Потребителско поведение, модул 2


Категория на документа: Маркетинг4.1. Възраст и жизнен цикъл

В понятието жизнен цикъл изследователите влагат идеята, че хората преминават през индивидуалните етапи на своя живот и този цикъл се повтаря, когато децата пораснат, създадат собствени семейства и поколение. Изследванията показват, че семейството има най-важна роля при възпитанието на рационалните аспекти на потреблението. Голяма част от продуктовите предпочитания се "програмират" в най-ранна възраст.

Жизнен цикъл на домакинствата

Категории, описващи отделните етапи от жизнения цикъл на домакинствата:

А) самостоятелни млади - Основен целеви пазар на: спортни стоки и коли, модни облекла, забавления;

Б) семейни млади без деца - Те се насочват към закупуване на домакински мебели, спестяване. Сравнени със семействата с едно дете, те изразходват повече средства за скъпи облекла, луксозни почивки, ресторанти, алкохол;

В) млади семейства с деца - Появата на деца променя много жизнения стил и потреблението, което се насочва към: детски стоки, продукти за здравето, избор на място за почивка;

Г) млад самостоятелен родител - Тази семейна ситуация създава много уникални потребности в областта на грижите за детето. Уточнение изисква и факта за появата на финансови затруднения;

Д) самостоятелни хора на средна възраст (35-64) - Това са потребители, които никога не са сключвали брак, или такива, които са разведени, без отговорност за деца. Обикновено те са с големи финансови възможности или поне значително по-големи.

Е) семейства на средна възраст без деца - Разполагат с достатъчно средства за скъпи ресторанти, ваканции и пр.;

Ж) семейства на средна възраст с деца - В тази група децата са обикновено по-големи, отколкото на групата на младите семейства с деца. Това създава друга поредица от уникални потребности: уроци по..; преустройване на жилището и др.;

З) самостоятелни хора на средна възраст с деца - Често тези потребители са изправени пред сериозни финансови затруднения и липса на време;

И) възрастни семейства - Пенсионери с много свободно време и малко пари. Техните потребности са свързани с грижа за здравето, храна, възстановяване;

Й) самостоятелни възрастни - За работа с тези потребители са необходими специални програми.

4.2. Професия - професията винаги присъства в системата от фактори, обуславящи поведението на клиента на пазара. Влиянието на професионалната характеристика на потребителя се проявява преди всичко в предпочитанията към определени продукти, в професионален интерес към дадени характеристики на продукта, в специфични претенции спрямо равнището на обслужване в магазините и в процеса на експлоатация, в етапите на вземането на решение за покупка. Маркетолозите целенасочено изследват и оценяват влиянието на професията като един съществен фактор за успешно сегментиране на пазара, за приспособяване на маркетинг инструментите към специфичните изисквания на потребителите и др.

4.3. Икономически статус

Влиянието на икономическия статус на клиента върху поведението му на пазара не се нуждае от особени доказателства.Маркетинг проучванията на влиянието на икономическия фактор се концентрират главно върху: доходи (номинални и чисти), данъци, такси, текущи плащания и др., които обуславят финансовите възможности на клиента. В условията на пазарна икономика е необходимо да се отчитат и спестяванията, възможностите за получаване на кредити или за разсрочени плащания, ползването на лизинг и други аспекти на действието на икономическия фактор. Проучванията на поведението на потребителя под влиянието на икономическите условия предполага и задължително съобразяване с развитието на общостопанската конюнктура - оживление, подем, рецесия, криза и т.н.

4.3. Стил и начин на живот

Стилът на живот е основен мотивиращ фактор, който оказва въздействие върху потребностите и вземането на решение за покупка. Той е функция от индивидуалните характеристики на личността и взаимодействието й с обществената среда. Стилът на живот на даден индивид се изразява предимно в неговите дейности (занимания), интереси, вкусове, отношения, потребления, очаквания и чувства.

Различните стилове на живот определят различни решения, избор и навици при покупка на продукти. Факторите, които определят стила на живот на потребителя, се обособяват в две групи: външни и вътрешни.

- външни (общи) фактори - културата в най-широк смисъл е главното, което определя стила на живот. Социалната диференциация в нея създава различни начини на живот. Специфичните групи, към които принадлежат индивида и домакинствата, са определящи при изграждане стила на живот.

- вътрешни (специфични) фактори - тази съвкупност от фактори е различна за всеки потребител. В нея се включват: индивидуалното развитие (възприемане, памет) и индивидуалните характеристики (мотивация, стимули и др.)

Двете групи фактори определят стила на живот на отделния потребител, а той от своя страна влияе върху начина на покупка и потребление.

Стилът на живот е динамична характеристика. За маркетинга представляват интерес настъпващите промени в него. Една промяна може да доведе до закупуване на престижни марки продукти, а друга - до покупката на евтини продукти с ниско качество.

4.4. Индивидуалност и самовъзприемане
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Потребителско поведение, модул 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.