Принципи на макроикономиката


Категория на документа: Маркетинг5. С помощта и в рамките на какви институции? (на този въпрос обръща внимание само стопанската история).

Задачата на такъв комплексен анализ е сложна, не само поради множеството варианти, които съществуват, но и поради възможните комбинации между тези варианти.

Ако придобиването на материални блага е най-важната цел, тогава постигането на целта ще бъде във връзка с огромен брой други фактори.

Сред тях наличните

1. Природни ресурси на глава от населението играят особено важна роля. Земята, вегтацията на растенията и животните са били през историческото развитие най-важните и универсални ресурси, използувани за икономическия растеж. Фактически, икономическият растеж в разбирането му в миналото, е отбелязан първо по онези места, където земята е особено плодородна (като долините на Нил, Тигър и Ефрат и Индийските речни долини). В последствие растежът е бил най-голям в областите, които прибавят други ресурси от други райони (като например в случая с Древна Гърция).

2. Едва по-късно човекът започва да посяга на това, което наричаме "природен капитал" - да експлоатира, все по-безмилостно, неорганичните вещества от земната кора.

4. Във всички случаи изглежда, че експлоатацията на природата е в голяма връзка с развитието на техниката. Въглищата, желязото, уранът и дори пшеницата не са природни ресурси в икономически смисъл, докато човекът не ги е превърнал в такива, и не е създал знания за добиването и използуването им.

Само когато желанието за материални блага е съчетано с възможността да ги добиеш от земята и да ги направиш изобилни има определящо значение за икономическия растеж.

5. От огромна важност е пропорцията между човешките ресурси и производството на стоки и услуги.

1. т.е. Размерът на трудово активното население в общата численост на населението, този дял от хората в едно общество, което се занимава с производство и активно работи и размерът на стоките и услугите, които то може да предложи.

или: Отношението: производящо (трудово активно) към непроизводящо население.

2. Също така - величината на пропорцията на природните ресурси към населението.

Тя би била възможност за производство и на излишък, който би могъл да се инвестира за производството на още повече стоки. В миналото населението е имало изпреварващ ръст спрямо производителните възможности на обществото. Като цяло икономическият растеж не може да тръгне, докато хората не открият полезността на различни неща и не намерят начини да ги пренасят на близки и далечни разстояния.

6. Науката и образованието за производствените дейности са едни от най-съществените фактори на икономическия растеж, и тяхната определяща роля за човешкото производство е, че те представляват възловия момент на производството.

7. Технологиите са толкова важни, че теорията им придава водещ ефект по отношение на всички икономически и социални промени и приема, че всички други аспекти от човешкия живот се приспособяват към техните изисквания. Все пак, теорията преувеличава този фактор на икономическото развитие.

Новата техника може да произхожда от обществото - да има местен или чужд произход.

8. Така достигаме до ролята на спестяванията в икономическия растеж. По-голямото производство се получава чрез използуването на по-добри методи и оборудване, а продължаването на този растеж изисква излишък над обичайното производство с развитието на нови методи или използуваното на ново оборудване. Тогава вместо да посвещава цялата си енергия на производството на стоки за непосредствена консумация, обществото, което се стреми към икономически растеж трябва да посвети част от усилията си за създаването на капитал или средства за производство.

Спестяванията могат да бъдат доброволни или принудителни. Независимо от техния произход те са фактор на икономическия растеж.

9. За събиране на спестявания исторически са създадени институции и механизъм за съчетаване на спестяванията на много хора и за създаването на кредит и на инвестиции. Тези институции и механизмите, чрез които те осъществяват набирането на спестяванията и осъществяването на инвестициите също са важен обект на изследване от Стопанската история.

10. Съществуващата организация на стопанската дейност също е важен елемент на анализа в Стопанската история. Тя е в зависимост с разделението на труда, върху което производителите специализират в онези производства, които могат да осъществяват с по-малко вложения на човешки труд. Разделението на труда изисква развитие на търговията.

Тези общества, които имат високи доходи на глава от населението, имат по-висок дял от човешките ресурси, зает в сферата на търговията и транспорта в сравнение с по-изостаналите.

Накрая има още три важни фактора на икономическия растеж.

11. На първо място това са водещите производства.

Тук механизмът на растежа зависи от това дали водещите производства имат (или нямат) способност чрез своите методи да рекрутират човешки ресурс и как го рекрутират - по заслуги или достойнство, заради семейни връзки или принудително, въз основа на квалификация, обучение или мотивация?

12. Вторият фактор е дали покупателната сила се раздпреля така, че да има масово ефективно търсене, което ще провокира обновлението на производството, за да рискуват хората своя капитал и ресурси за производството на още повече стоки.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи на макроикономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.