Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация


Категория на документа: МаркетингУВОД

"Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация!"

P. Drucker

Колкото една държава е по-малка, толкова е по-силна зависимостта от участието на дадената държава в международните икономически отношения, с цел стимулиране на икономическото развитие. Това неписано правило важи с пълна сила и за нашата страна.
В сферата на външната търговия през последните години се извършват сериозни промени по отношение на структура и географско направление. Този процес се засили, особено след като България се присъедини към Европейския съюз.

Въпреки че се признава, че научноизследователската работа е основният носител на иновации съществуват много други форми на иновации. Внедряването на иновациите може да бъде постепенно или радикално, те могат да произтичат от технологичен трансфер или от разработване на нови бизнес концепции, могат да бъдат технологични, организационни или да променят начините на представяне. Има различни пътища, които водят до създаването на иновации. Важно е анализа на тяхното значение за разработването на иновационната политика и на различните средства, чрез които тя се провежда, да не бъде възпрепятствано от твърде ограничителното интерпретиране на иновациите.

Анализът се допълва от изследването на сегашните предизвикателства, които в различна степен са характерни за ЕС, като се признава фактът, че структурите, проблемите и възможностите, свързани с иновациите, не са непременно едни и същи в по-големите икономически области по света.

Основната изследователска теза на магистърския проект е свързана с разглеждането на първостепенната роля на иновационната политика за повишаване конкурентоспособността на българските фирми на международния пазар.

До момента България съответно и българските фирми не са в конкурентна позиция на международните пазари. Това положение може да бъде променено, само ако бизнес организациите променят политиката си и използват потенциала на иновациите. Така биха засили своето присъствие на формираните вече световни пазари и единствено чрез иновации могат да се позиционират трайно на пазара. Това става задължително имайки предвид либерализирането на вътрешния пазар и членството на България в ЕС. Затова на практика най-големите и утвърдени фирми на международните пазари се ангажират с международен маркетинг във все по-голяма степен и не се ограничават само до външна търговия.

Като обект на анализа се везира ролята на иновациите, като маркетингов инструмент, а като предмет конкретно специфичните иновации използвани от българските фирми, опериращи на българските и по световните пазари.

Целта на анализа е да се докаже темата. Основни поставени задачи са да се разгледат теоретичните постановки, практиките в световен мащаб и приложимостта им в българските фирми. Пред изследването стоят следните ограничения липсата на традиции в България и недостатъчна информация и познаваемост.

На 15 юни 2004 г. България приключи последните преговори с Европейския съюз, което и предостави възможността да подпише договора за присъединяване през пролетта на 2005 г. и да стане пълноправен член на съюза в началото на 2007 г. Успешното приключване на присъединителните преговори с ЕС налага необходимостта българските фирми бързо да се адаптират към условията на европейския пазар и неговите изисквания, което се изразява в подобряване на качеството и конкурентоспособността на производството.

Основен проблем пред българската икономика в процеса на присъединяването ни към евроструктурите е степента на готовност на българският бизнес да се справи с конкурентния натиск на европейските пазарните сили, особено при липсата на регламентирана правна рамка на вътрешния пазар на Европейския съюз. Европейските пазари са изключително конкурентни, а в много области са строго регулирани. Ето защо повишаването на конкурентоспособността на българските предприятия и на икономиката, като цяло, има решаващо значение за успешното справяне с натиска на конкурентните сили в ЕС. За целта са нужни солидни финансови средства, с които малките и средни български предприятия не разполагат. Пред опасността след влизането ни в ЕС те да бъдат закрити, се търсят алтернативни начини за финансиране.

Във връзка с реалното вече близо 20 месеца членство на България в ЕС, трябва да се отбележи, че като страна с функционираща пазарна икономика се очаква увеличение на инвестициите в български предприятия. Наличието на високо квалифицирана работна сила, макар и по-слабо платена, през следващите години със сигурност ще увеличи проектите, по които ще могат да се включат и българските предприятия.

Конкурентоспособността е синтетична категория, в която намират отражение резултатите от цялостната икономическа политика на една държава. Разгледана в най-общ смисъл конкурентоспособността характеризира способността на нацията да постига по-висока производителност, която се основава на иновационен подход към човешките ресурси, капитала и физическите активи.

Проблемите свързани с повишаване на конкурентоспособността на българската икономика са особено актуални сега, когато пълноправното членство на България в ЕС е почти факт.

Повишаването на конкурентоспособността е основна цел и приоритет на страните от Европейския съюз.

Въпросът за конкурентността е от изключително важно значение и в сферата на частния бизнес. На настоящият етап ефективното усвояване на определената част от предприсъединителните фондове създава предпоставка за подобряване на конюнктурата на българския пазар, както и за увеличаване на относителния дял на частния сектор в брутния вътрешен продукт на страната.

Актуалността на темата се поражда от факта, че българските предприятия са поставени в неравностойно положение, от една страна, да се конкурират с несравнимо по-големите по обем и активи западни компании и, от друга, поради липсата на инвестиции, за да съхранят капацитета си, са принудени да работят при неизгодни условия.

На тази основа за постигане целите на магистърския проект:

- В глава първа са ще бъдат разгледани въпросите свързани с теоретичните постановки за иновациите и иновационната политика;

- В глава втора са подложени на анализ основните решения свързани с развитието на иновационния цикъл;
Последната трета глава е подчинена на емпиричния анализ на организацията на формите на трансфер на иновационни резултати /продукти/ от българските фирми по нашите и световните пазари.

ГЛАВА ПЪРВА:

ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА:

ТЕОРИТИЧНИ ПОСТАНОВКИ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поради своето предназначение да създава потребители, всяка фирма само две основни функции: маркетинг и иновация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.