Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството


Категория на документа: Маркетинг


2. Има изключително голямо техническо значение. То е в основата на технологичното развитие. Без високо качество на техниката няма технически прогрес.

3. Качеството има и голямо социално значение. Потребностите на хората се задоволяват по-добре само с по високо качество.

1.1.2 Същност на пазара

Пазарът е специфична организация на размяната и на произтичащите от нея отношения, обусловени от законите на стоковите производства. Тук продуктът на труда се явява като стока и намира своя стойностен израз в и чрез парите. Категорията пазар носи в себе си две основни характеристики:

1. Продуктова- за вида, характера и спецификата на разменяните стоки и услуги.

2. Териториално насочвани към мястото на разположението им.

Пазарът е организирана размяна на стоки и услуги в определено време и определен географски район, при която самостоятелни продавачи и купувачи решават какво да продават и какво да купят. Основната функция на пазара е да размени стоката между хората, които я имат и хората , които я искат. Функционирането на пазара се осъществява чрез определен механизъм, който включва три основни елемента: търсене, предлагане и цените.

Пазарното търсене представлява количеството стоки и услуги, които купувачите искат и могат да купят на определена цена и в определен период от време. Търсенето е винаги конкретно и се формира от искащи и можещи купувачи. То е форма на проявление на реалната платежоспособност на населението и носи и към производителите сигнали за подкрепените с пари желания и предпочитания на потребителите.

Предлагането представлява съвкупност от стоки и услуги, които продавачите искат и могат да предложат по определени цени и в определено време. Предлагането е израз на реалното количество стоки и услуги, предназначено за реализация на пазара. Търсенето и предлагането са свързани помежду си с цената. Тя е паричният еквивалент срещу който се разменя една стока и заема ; централно място в пазарния механизъм. Чрез пазарния механизъм функционира ценовата система на икономиката и се реализират основните функции на пазара:

1. Регулираща ако търсенето на дадена стока е голямо, а предлаганото количество ограничено, продажната цена се повишава и обратно.

2. Измерителна пазарът утвърждава обществено необходимите разходи на труд за производството и реализацията на стоките.

3. Балансираща чрез цените пазарът създава определено съотношение между стоковите фондове и платежоспособното търсене, между приходите и разходите на населението, формира търговския и платежния баланс на страната.

4. Възпроизводствена чрез икономическите връзки между производители и потребители се извършва кръгооборотът на капитала стоката достига до своя краен потребители.

Проявата на функцията зависи от конкурентното равнище на пазара. Конкуренцията в широк смисъл е взаимодействие между пазарните агенти, продавачи и купувачи. В тесен смисъл означава присъствието на двама или повече продавачи , двама или повече купувачи , всички действащи независимо един от друг на определен пазар. Тя изпълнява три основни функции: информационна, стимулираща и контролираща.

1.1.3 Същност на маркетинга

Маркетинговата практика е възникнала като човешка дейност преди хиляди години. Тя е била насочена към решаване на проблемите на производителите и търговците при пласмента на стоките.1650г.Първият по съвременен магазин в Япония от японската фамилия Мацуи. В средата на 19в.Американския изобретател Сайръс Маккормик е въвел някои съвременни форми на маркетинга, които днес използваме. От 1911г. във всички американски корпорации се появяват отдели по маркетинг. През 1960г. американския маркетолог Едуард Маккарти за пръв път формулира понятието маркетингов комплекс(маркетинг микс).1965г. Теодор Левит за пръв път формулира концепцията за жизнен цикъл на продукти.

Самото понятие маркетинг произлиза от английски език- marketing. В основата му стои определящото съдържание на категорията пазар- market, което дълги години позволява отъждествяването на маркетинга с продажбата или изобщо с пазарната дейност.

Маркетинга се занимава с идентифициране и задоволяване на нуждите на човека и на обществото. Една от най-кратките дефиниции е : " Доходоносно задоволяване на нуждите". Съществуват социална и управленска дефиниция на маркетинга. Според социалната маркетингът е обществен процес, чрез който отделните хора и групи получават онова, от което се нуждаят и което търсят, чрез свободно създаване, предлагане и обмен на продукти и услуги с другите.

Управленската дефиниция се описва като "изкуството да се продават продукти". Но водещият теоретик на управлението Питър Дракър казва, че "целта на маркетинга е да направи продаването свръх обилно. Целта на маркетинга е да разбере потребителя дотолкова добре, че продуктът и услугата да му паснат така, че сами да се продават. В идеалния случай маркетингът трябва да доведе до потребител, който е готов да купи."

Американската маркетингова асоциация предлага следната управленска дефиниция: " маркетинговия мениджмънт е процес на планиране и изпълнения на концепцията, ценообразуването, лансирането и разпределянето на идеи, стоки и услуги, за да създаде размяна, която ще задоволи индивидуалните и на организациите цели."

Четирите основни задачи на маркетинга са:

Проучване на пазара, включващо:

-проучване на търсенето- кой групи клиенти с техните потребности, изисквания към продукта, платежоспособност и т.н. са потребители на фирмата

-проучване на предлагането- наличие на конкуренция, конкурентни продукти, техните особености и т.н.

-Създаване на продукт, съобразен с изискванията и състоянието на пазара

-Реализиране на продукта чрез прилагане на подходящи маркетингови инструменти- определение на подходяща цена ,остроумна реклама и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.