Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството


Категория на документа: Маркетинг


3. КАЧЕСТВО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МАРКЕТИНГА

Съвкупност от дейности, чрез които се създава или получава информация за желаното от потребителя качество. Тук могат да се въведат две различни понятия за качество- качество за производителя и качество за потребителя:

Потребителя се интересува от характеристиките на дадения продукт, дали изпълнява исканата функция, също така тук се обръща внимание и на надеждността. Пример за подобен подход може да се види в таблица 1:

Таблица1.

Качество за производителя

Качествено е това, което:
Качество за потребителя

Качествено е това, което:
Отговаря на стандарта
Може да се купи
Може да се продаде
Става за употреба
Удовлетворява сегашните изисквания на потребителя
Икономично и безотказно при употреба
Предизвиква латентни нужди
Интересно и приятно за употреба


От гледна точка на пазара, се въвеждат понятията- пазар на производителя и пазар на потребителя. Пазарът на даден продукт е съвкупността от реални и потенциални потребители, които имат сходни потребности, различни предпочитания и покупателни способности. Съществува пазар на производителя и пазар на потребителя:

1. Пазар на производителя пазарната ситуация се характеризира с приоритетно положение на производителя по отношение на потребителя. Фирмите произвеждат продукция, без да се интересуват от търсенето на пазара. Обстановка на дефицит и липса на конкуренция.

2. Пазар на потребителя пазар с доминираща роля на потребителя, който диктува производствената и продажбената политика на фирмата. Силно наситен пазар на различни продукти и конкурентна борба между производителите. За да отговори на изискванията на купувачите, производителят прави задълбочени изследвания върху техните нужди, потребности и желания.

Фирмите съчетават собствените си възможности с потребностите на клиентите, като се стремят, печелейки да ги удовлетворяват по добре от конкурентите с помощта на инструментите, с които работи маркетингът маркетинг микса.

Маркетинг миксът е съвкупността от елементи, средства и методи, прилагани за реализиране маркетинговите цели на избраните целеви пазари с помощта на съответни стратегии. Най известен е четирифакторният модел на Маккарти, наречен четирите пи та, наричат се още контролируеми променливи фактори на маркетинговата обкръжаваща среда, защото са обект на управление от специалистите по маркетинг и непрекъснато се променят.

3.1 Стадий на маркетинга

Потребителят се интересува от това продуктът, който си е купил, да може да изпълнява функцията, за която е предназначен, но също така и да е надежден и икономичен в експлоатация.

На тези понятия отговарят и съответните етапи в развитието на качеството за производителя и за потребителя. Това са и стадиите на маркетинга.

Движението на продукта по отделните стадии на жизнения му цикъл протича както следва.

Първи стадий - въвеждане на продукта - новото производство се осъществява в сравнително малки серии, което предполага високи производствени разходи и цени на единица изделие. Производствената технология не е отработена и се търсят оптималните й параметри. Наличието на висококвалифициран производствен персонал, както и концентрираното използване на научноизследователски и инженерен труд са предпоставки за успешното осъществяване на този първи стадий. Произведената продукция се реализира предимно на съответния национален пазар, като купувачи са предимно лица с високи доходи, чието потребителско поведение се влияе слабо от равнището на продажните цени. Причините за ориентиране на производството към националния пазар на тази фаза са основно доброто познаване на потребителските вкусове, значителните разходи за реализация на някои нови стоки и т.н. Износът на новото изделие на външния пазар има сравнително ограничен размер. От изложеното до тук може да се извлече извода, че този стадий следва да бъде осъществяван в най-развитите страни. Тези страни успешно биха могли да се проявяват като страни новатори, тъй като разполагат с няколко важни предпоставки: силен научно-технически потенциал, висококвалифицирана работна сила , развита индустриална база, високо равнище на дохода на глава от населението, професионален мениджмънт на промишлените и други фирми, опит при организирането на производството на нови изделия, национален пазар с относително големи поглъщателни възможности и т.н.

През втория стадий - експоненциалното нарастване - производството на новия продукт се увеличава с високи темпове главно под въздействието на нарастващото търсене на националния пазар . Успоредно с това нараства и износът на продукта зад граница, предимно във страни със сходна структура на търсенето. Технологията на производство е във висока степен отработена и позволява създаването на големи серии от новия продукт. Нараства и общата капиталоинтензивност на производството. Повишеното търсене рефлектира в появата на имитиращи изделия и разпространяването на лицензии и ноу-хау. Процес на организиране на производството на новия продукт започва и в страни с не толкова високо равнище на научно-техническо развитие в сравнение със страните лидери. Производството на новия продукт зад граница може да възникне на основата на преки инвестиции, създаването на смесени фирми с участието на компании от приемащата страна или продажбата на лицензии от фирмите на страната новатор на независими чуждестранни предприятия и т.н.

На третата фаза - фазата на забавянето - търсенето на националния пазар е изцяло задоволено и нараства броят на аналогичните конкуриращи изделия. Технологията на производство е напълно стандартизирана, което я прави широко достъпна. Обемът на производството на продукта в страната новатор е преминал най-високата си точка и започва постепенно да намалява. Конкуренцията на пазара е предимно ценова. Налице е свиване на производството в страните с високо икономическо и научно-техническо равнище и пренасочването му в страните с по-ниско такова, включително в развиващите се страни.

На четвъртия стадий от жизнения цикъл на продукта - залеза - производството на продукта бързо се съкращава, с високи темпове намалява и обема на продажбите. Остарелият продукт се заменя от нови или усъвършенствани изделия.

Последователното преминаване на новия продукт през отделните фази на жизнения цикъл води до промяна в относителното тегло на различните производствени фактори. Според авторите на концепцията за жизнения цикъл, на стадия на въвеждането решаващо значение сред производствените фактори имат научно- изследователският и инженерен труд, както и висококвалифицирания изпълнителски персонал. Имайки предвид малките производствени серии , капиталовите разходи имат ниска значимост. Преходът към едросерийно производство през втория стадий и осъществяването му в специализирани предприятия извеждат на преден план факторите капитал и мениджмънт. Висококвалифицираният труд е все още с определящо значение , но нараства и това на средно квалифицирания труд. Масовият характер на производството по време на фазата на забавянето отреждат водещо място на факторите капитал и ниско квалифициран труд.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.