Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството


Категория на документа: МаркетингФормиране на нови потребности и желание у потребителите, който предизвикват създаването и предлагането на принципно нови продукти за тяхното задоволяване.

2. МАРКЕТИНГОВА ФУНКЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА

Маркетингът е преди всичко управленчески подход, пазарно- ориентирана политика на фирмата, концепция за управление на фирмата. При пазарна икономика фирмите работят в условия на силна конкуренция, постоянно се променят търсенето и предлагането, изискванията на потребителите към продуктите. В самите фирми непрекъснато стават изменения в техническата база и в технологиите на производство. В отделните фирми са различни производствените и финансовите възможности, кадровият потенциал, управленческите умения на ръководните кадри, авторитетът на фирмата. При тези условия всяка фирма трябва да си постави ясни цели и да уточни средствата и подходите за постигането им.

Всяка фирма трябва да изясни какъв продукт може и трябва да произвежда, къде е мястото й в общия пазар, кои са нейните потенциални потребители, какво ще бъде пазарното й поведение, как да се повиши качеството и да се сниши цената на продукта й. Чрез разработване на маркетингова концепция на фирмата могат да се обобщят отговорите на тези често задавани въпроси. Много често причина за неуспех на фирмата е неумението на ръководството й правилно да формулира маркетингова концепция на фирмата и плътно да я следва.

Маркетингова концепция това е разбирането, виждането, схващането, съвкупността от управленчески идеи на ръководния екип на фирмата за дейността й, за характера на продукта й и за начините за постигане целите на фирмата.

За да се разработи маркетингова концепция е нужна богата и разнообразна информация за пазара, анализ на факторите на външната заобикаляща бизнес- среда.

За да се изпълнява успешно възприетата от фирмата маркетингова концепция е необходимо непрекъснат приток на информация за реалните потребности на купувачите, вътрешно- фирмената организация и производствена структура да съответстват на изискванията на производството и да позволяват и осигуряват координиране на дейността на всички поделения на фирмата. Основата на всяка маркетингова концепция е пазарно- ориентираният подход на фирмата, съчетан с гъвкаво избирателно прилагане на маркетинговите принципи. Те са обособили пет основни маркетингови концепции производствена, продуктова, търговска, съвременна маркетингова и социална.

Производствената концепция е една от най-старата маркетингова концепция, тя се основава на идеята, че потребителите ще се ориентират към стоки, които са широко достъпни и се продават на по-ниски цени. Ръководството на фирмите насочват усилията си към постигане на голяма серийност и оттам на голяма производителност, добра ефективност и продажби чрез всички пласментни точки. Допускането, че потребителят се интересува от ниската цена и достъпността на стоката е вярно в поне 3 случая:

1. когато основната част от реалните и потенциалните потребители на пазара са с ниски доходи

2. когато обемът на търсенето надхвърля обема на предлагането, т.е. при дефицитен пазар

3. когато производителя на дадена стока прави производствените разходи, които са много големи и трябва бързо да се намалят с цел достигането на по-голям пазарен дял

За да се придържа даден производител към тази маркетингова концепция трябва да има изграден много добър имидж и да има зад гърба си значителен вътрешен пазар, на който да продава същия продукт.

Продуктова концепция според нея потребителите ще се ориентират към тези изделия и услуги, които представляват връх в техническо и качествено отношение, а с това предоставят и най-големи изгоди за потребителите. Такива ръководства аргументират позициите си с предположение, че потребителите почти винаги ще приветстват високото качество, новостите и допълнителни функции, които предлага продукта. Всичко това увеличава производствените разходи, а оттам и цената. Тази маркетингова концепция ще има успех, когато преди да приеме и наложи тази концепция фирмата е определила своя целеви пазар, когато фирмата има добър имидж, пазарът трябва да е с висока степен на иновативност и фирмата да си е поставила дългосрочни цели.

Търговска (пласментна) концепция типични нейни привърженици са организациите, които предлагат т.нар. невидими стоки на пазара. Във фирми, където се прилага такава маркетингова концепция има отдели по маркетинг и в тези фирми се преследват краткосрочни цели, свързани с това да се продаде продукцията, да се изпълни плана, да се намерят поръчки, които рядко се задава въпроса дали потребителят ще купи отново от нас. Обикновено фирмите с такава маркетингова концепция реализират стоките си в условия на дефицит или на монопол на пазара. Главната цел на фирмите използващи концепцията е да достигнат определен обем продажби, оборот. Концепцията ще има успех при определени условия съответният пазар да е в голяма степен наситен, да има сравнително невисока еластичност на търсенето от цената, да има голяма степен на заменимост на съществуващите продукти и услуги от гледна точка на потребителната им стойност.

Съвременната (традиционна) маркетингова концепция основната цел и функция е да се осъществи успешно предвижване на стоките и услугите от производителя до потребителя, с помощта на различни маркетингови средства да се стимулират продажбите и да се реализират произведените вече стоки. Съгласно тази маркетингова концепция целите на фирмите могат да бъдат достигнати само чрез изследване на потребностите и.

Стратегическата мисия на фирмата- това са нейните стратегически цели. Целта на фирмата е направлението, в което тя трябва да осъществява дейността си, целта може да се нарече още задача, намерение.

При определяне на главната цел е необходимо да се спазват принципите целта трябва да е точно и ясно формулирана, да е обективна и реалистична, поставянето на целта изисква определяне на краен срок за изпълнението й, целта трябва да се изрази в количествено измерими величини, целта трябва да съдържа елемент на гъвкавост.

След формирането на мисията и главната стратегическа цел на фирмата, се пристъпва към разработването на стратегията. Целта определя стратегията. Маркетинговата стратегия е процес на определяне на маркетинговите цели и на средствата, които ще се прилагат за постигането на тези цели. Маркетинговата стратегия е част от фирмената стратегия. Тя се разграничава от останалите стратегии с основните си характеристики:

- външно- фирмена ориентация средата, в която работи фирмата

- целева ориентация бъдещето на маркетинга във фирмата

- дългосрочност- периоди, при които маркетинговите тенденции могат да се предвидят със задоволителна точност

- ресурсно- осигуреност- какви средства и какво трябва да се направи, за да се изпълни стратегията

- анти рискува насоченост рисковете, които трябва да се приемат или не

- вариантност разкриване и оценка на алтернативни стратегии

- интегрираност разширяване, сливане или отделяне по отношение на стоки и пазари, разнообразяване на произвежданата продукция.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.