Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг* Фактори, които разграждат групите:
а) несъвместимостта в политическите възгледи - разликата в ценностните предпочитания
б) цивилизационната несъвместимост - общокултурни различия
в)еднаквостта между личностите -ретроградното мислене и липсата на алтернативи
г) "разменната теория" - когато не получаваме морална подкрепа
д) фрустрациите - съзнателна репресия по отношение на личната инициатива
е) завистта
ж) вождизмът
и) потомствените претенции
й) злоупотребата с доверие

* Видове групи на демократичния политически пазар
1. Според характера на взаимодействие между членовете
а) формалните групи - всички официално регистрирани групи в обществения живот; тези групи действат открито и легално, имат добре изградени институции; имат организационна структура, лидери, избране ръководства, вестници;базират свояа дейност върху официални документи, ръководствата са официално регистрирани от държавата в съда; формалните групи създават официална демократична структура.
б) неформанли групи - предсавители - приятелски кръгове, квартални общности, родове, временни компании; възниквот стихийно или по родово-кръвна връзка; не се занимават с политика, нямат ръководства и йерархична структура; тези групи се интересуват от политиката, но при тях действат емоциите.
в) нелегални/нелегитимни групи - обръчи от фирми; бивши силови групировки -ВИС, СИК; там доминира вождът;

2. Според големината ( численият състав) на групите.
а) малки (микро) групи - към 30-40 души - характерно за нея е, че хората се познават лично и непосредствено, общуват почти ежедневно, имат общи цели, които преследват легитимно, те са по-сплотени, лесно могат да бъдат мобилзирани; създават основа за по-големи формирования.
б) макрогрупи - големите обществени груи; хората в тях не се познават лично и не общуват ежедневно и непосредствено; при тях има опосредствани отношения, но те са сплотени от общи ценности и се превръщат в изключително мощен инструмент на политиката.
в) мегагрупи (глобални) - европейската народна партия, ПЕС - имат различна култура и езици, но имат еднакви политически ценности.

* Процеси, протичащи в групите
1. Малката група
а) инхибицията - позитивното въздействие, което групата може да окаже върху индивида
б) конформизма - доброволно и съзнателно възприемане на тезата на мнозинството
в) способността на групата да се консолидира единомислие - консолидираната група е по-ефективен инструмент на политиката.
г) поляризация - раздвояване на мненията - екстремизацията отслабва групата.
д) груповщина в мисленето и действията - особен вариант на тенденциозно единодушие и сметкаджийски конформизъм (безкритично едномислие).
е) възможността да се сформира солиден колектив - група от хора, обединени от обществено значими цели, за чието постигане те се организират съзнателно за съвместна дейност, като създават отношение на доброволна зависимост и партньорство при безусловно равенство на всеки член; в колектива може даже да се прояви себеотрицание.
2. Макрогрупите
Най-важните големеи социални групи
а) стихийно възникващите инцидентни множества от хора - в тези множество човек попада случайно, пребивава кратко, хората нямат единна обща цел; хората не се познават лично и всеки е зает с лична цел, има оскъдно общуване, няма структура, ръководен център, индивидът се интересува само от себе си, в тези множества най-често възникват конфликтите - най-често въздейства сугестията
б) тълпите - те се отличават с наличието на обща елементарна начална ориентация, тълпата не възнква случайно, но възниква стихийно; тълпата е гъсто множество от хора без структури и ръководни органи, движено от емоции. Отделната личност е прекалено ограничена; тълпата е съсредоточена върху една-единствена цел; тя е лесно мобилизируема; налице е мисловна ограниченост; възможна е хипноза на хората в тълпата. Маркетинговата наука трябва да ни научи как да овладеем тълпата.
в) масови социални движения - роботническо, българско национално освободително движение - условията за тяхното възникване се развиват постепенно; хората се обединяват от общи вярвания, съществува организирана структура; те са изключително полезни като фактор на политическия пазар; недостатъци: създателите могат да злоупотребят с манипулацията - започва движение на конфликтна основа
- появявяа се девиантност на идеите - наивитет
- може да се стигне до елементаризация на политическото мислене
- могат да дезинтегрират нацията
г) йерархизираните политически организации - масовите политически партии БСП, ГЕРБ, СДС - утвърждава се идеологията. Характерно при тях е, че всеки член се приема официално в редовете на партията; в йерархичната организация човек влиза като личност със своя потенциал и бива разглеждан като ценност; те са най-надеждният инстумент на политиката. Политичуският маркетинг трябва да работи най-усилено да тях.

* Процеси в големите групи
1. Периодически се образуват мнозинство и малцинства - това взривява организираните полтически групи; обикновено в йерархизираните партии надделява мнението на мнозинството.
Причини за наличието на малцинство:
- отделният мовек разбира, че извън малцинството неговият глас се чува още по-слабо
- мнението на малцинството може да стане мнение на мнозинството
- човек знае, че не винаги правдата е на страната на мнозинството
2. Създаване на коалиции между партиите - това е много важен сегмент на политическия пазар. Причини за създаването им:
- чрез коалициите група от малки партии започва да контролира голям социален сегмент
- усвояване на ползи от властта
- мощно средство за отпор на нелегитимните дейностиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.