Принципи на макроикономиката


Категория на документа: Маркетинг


3. Нормата на структурно преобразуване на икономиката - промяна от селското стопанство до промишлеността, промяна в размера на продуктивните единици - усилваща конкуренцията, промяна в професионалния статусна труда.

4. Промяна в структурите на обществото и неговата идеобогия.

Третата двойка са дифузни в международен план.

5. Дифузия - начало на разпространение на новите технологии и методи от развитите страни в ниско-развитите.

6. Достигане на минималните нива от потенциала на съвременните технологии в ниско-развитите държави.

Тези характеристики са тясно свързани помежду си:

Високата норма на увеличение на продукцията води до увеличаване на продуктивността на работниците. ==>

Темпът на увеличаване на продуктивността ако е висок води до повишаване на производителността на хората и до повишаване на тяхното потребление.==>

То води до неизбежни бързи промени в технологията и промишлените структури, промяна на еластичността на търсенето на домакинствата. ==>

Напредващите технолотии водят до промяна в характера на икономическото предприятие. ==>

Това води до промяна в съотношенията между трудово производителното и сумарното население.

Кое ограничава съвременния икономически растеж

Две главни групи фактори ограничават съвременния икономически растеж.

1. Липсата на стабилна, гъвкава политическа и обществена структура, способна да отвори път на бърза структурна промяна, насърчаваща растежа и групираща обществото около него.

2. Вече развитите страни провеждат политика към по-неразвитите пречеща на тяхното развитие. Тя налага колониален статус и ограничеване на политическата свобода вместо икономически напредък.

Ниско развитите страни се характеризират с:

1. Ниско ниво на производство на глава от населението

2. Голям дял на селското стопанство и другите основани на природни дадености сектори

3. Малък мащаб на продукция.

От значение за растежа на тези държави е не само новата технология, но и от къде произлиза тази технология - дали отговаря на специфичните потребности на държавата. Така например трудово-спестяващите технологии не са подходящи за растежа на държави с многобройно население и високо равнище на безработица.

Фигура 1.

Съотношение между относителния дял на естествения приръст на населението и относителния дял на БВП на развиващите се страни в общата численост на населението и общия обем на БВП в капиталистическите страни.( в % по периоди)

Таблица 1.

Производителност на труда в някой отрасли на икономиката в развитите капиталистически и развиващите се страни.(Средногодишне произведена учп на 1 заето лице по периоди, изчислено в $ по курса от 1975 г.)

Развити капиталистически държави
БВП
1951-1955 г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.