Потребителско поведение, модул 2


Категория на документа: МаркетингИзбирателите се характеризират с подчертания селективен отбор на всички новости, избират стоките в зависимост от своя вкус. Те се придържат към съществуващата мода, купуват и свръхмодни стоки, без последните да противоречат на техния вкус. Тези потребители по-често от потребителите от другите групи посещават търговските обекти. Обмислят старателно покупките на стоки с високи цени. Като правило те са добре информирани за съвременната мода в света и за възможностите на стоковото предлагане. Този тип потребители е най-многочислен, доминират жените, голяма част са младежи. По социален състав са творческа интелигенция, студенти, ученици. При тях образователният ценз е най-висок. Психологични изследвания в развитите страни показват, че това са хора с добро телосложение, отличават се с висока самооценка, с добри възможности за избор. Променят облеклото и обувките си в зависимост от модата, периодично обновяват ежедневното и спортното си облекло. Планират предварително покупките на скъпо струващи изделия. Водещи критерии за тези потребители са удобството, привлекателността на външния вид на стоката, съответствието с модата и оригиналността.

Независимият тип потребители се отличава с по-слаба зависимост от модата, т.е. реагират на модните новости, след като те завоюват определени позиции на пазара. Консервативни са в своето поведение на пазара. Преобладават хора на средна възраст. Като правило младежите са сравнително малко. Повече са представителите на селското население. Отдават предпочитанията си на разходи предимно за храна, отдих и развлечение, а по-малко за облекло и обувки. Обновяват гардероба си дозирано, обмислено, покупателната им активност е целенасочена. Повече от другите потребители те обръщат внимание на такива качества на стоките, като: дълготрайност, лекота за почистване, външна привлекателност, продължителност на използване.

Типът на безразличните потребители е най-еднородният по състав. За всички негови представители факторът мода няма въздействена сила, както при другите типове. За тях основни изисквания към стоките са да бъдат евтини, практични и добре изработени. Този тип е малочислен, характеризира се с ниско образователно равнище. Имат средно равнище на доходи и сравнително малки финансови възможности. Имат подчертана психологична нагласа към пестеливост, доминират покупките на хранителни стоки. Поради това посещават търговски обекти рядко, като правило се отказват от покупки с високи цени. В гардероба основен вид дрехи са тези за ежедневието, значително по-малко са облеклата за задоволяване на културни потребности или за спорт. При избора на стоката са нерешителни, често се съветват с членове на семейството си и рядко се съобразяват с препоръките на търговските работници.

Тип конформисти. Представителите на този тип приемат модните направления, когато са достатъчно разпрострени сред по-голяма част от населението. Тази група потребители е малочислена. При покупките те се ръководят от своите вкусове, рядко използват съветите на близки и приятели, на рекламата. Отдават предпочитание на разходите за храна. Не са склонни да правят спестявания. За тях са присъщи импулсивните покупки, определена роля играе и имиджът на фирмата производител.

5. Типология според бързината и трайността на решенията за покупка.

По този признак потребителите се разделят на четири групи: решителни, нерешителни, самостоятелни и несамостоятелни.

Решителните купувачи са с ясно изразено желание за покупка, точни и бързи действия в търговския обект, умела ориентация в стоковото предлагане, потребност да имат информация за стоките, които ще бъдат представени на пазара в близко бъдеще.

Нерешителните купувачи са с неустановено становище за покупка. Те често променят решенията си. Могат да се откажат от покупки в последния момент на търговския процес. Нерешителността им може да бъде резултат както от недостатъчен опит в потреблението, така и от затруднения в избора поради разнообразния стоков асортимент. Затова се препоръчва при обслужване в търговския обект да се осигури време за продължително разглеждане на стоките и тактично подпомагане от страна на търговските работници при избора и решението за покупка.

Самостоятелният тип потребители се характеризират с увереност и точност при покупката. Те са инициативни, с подчертана покупателна активност, със самостоятелно становище за стоковото предлагане, без да пренебрегват мнението на търговските работници относно покупката. Този тип потребители знаят какво търсят и се съобразяват със становището на близки и приятели само за стоки с висока цена или със сложна асортиментна структура. Времето за тяхното обслужване е сравнително кратко, отличават се с голяма експедитивност, а относителният дял на нереализираните покупки е минимален.

Характерно за групата на несамостоятелните потребители при вземане на решение за покупка са честите колебания при избора. Те изискват непременно присъствие на друго лице и активна намеса на търговския работник, за да реализират покупката. Като правило времето за обслужване е продължително, а относителният дял на нереализираните покупки е висок.

В психологичната литература съществуват и други типологии на потребителите, но с малко практическо значение.
??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Потребителско поведение, модул 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.