Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството


Категория на документа: Маркетинг


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

ПО
УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

тема: ПАЗАР И ОРИЕНТИРАН КЪМ КАЧЕСТОВОТО МАРКЕТИНГ

Име: Петър Илиев Петров
Специалност: Икономика на търговията
Факултетен номер: 31117136
Преподавател: проф. С. Петров

доц.д-р. Р. Георгиева

Гр. Габрово
2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 3
1.1 Същност на понятията..................................................................... 3
1.1.1 Същност на качеството ................................................................................... 3
1.1.2 Същност на пазара........................................................................................... 5
1.1.3 Същност на маркетинга.................................................................................. 5
2. МАРКЕТИНГОВА ФУНКЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА.......................................... 6
3. КАЧЕСТВО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА МАРКЕТИНГА............................... 8
3.1 Стадий на маркетинга ....................................................................................... 9
4. ПРОЦЕС НА СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА.............................................. 11
4.1 Потребителски предпочитания и пазарен дял.............................................. 12

4.2 Потребителски предпочитания......................................................................... 12
4.3 Пазарен дял........................................................................................................... 13

4.4 Позициониране на продукта............................................................................. 14
5. ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ............................................................. 16
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................... 19

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА.................................................................................. 20

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Повишаването на качеството на продукцията e едно от основните направления в развитието на техническия прогрес и изпълнението на народностопанския план. Постигането на високо качество на продукцията е не само икономически и технически въпрос, но той има и социален аспект.

Качеството e в пряка зависимост от материално-техническата база на производството, равнището на технологията, организацията, материално-техническото снабдяване и реализацията. В немалка степен то зависи и от квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри. Повишаването на качеството на продукцията e сложен и многостранен процес с голямо значение за ефективността на производството.

Развитието на техническия прогрес определя и ново съдържание на проблема за качеството на продукцията. Той стана икономически проблем, в който се отразяват ефективността и конкурентно способността на продукцията на международния пазар. В производството на всеки продукт или услуга участва цяла верига от отделни изпълнители и успехът на функционирането на тази верига в отношение зависи от качеството създадено от различни звена.

Много въпроси които поставя качеството изискват решение от страна на научното управление. Затова равнището на качеството и осигуряване на търсенето или договорено качество са взаимно свързани звена.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Пазар и маркетинг, ориентиран към качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.