

Потребителите предявяват все нови и по-големи изисквания към стоките, а производителите са принудени постоянно да удовлетворяват нуждите на своите клиенти. Затова именно непрестанната промяна на асортимента е изключително важна.

Изучаването на търговския асортимент е от съществено значение за успеха на всяка компания. То се налага от динамиката на пазара и на него следва да се отделя особено внимание от маркетолозите.

Асортиментната позиция представлява конкретен модел, марка или размер на продукцията, която фирмата произвежда и продава.

Най-общо асортиментната политика се заключава в това, производителите своевременно да предлагат определени стоки на пазара, които съответстват на профила на производствената дейност и най-пълно удовлетворяват потребностите на определена категория купувачи. При формирането на асортимента стоят проблемите за определяне на конкретните стоки/услуги, които да се произвеждат, отделните серии, определяне на съотношението между "стари" и "нови" стоки, стоки единично или серийно производство, "наукоемки" или обикновени стоки. Възникват още въпроси и по отношение на цената, качеството, гаранцията, сервиза и други.

Проблемът за същността на планирането, формирането и управлението на асортимента се заключава в това, че стокопроизводителите предлагат определена съвкупност от стоки, които като цяло съответстват на целия профил на тяхната производствена дейност, най-вече напълно удовлетворяват нуждите на определени категории клиенти. Набора от стоки, предлагани от предприятието, производител на пазара се нарича асортимент.

Номенклатурата, или стоковият асортимент е всяка съвкупност от изделия, предлагани от предприятието. Видът на стоките (автомобили, трактори, металообрабатващи машини) се дели на асортиментни групи (видове) в съответствие с функционалните особености, качеството и цената. Всяка група се състои от асортиментни позиции (разновидности или марки), които образуват низша степен на класификация. Например, предприятие производител на хранителни продукти. Хранителните продукти от своя страна се подразделят на отделни групи - млечни продукти, консерви, захарни изделия, хлебни изделия и др. Отделните продукти имат различни наименования, различават се по обем и хранителни съставки.

Съвкупността от всички асортиментни групи се определя като търговска номенклатура (продуктов микс, продуктов портфейл).

От своя страна асортиментната група се състои от отделни асортиментни позиции (единици) т.е конкретни продукти - стоки или услуги, с определени характеристики и маркировка.

Всяка асортиментна линия има ширина и дълбочина.

Според ширината си асортимента се дели на:

> Широк асортимент /1-100 хил. наименования/;

> Ограничен асортимент (< 1000 наименования);

> Тесен асортимент (< 200 наименования);

> Специализиран асортимент.

Дълги и дълбоки продуктови линии се избират когато целта на предприятието е голям пазарен дял и увеличаване на оборота. По-къси продуктови линии се използват когато целта е увеличение на печалбата. Във втория случай предприятието произвежда само стоките с най-ниска себестойност, а съответно и носещи най-голяма печалба.

Освен ширина и дълбочина може да се определи и наситеност на асортиментната линия, която се определя от общия брой на предлаганите стоки и услуги.

Процеса на продажбите на стоките се характеризира с наличието на жестока конкуренция. Преди всичко, това е конкуренция по планиране на асортимента и разработка на нови образци и съобразяване с конкурентните цени, по които стоките се предлагат на пазара. За да се разберат по-добре проблемите в процеса по избор на асортиментна политика на предприятията следва да се установят основните фактори, определящи формирането на асортимента на предприятията. Ролята на ръководството се заключава в това, че следва умело да се съчетават финансите на предприятието с асортиментната политика на предприятията обезпечаващи ръста и печалбата.

Асортиментната политика включва следните основни моменти:

> определяне на текущите и бъдещите потребности на купувачите и анализ на особеностите на покупателското поведение на дадения пазар;

> оценка на съществуващите аналози на конкурентите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект по маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.