Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация


Категория на документа: Маркетинг


- значителна позитивна стойност - за да е иновация, не е достатъчно феноменът да е нещо ново, а и да създава силен позитивен ефект в сравнение с предходни феномени от същия клас и вид или като ново действие, функциониране и откритие;
съотношението позитивен ефект - разходи да бъде многократно в полза на ефекта". 4

"Иновациите са обобщаващо понятие за всички дейности, свързани със създаването на ново знание и превръщането на това знание в стойност за потребителите".5

"Според сферата на приложение някои автори предлагат следната класификация:
- технологични-иновации,насочени към разширяване на асортимента и подобряване качеството на произвежданите стоки и услуги или използваните за това технологии.
- екологични-иновации, осигуряващи по-рационално и икономично използване на влаганите в производатвото природни ресурси, по-ефективни методи за тяхното възпроизводство и намаляване на вредните емисии в околната среда.
- икономически - нововъведения, намиращи изражение в използване на по-ефиктивни форми на организация, специализация, коопериране, концетрация и диверсификация на производството.
- социалнополитически - иновации, включващи нови организационни форми на обществени движения и политически партии.
- държавноправни - иновации, представящи възможности за използване на нови форми за организация и управление на държавна власт.
- иновации в хуманитарната сфера-изразяват се в научни открития, изобретения, хипотези, концепции, теории, конструктивни идеи.
- военни и правоохранителни иновации-включват нови начини за водене на военни действия, борба с криминални структури и др".6

Нека сега се свърже създаването на нов продукт с по-общата маркетингова стокова политика. Приема се, че при анализ на съществуващото положение се стигнало до оценката, че трябва да се извърши частично или пълно обновяване на произвежданата и предлаганата продукция. Това естествено не може да стане моментално, дори ако е разработен нов продукт,който е готов за пазарен тест. Фирмата може да се ориентира най-общо към:

Въвеждане в производството и на пазара на принципно нови продукти;

Модернизиране и подобряване на произвежданата продукция;

Разширяване на гамата с нови типове размери или модификации.

"На основата на това широко разбиране за иновациите те могат да бъдат класифицирани в следните групи:
- продуктова или технически иновации;
- технологически иновации;
- интелектуални иновации;
- хуманитарни иновации;
- организационни иновации;

- социални иновации - те са съвкупност от няколко подгрупи - социално-политически, социално-икономически, социално-технически, социално-културни и други." 7

От тази гледна точка може да обобщим следвайки логоката,че иновациите могат да се класифицират в четири групи/степен на новост на иновацията/:

*Дискретна-нов клас продукт - на пазара се появява нова технология за удовлетворение на съответната потребност, например радиото, телевизията, парната машина, компютърът;

*Непрекъсната динамична - нов тип продукт - променя начина на използване; има отчетливи предимства, например лаптоп;

*Непрекъсната - нов модел - разширява гамата, добавя нови възможности за използване на изделието, допълва с търговски марки, специални модификации и т.н.;

*Допълване на гамата - нова модификация - допълва предлаганите от фирмата стоки с други, пасващи на конкретни потребителни модификации.

1.3 Необходимост от нови продукти.

Сериозните изследвания на взаимовръзката между маркетинга и иновационната дейност започват след 1950г. и се характеризират на първо място със стремежа за изясняване значението на новите стоки за пазарния успех на фирмата в рамките на цялостната й стокова политика. Създава се и се изгражда в общи линии теорията за жизнения цикъл на стоките. Създават се и основните предпоставки за изследване на организационните аспекти на иновационния процес във взаимовръзка с маркетинговите дейности във фирмата.Успоредно с това продължават и изследванията за оптимизиране на маркетинга на новите изделия.

След 1985г. започват да се появяват все повече публикации, представящи изследвания върху взаимовръзката между маркетинга и иновацията в условията на общ световен пазар. А именно много кратък жизнен цикъл на изделията, изключителна технологична мощ, проблемите по която произтичат по-скоро от необходимостта тя да бъде обуздана, отколкото симулирана.

До този момент бе разгледана ролята и значението на маркетинга за осигуряване на успех при създаване на нов продукт,ръководейки се както от задачите по осигуряване на идеи за НИРД,така и от гледна точка на необходимите маркетингови дейности за въвеждането на стоката на пазара. Средно при 75% от случаите идеята за създаване на успешен продукт идва от пазара. На пръв поглед извода е, че необходимостта от нови продукти изключително често е продиктувана от пазара, респективно от самите потребители.

1.4. Нужда от социално отговорна иновация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.