Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


8.Политическият стил - как се постига ефективен стил.
9. Политическо говорене.
10. Политически имидж.
11. Политически пари - кои са легитимните източници на пари - парите са кръвта на "политиката"
12. Маркетинговият мениджмънт.
13. Теорията на пиара.
14. Невербалните комуникации.
15. Политическата дефектология - характерен дефект на българското общество - неуспех за създаване на колектив.
16. Политическият талант.
17. Политическата секюритизация - в политиката се борави с държавна тайна.

3. Изводи
1. Политическият маркетинг е най-важната наука за политическото знание.
2. Не трябва да се абсолютизира възможността на един-единствен маркетингов инструмент и те трябва да са във връзка с конкретната ситуация.
3. В демократичното общество маркетинговият продукт трябва да се продава открито.
4. Трябва добре да се усвоят детайлите на политическия маркетинг.

Полилически пазар

*Пазарът в дмократичното общество е една изключително сложна реалност - в демократичното общество съществуват пазари. Съществува т.нар. стоков пазар, пазарът на услугите, на културните ценности, научен, споретн и т.н. Политическият пазар е само поддял на тези пазари. Няма регламентиращ документ, който да обясни как точно се продава политическата стока. Само конституцията, но в нея не е написано как трябва да участват в изборите различните хора. Необходимо е да се познава поведението на участниците в политическия пазар. Пазарът изобщо се ражда в икономическия живот на хората, т.е. "пазар" е икономически термин. По произход думата е персийска и може да бъде преведена като място, където могат да се продадат и купят ценности. Пазарът претърпява еволюция.
1. Пазарът на натуралната размяна.
2. Пазар на стоковата размяна - с появата на парите.
3. Капиталов пазар - с възникването на излишък на пари и натрупването на капитал.
4. Пазар на услугите.
5. Спортен пазар.
6.Научен.
7. Политически.

*Дефиниция на икономическия пазар - той е капиталов пазар. Той е обществена сцена, върху която се реализират съвкупността от дейностите на производителя, посредика и потребителя за осъществяване процеса на размяната на материални ценности с цел удовлетворяване на човешките потребности.
-Елементи в структурно отношение.
1. Потребностите на хората - канкретното психическо състояние на човека, което се поражда от неудовлетвореността на човешката мисъл в дадено моментно състояние.
2. Желанията - това е стремежът на потребителя да избира начините, по които да удовлетвори потребностите си.
3. Търсенето - последователната изява на желанието за придобиване на нещо по предпочитан начин.
4. Наличието на стока - всяка ценност, която притжава потребителска стойност, прдлага се публично за размяна на орпеделена цена.

На икономическия пазар не можеш да работиш изобщо. Той трябва да бъде сегментиран (ориентиране в структурата на икономическия пазар) и да се установят групи от хора, коио се интересуват от предлаганата стока. Тябва да се отвоюва собствена конкретна ниша.

И на политическия пазар има потребности на хора - ред, законност,справедливост, Икономическият и политическият пазар са еднородови явления, но не са едно и също нещо. Не са тъждествени реалности.

*Характерни черти и типични особености на политическия пазар.
а) характерни черти, които отличават политическия от икономическия пазар
1. На политическия пазар не се разменят материални блага, а специфична духовна стока
2. Икономическата стока е стока за лично потребление, докато стоката на полит. пазар е колективна собственост.
3. Характерна черта на полит. пазар е, че главното обединяващо звено е зоната на властта. Полит. пазар се отваря активно само преди избора на държавни институции. Полит. пазар е краткотраен - съществува само 30-40 дена. Отаря се на 4-5 години.
4. Политическият пазар е пазар за осигуряване на обществена услуга - осъществява се една-единствена уникална обществена услуга - създаване на власт.
5. За разлика от икон. пазар на политическия действат съвършено различни закони - 22 маркетингови закона на политическия успех.
Закономерности, правила на поведение.
1. На полит. пазар процесите се регулират по друг начин - не бързо както при икон. пазар. Процесите се регулират само от два фактора:
*вътрешен лост на полит. пазар - текстовете на конституцията
* външен лост - натискът на гражданите - стачки, митинги и пр.
2. Икон. и полит. пазари се различават по субектите, които действат върху тях и по начина ,по който субектите действат. Производителите и търговците са основните субекти на икон. пазар. Партиите и политиците са основните субекти на полит. пазар. Главният обект и на двата пазара са гражданите. На икон. пазар борбата е да се задоволят биологичните потребности, а на плит. пазар се задоволяват духовни потребности. Гражданинът - обектът - използва своя глас, не пари. На полит. пазар много често се допускат грешки при гласуването. Обектът не греши на икон. пазар, а на полит.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.