Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


- политическият маркетинг трябва да бъде помощно знание, а не отделна наука, защото през 19в възниква истински информационен хаос около човека.

- през 20в възниква т.нар. политически персонал - в полтиката навлизат некомпетентни хора без необоходимото (политическо) образование.

Политическата комуникация е комуникация между хората в една политическа наука. Политическият маркетинг е наука за ефективното обслужване на цивилизовани политически комуникации.

* Юрген Хабермас - отъждествява политическия маркетинг с рекламата: "Здачата на п.м. е рекламно манипулативно да въздейства върху електората".

Парите и интересът се сблъскват с науката.

*Мишел Бонгран навлиза в структурата на политическия пазар. Доказва общото между политическия и икономическия маркетинг.

Печели и производителят, печели и потребителят. На полотическия пазар се срещат двама играчи: политикът и гражданинът. Ценността на гражданина е неговият глас. Политикът трябва да притежава определени знания, а гражданиът трябва да бъде относително политически компетентен. Значението на професионалното политическо знание. Процесите в политическия и в икономическия маркетинг се отличават с еднотипност.

Политическият пазар борави с 6 категории:
1. Понятието "изделие"
2. Пазарът
3. Потребителят
4. Размяната, която се осъществява на пазара
5. Процес на продажбата
6. Характер на печалбата
Важност на политическия пазар:
1. Изделието на икономическия пазар е едноизмерно. Изделието на полит. пазар е политикът и е много по-сложно. Трябва да се разберат неговите идеи, социална принадлежност, външен вид. Понетието "изделие" на пол. пазар е многоизмерно.
2. Пазарните дейности на икон. пазар са лесни за наблюдение, дейността е много по-лесна, което го прави превземаем. Политическият пазар се открива веднъж на 4 години и на него се явяват много милиони граждани.
3. Потребителят на икомическия пазар е по-лесен за спечелване. На полит. пазар потрбителят е много по-взискателен. Той представлява значително по-трудна реалност за спечелване.
4. Разумната размяна се постига чрез изтъкване предимствата на своя продукт. Предимствата на икономическата стока са лесно доказуеми. Пре полит. пазар плюсовете не могат да бъдат оценени в началото. Трябва да мине време, затова не винаги се прави разумна размяна.
5. За да се осъществи проджбата на иконом. пазар трябва да се изложи стоката. При полит. пазар политикът отива при народа.
6. Печалбата на полит. пазар също е по-сложна реалност. Търси се общодържавна печалба. Също така се защитават партийни и лични интереси.

Необходима е системна, многоаспектна наука, която да покрие полит. пазар.
"Политическият маркетинг e обществена политическа наука, която изследва, обяснява и направлява участието в политичесия процес на гражданите и партиите с цел да се открият ценностните разлики между тях за успешно конкуриране с опонентите с цел спечелване на властта по време на изборите и успешно управление на държвата съгласно демократични правила."

2. Структурен състав и тематичен обхват на пол. маркетинг.
а) макро гледна точка - п.м. се реализира в 7 основни направления.
1. Предизборен политически маркетинг - заражда се по време на избори.
2. Вътрешнопартиен маркетинг - реализира се по повод:
*избиране на ръководство на партията
*при предлагане на конкурент на изборите
3. Текущ полит. маркетинг - ежедневна маркетингова дейност, която консултира ангажираните в маркетингова дейност дали поетият курс е правилен.
4. Перманентен полит. маркетинг - прави се от време на време - когато трябва да бъдем убедени, че дадена нова политика е правилна.
5. Маркетинг на държавните институции - маркетингови проучвания , които имат за цел да възстановят имиджа на държавния глава и държавните институции: армия, парламент и т.н.
6. Маркетинг на групите за оказване на обществен натиск - екодвижения и т.н.
7.Маркетинг, обслужващ интеграционните процеси в Европйския съюз.
б) микро гледна точка - инструментариума на маркетинговата дейност. Има 17 научни полета.
1. Изучаване на явлението политически пазар.
2. Закономерностите на маркетинговите диейности в политиката.
3. Общественото мнение.
4. Маркетинговата технология.
5. Политическата пропаганда - кой стил на пропаганда работи в дадени условия.
6. Политическата реклама.
7. Политическата психология.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.