Отчет по специализирана практика по маркетинг в телевизия


Категория на документа: Маркетинг


През 21 век организацията вече не е просто място, където хората идват на работа. Съвременната организация кара работниците и служителите да изпитват усещане за принадлежност и идентичност с идеалите и ценностите на компанията, за която работят. Организацията на бъдещето не е единствено структурна единица гарантираща максимална ефективност и осигуряваща печалба. Тя е общност, в която хората се чувстват полезни, удовлетворени и където развиват своите качества и умения. Ако приемем, че това е новото лице на съвременната организация - как ли би се управлявала тя?
Условията на времето поставят не лекото предизвикателство пред мениджърите сами да открият най-добрата форма за управление без да могат да разчитат само на изпитаните модели от миналото. Те не биха паснали на съвременните разбирания за организация тип общност. Освен това за "управлението" на общност от мотивирани и креативни хора едва ли би могло да се използва в чист вид някоя от добре познатите ни организационни структури на управление. Дали това да бъде комбинация между известните към момента модели на организационни структури или е необходим съвсем нов вид управленска структура? За съжаление това не е въпрос, на който може да се даде еднозначен отговор и той да бъде валиден за всички. И преди да си помислите, че сте попаднали в задънена улица и няма какво ново да научите, обърнете внимание на един съвременен поглед върху организационната структура вдъхновен от законите в генетиката, който би могъл да ви помогне в намирането на най-доброто решение за вашата организация. Това е моделът на Lim, Griffiths и Sambrook от 2010г. "Hierarchy-Community Phenotype Model of Organizational Structure".

В генетиката с термина фенотип се означават всички забележими белези на даден организъм, проявени в резултат на точно определена генетична програма и под влиянието на факторите на средата.В този смисъл учените разглеждат служителите като генотип, който участва формално или неформално в рамките на общността и под влиянието на средата допринасят за общо наблюдаваните характеристики(фенотип) на организацията. Както двойката алели в един генетичен материал определят физическите характеристики на организма, така и комбинацията от формалното и неформалното участие на служителите в рамките на организацията определят нейната организационна структура.

4. Ролята на маркетинга във връзка с усъвършенстване дейността на фирмата

Стопанските организации са вид организации, осъществяващи стопанска дейност. Всяка стопанска организация е юридическо лице е, т.е. социално образувание, създадено по ред, определен от закона, което може да придобива права и да поема задължения и да извършва правни действия чрез свои органи, съставени от физически лица. Всяка една организация представлява формална група, с определени цели. Специфичното тук е предметът на дейност, а именно стопанска такава. Като стопанска се определя тази дейност, която се осъществява от търговец, т.е. от лицата по чл. 2 от Търговския закон, както и всяка друга дейност, осъществявана с цел печалба. Стопанската организация представлява отворена система, която разменя постоянно потоци от ресурси и блага, като по този начин създава и укрепва съществуването си в процеса на развитието. Като общи характеристики на стопанските организации могат да се изведат следните:

Стопанските организации са център в икономическия оборот. Тук се отчита връзката на стопанските организации с домакинствата, другите предприятия от националната икономика, чуждите предприятия и страни, държавата и администрацията.

Всяка стопанска организация се проявява чрез съответна организационна форма. Нейната организацията и структурата на е сложна и комплексна. Определяща роля за структурата на стопанската организация имат следните фактори:

> Въз основа на усвояването на нови продукти (диверсификация) и разширяването на общата гама на произвежданите блага стопанската организация се проявява в четири основни форми:

- концентрична - стопанската организация добавя към стоковата си продукция асортименти, които се произвеждат при използване на същите технологии и изискват маркетингови възможности, с които разполага самата фирма;

- вертикална - стопанската организация усвоява производството на част от комплектовката, която определя качеството на крайното изделие, а заедно с това и разширява възможностите за продажба и постигане по-висока цена;

- хоризонтална - стопанската организация се ориентира към производството на блага, които не са свързани с използваните до момента технологии, но се купуват от същите потребители.

- корпоративна - стопанската организация е решена да навлезе в сфера, която е коренно различна от нейния основен вид дейност и традицинно производство.
5. Статутът на маркетинговия отдел и на ръководителя на отдела

Задължения и характеристики на длъжността.

Т.1 Установява контакт С потенциални рекламодатели и ги убеждава да рекламират медията.

Т.2 Информира рекламодателя за възможните размери и продължителност на рекламата на карета или спотове и разъснява тарифата.

Т.3 Изчислява големината / продължителността на рекламното каре/ спот и нейната стоиност по завяка на рекламодателя.

Т.4 Сключва договор с рекламодателя

Т.5 Следи са съвременното заплащане / сключване на договор/ Събира, обобщава и анализира информация за цени.

Т.6 Участва в разполагавенето на рекламните карета по страниците на печатното издание или рекламните спотове.

Т.7 Следи за качеството и публикуването на рекламни карета и спотове.
6. Оценка на продуктовата политика на организацията

Продуктът като елемент на маркетинг микса. Равнища на продукта. Класификация на продуктите. Продуктов микс и продуктова линия. Характеристики на продуктовия микс. Управление на продуктовия микс. Търговска марка - същност, функции, изисквания. Видове търговски марки и критерии за избор. Разработване на нови продукти. Видове нови продукти. Управление на процеса на разработване на нови продукти: акумулиране на идеи и оценка на идеите; анализ и селекция на идеите; бизнес анализ; същинско разработване на новия продукт; пробен маркетинг; комерсиализация на новия продукт. Концепция за жизнения цикъл на продуктите. Маркетингови стратегии на различните етапи от жизнения цикъл на продуктитеПреди маркетинговото разглеждане на продуктовата политика е необходимо да се уточнят понятия като продукт и стока.
Продуктът като елемент на маркетинговия микс е резултат от икономическата дейност на човека или елемент на националния продукт.
Стоките са материални или нематериални икономически блага, предназначени за пазара, които се продават по цени, покриващи напълно направените разходи на факторите на производството.
Продуктът като елемент на маркетинговия микс включва основно стоките, които са икономически блага /материални и нематериални/, задоволяващи човешките потребности чрез еквивалентен обмен.
Продуктовата политика е елемент на маркетинговата стратегия. Тя влияе върху нея, тъй като е ориентир за мислене при разработването й. От своя страна маркетинговата стратегия на организацията оказва обратно влияние върху даденната политика, тъй като съдържа мисията на организацията, основните насоки по пътя към постигането й, приоритетното разпределение на ресурсите.
Един от приоритетите на фирмата е постигане и поддържане на качество, което е гаранция за пазарен успех . Освен това чрез рекламната кампания се изгражда осведоменост на клиентите, за нейната марка, нейните продукти, новите такива и т.н. Доброто име е гаранция за осигуряване на предпочитанието на клиентите.
Основните средства за реализация на рекламната кампания са:
* Активна реклама в местната телевизия Канал 0
* Активна реклама по радио Мая
* Платени обяви във вестник КомпасСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет по специализирана практика по маркетинг в телевизия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.