Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството


Категория на документа: МаркетингВнедряване - това е периодът на появяване на продукта на пазара и постепенно увеличаване обема на продажбите. През това време фактически фирмата не получава печалба от пласмента на този продукт, тъй като разходите по внедряването на продукта на пазара са твърде големи.

Ръст - период на бързо признаване на продукта на пазара и забележимо увеличаване на печалбата от неговата реализация.

Зрелост - период на постепенно забавяне на темповете на ръста на продажбите, тъй като продуктът вече е получил признание на по-голямата част от потребителите. Печалбата достига своя максимум и започва да намалява, защото на този стадий се налага увеличаване на маркетинговите разходи с цел укрепване и запазване конкурентоспособността на продукта.

Спад - период на рязко снижаване на обема на продажбите и печалбата.

Да се определи къде започва и къде завършва всеки стадий, е доста сложно. Обикновено за начало на всеки нов стадий се приема моментът във времето, когато темпът на увеличаване или намаляване на обема на пласмента стане ярко изразен.

Не за всички продукти жизнения цикъл може да се представи във вид на класическа S-образна крива. Видът на жизнения цикъл на стоките е различен както по продължителност, така и по форма. Традиционната крива описва отчетливи стадии на внедряване, ръст, зрелост и спад. Класическата крива описва популярен продукт със стабилен пласмент за определен период от време. Жизненият цикъл на продукта може да бъде представен като определена последователност от стадии на неговото съществуване на пазара, която се характеризира с определени рамки. Динамиката на жизнения цикъл показва обема продажби във всяко определено време от съществуването на неговото търсене. (фиг.1)

(фиг.1)

Икономичното постигане на задоволително качество изисква включване на всички етапи от жизнения цикъл на продукта / цикъл (верига, кръг) на качеството/ (фиг.2):

(фиг.2)

Решаващи за качеството са етапите:

- проектиране на продукта

- проектиране на процеса

- производство

- контрол и изпитване

Съгласно новите разбирания за връзката между жизнения цикъл и качеството се разбира:

1. най-добрата конкурентна позиция има фирмата, която е постигнала особено високо качество още при появата на продукта;

2. колкото е по-високо равнището на качеството, толкова по-къса е фазата на възхода и толкова по-продължителна е фазата на зрелостта;

3. най-склонни към иновации са фирмите с най-лошо и с най-добро качество.

Жизненият цикъл на продукта е модел на реакция на пазара във времето, където независимата променлива е времето, а зависимата - обемът продажби, загуби и приходи. Цикълът е описан от множество експерти и в зависимост от тяхната позиция може да включва в себе си от четири до шест етапа. Той се влияе от външните фактори на маркетинговата среда (макросреда), на микросредата, маркетинговата активност на предприятието и др. и не е строго фиксиран. Дори във фазата на ръст е възможно да има стагнация и упадък. Кривата на жизнения цикъл може да бъде построена както за конкретна група от асортименти, така и за целия продуктов пазар. Тази крива може да се променя благодарение на усилията на компанията, икономическата и конкурентната среда. Структурата на издръжката и приходите на различните етапи на жизнения цикъл на продукта е различна. За всеки етап трябва да се определя приоритетна стратегическа цел, а маркетинговата дейност да се адаптира към всеки конкретен етап от жизнения цикъл на продукта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Съвременните изследвания показват, че усилията, които правят организациите за подобряване на качеството на произвежданите продукти или извършваните услуги са печеливши по отношение на финансовите резултати и удовлетвореността на клиентите. Затова качеството и неговото управление се възприемат като съществена част от бизнеса на организациите. Мероприятия за подобряване и поддържане на висок стандарт на продуктите/ услугите се включват в стратегическите и оперативни планове. Фирмите работят в условията на динамично променяща се среда. Потребителите са изправени пред многообразие на стоки и услуги. Техните критерии за качество и обслужване непрекъснато нарастват. Изправени пред този огромен избор те се насочват към онези стоки и услуги, които отговарят най-добре на техните нужди и очаквания. Печеливши днес са онези фирми, които успяват в действителност да задоволят най-добре и най-точно вкуса на своите целеви клиенти. Тези фирми разглеждат маркетинга, като цялостна философия на фирмата. Те са ориентирани към пазара и са мотивирани от клиентите, които отдават изключително внимание на качеството и обслужването, за да посрещат и дори надминат очакванията на клиентите.

Възприемане на маркетинг концепцията за приоритетна в управлението на дейността на фирмата в условията на съвременна пазарна икономика е в резултат на продължителна еволюция на философията на бизнеса, на концептуалното мислене и на фирменото ръководство, на промените настъпващи в системата от ценности в ориентиране на бизнеса под влияние на обективни фактори- възможности на производството и обогатяване на потребителското търсене, изостряне на конкуренцията и др.

Маркетолозите имат за задача да подпомогнат ръководството на фирмата при вземане на решения много преди да се зароди идеята за лансиране на даден продукт или услуга и продължават да работят дълго време след като този продукт се продаде. Сред задачите им са: дефиниране на онези нужди на клиентите, представляващи за фирмата възможност за печалба, участието в създаване на даден продукт и в разнообразяването на услугите, активното влияние върху ценообразуването на предлаганите продукти, разглеждането и лансирането на стоките, услугите и имиджа на фирмата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Илиева, Р. "Маркетинг", издателство "Абагар"- В. Търново , 2005, 208с.
2. Каракашиева, Л., "Маркетинг", ИК "Призма" - София, 2011Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.