Политически маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


За правилното осъщестяване на маркетингова дейност е необходимо да се извършат три основни групи дейности:

1. Учредяване на народно събрание и разработване на конституция и правилно структуриране на парламента.

2. Вече създадените инстиуции да произвеждат продукта, за който са създадени.

3. Развиване на умението да се печели власт чрез убеждаване на гражданите - ефективно продаване на политическа стока.

1. Поява и развитие на обществените и политическите комуникации - обективната основа на маркеинговата дейност в политиката.

*Що е маркетинг (букв. пр.) - търговски пласмент - умението да се търгува на пазара

*Пъва употреба на термина началото на 20 век - САЩ
Дефиниция - съвкупност от научни знания, които имат за цел да пригодят едно изделие към пазара, като запознаят потребителите с неговите качества, изтъкнат разликите и предимствата му спрямо конкурентни изделия и с минимални средства се постигне оптимална печалба.
Кратко определение - доходоносно задоволяване на потребности и за предлагащия, и за купуващия (потребяващия)
Маркетингът се занимава с нещо, което трябва ефикасно да се предложи на обществото, така че да се сключи сделка с взаимна изгода.
Невидимите условия за успех на маркетинговата дейност включват отговор на следните въпроси: Какво?, Къде?, Кога?, Как?

Обществени отошения
Марекетингът тръгва от общуването между хората. За да се осществи успешна обмяна е необходимо възникването на особен вид отношения: управлявани обществени комуникации.
С течение на вековете се натрупват определени техники за успешно предлагане на ценности.
Пастиженията, регистрирани от политическата практика, преминават през три основни епохи:

1. От древността до края на Средновековието

* Проблемите на Азия - основният проблем е как да се управляват колосални човешки маси. В следствие на това възникват три основни начина на управление на държавата:

а) чрез силата

б) кастовото разделение на обществото

в) чрез опитите на владетеля да се допита за неизбежно необходимата потребна политика на обществото. Това налага взникването на чиновници за общуване с обществото, възниква най-примитивният вариант но обществените комуникации. Но това представлява еднопосочен процес - народът не влияе на поитиката. Целта е да се намери поносимата политика, а властта е принудена да се съобразява с необходимата политика.

* Атина през епохата на пряката демокрация - появяане на политическия избор и нарастване значението на ораторството. Претендентите запчват да дават оценка на властта. Обсъждат се различни политически държавни системи, провежда се само политика, която е одобрена и избрана от народа. Обществените комуникации въвличат целия народ в политиката. Възниква явлението политически комуникации, при което е характерно равноправно положение между властта и свободните граждани. Налага се необходимост за умението да се мисли оригинално и различно, а също и да се изучава онова, което определя политическите процеси. Първи в това са софистите, които подчертават важността на ораторското изкуство. Появяват се явления като политическа мъдрост, политически авторитет, политическа тактика, политическа стратегия.
Важен за този период е Аристотел с ниговите произведения: " Физиогномика" - за важността на лицеизраза в борбата за спечелването на власт; "Етика" - за морала в политиката и ценностите, които определят поведението; " За ораторското изкуство".

* Епохата на Александър Македонски
Калистер - ученик на Аристотел - създава "Александрията". Периодът се свързва с раждането на "имиджологията" - създаване на изкуствен позитивн образ на владетеля.

* Римляните и стихийните практики на маркетинговия процес
Появяват се властови интигние??? - символи на властта (Цезар и Октавиан Август)
Цицерон - появата на първия политически плакат. Възникват всекидневни политически новини - инструмент, чрез който се работи в полза на властта. Появява се нов стихиен маркетингов политически инструмент - политическа манипулация (Квинт Сцевола???).

* Маркетингови дейности през Средновековието

а) европейските феодални държави приемата християнството - възниква църковното говорене в полза на християнските ценности.

б) самодържеца работи върху имиджа си - златната корона

в) появяват се ереси - борбата срещу тях предствлява защиита на централната власт.
1622 - папа Григорий 15 създава Свещената конгрегация за пропаганда на вярата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политически маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.