Продуктова политика


Категория на документа: Маркетинг


Тракийски университет
Стопански факултет

Реферат по Маркетинг

Тема : Продуктова политика

Изготвили :
Ивайло Иванов Димитров, РПРСР, Ф№ 111
Деян Динчев Костадинов, РПРСР, Ф№ 133

Проверил : гр. Стара Загора
гл. ас. Евгени Генчев
Съдържание :

1. Продуктова политика
2. Същност и съставни елементи на продуктовата политика
3. Класификация на потребителските продукти
4. Жизнен цикъл на продукта
5. Същност и видове търговски марки

1. Продуктова политика

Продуктовата политика е разработване на привлекателна продуктова програма (продукти и/или услуги) с цел да се преодолее пазарната съпротива.

Когато една фирма излиза на пазара, за да реализира своята продукция, тя прави маркетингови проучвания и взема най-подходящите според нея маркетингови решения. Основните компоненти на маркетинговия микс са: продукт, дистрибуция, промоция и цена. В основата на маркетинга стои вземането на решения за определяне на цената на продуктите, определянето на самия продукт, който ще се произвежда, определяне на купувачите, на които ще се предлага продукта, дистрибуционни решения, реклама и промоция на продукта. Но има много пазарни фактори,които оказват влияние върху тези решения.

Продуктът е един от най-важните компоненти на пазара. От него зависи развитието, функционирането и задържането в отрасъла на всяка фирма. Когато продуктите на една компания не отговарят на желанията и потребностите на клиентите/купувачите, то компанията ще пропадне, ако не направи промени, отговарящи на пазарните потребности. Целта е да се създаде продукт, който да е нов, необходим и да се предложи на онази част от купувачите на пазара, които имат нужда от него. Например, ако се предложат обувки на хората в Африка, то фирмата ще преуспее, защото конкуренцията на тези пазари е малка. Разработката на успешен продукт изисква знания за основните маркетингови и продуктови концепции.

Преди всичко трябва да се знае какво е продукт. Продуктът е резултат от човешката дейност. Той е резултат от производствения процес. Той е необходим в процеса на размяната (покупко-продажбата). Продуктът има материални и нематериални свойства, като притежава своя функционална принадлежност, социални и психологически полезности и блага. Продуктът се сввързва с полезността и потребността от него. Когато един чобек си купува даден продукт, то той гледа първо да има определени качества, да отговаря на неговите изисквания, да има определена изгода от неговата покупка и да има определена полезност. Когато продуктът излезе на пазара и се реализира, т.е. се включи в сферата на обръщение, то той придобива свойството на стока. Продукт може да бъде идея, услуга, стока или комбинация от тях. Стоките са материални и имат формата на полезност. Услугите са нематериални и предоставят някакви изгоди на ползвателя. Идеите пък са интелектуален продукт на мисловната дейност на човека и са психологуческо стимулиране, спомагащо да се решат проблеми или да се пригоди към околната среда. Но когато купувачите купуват продукт, всъщност те купуват изгодите и удовлетворението от него.

Продуктовата политика е онзи елемент на маркетинговата стратегия на организацията, въз основа на който се вземат следните решения:
* каква да бъде стоковата номенклатура в дълбочина и ширина
* какви нови стоки да се произвеждат
* как и кога да се позиционират на пазара
* кога да се свалят от производство
* какви да бъдат опаковката и маркировката им, а също и вида на използваната търговска марка
* какви допълнителни услуги да се предоставят на клиента?

2. Същност и съставни елементи на продуктовата политика

Oбхваща всички онези дейности във фирмата, които касаят:
* Какъв да бъде продуктовия микс в дълбочина и в ширина;
* Какви нови стоки и с какви характеристики да се произвеждат;
* В кой момент и по какъв начин продуктите да се изведат на пазара и да се позиционират;
* Каква да бъде опаковката на стоката и дали тя ще продава като маркова или не;
* Какви допълнителни услуги: като гаранции, сервиз могат да се предложат на клиентите.

Маркетолозите трябва да разберат връзката между всички продукти в организацията, ако искат да координират маркетинга на цялата група продукти.
Продукт - всичко (стока или услуга), което удовлетворява определени потребности и може да бъде предложено на пазара с цел привличане на вниманието, придобиване или използване
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Продуктова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.