Организиране и водене на маркетинговата дейност.


Категория на документа: Маркетинг


Тема 9
Организиране и водене на маркетинговата дейност.
1.Организация на маркетинга в фирмата.
Управленската функция организиране може да се определи като процес на определяне, структуриране и разпределение на дейностите на правата, отговорностите и ресурсите между сътрудниците на организацията така, че да бъдат извършени ефективно планираните работи и постигнати поставените цели. Целта на организацията е фирмата да достигне до желаното ниво.
2.Основни подходи при изграждане на маркетинг организации.
Основните принципи за изграждане на маркетинг организация са:
-организацията трябва да играе активна роля на пазара-този принцип разкрива същността на маркетинга като процес, той е основата на които се изгради съвременния маркетинг. Организацията не изчаква пасивно потребителя да купи, а активно изследва пазара за намиране на незадоволени пазарни сегменти.
-Маркетингът трябва да бъде равно поставен на останалите управленски функции в организацията.
-маркетинга трябва да има управляваща роля и да обединява звената в фирмата.
Основните подходи при изграждане на организация на маркетинг са :
-Функционален, продуктов, териториален и пазарен
А) функционална организация на маркетинга
При функционалната организация водещ е принципа за разпределение на структурите според задачите на отделните маркетингови функционални звена, а именно звеното на мениджъра по планиране и прогнозиране, по продажбите, по насърчаване на продажбите и рекламата, по МП, по иновациите .
Решаващо значение за избора на тази организация имах характеристиките на асортимента, които се предлага на пазара от организацията основната част от продуктите трябва да се реализират на една или няколко сходни по характер пазари подходяща е за компании, които произвеждат тесен продуктов асортимент.

Б)Продуктова организация на маркетинга.
Подходяща е за фирми, които произвеждат широк продуктов асортимент и осъществяват външна търговска дейност по-широка номенклатура. При този тип организация се създават 2 типа маркетингови звена: функционални и продуктови.
Функционалните звена решават проблеми от по-общ характер те разработват прогнози и планове, провеждат МИ, разработват рекламни стратегии, както и мероприятия за насърчаване на продажбите.
Основна задача на прод. мениджър е разработването и реализирането на маркетинг микса за конкретния продукт, поради своята специализация продуктовия мениджър може по-добре да отчете спецификата на продукта на неговите потребители и пазари основните предимства на този тип организация се изразяват в това, че продуктовите мениджъри навлизат много дълбоко в спецификата на пазара и продукта и по-бързо реагират на пазарните промени. Основната слабост на този вид организация е, че се увеличава управленския персонал и се усложняват връзките между отделните звена.(2)
(2)
В) териториална организация на маркетинга.
Фирмата се ориентира към тази организация, когато националния пазар е твърде голям; когато голяма част от продукцията се изнася на международните пазари и когато регионалните пазари се характеризират със своята силно изразена специфичност при тази организация регионалните мениджъри отговарят за продажбата на даден регионален пазар и разработва маркетинг микс съобразен с особеностите на района някои от функционалните звена се запазват и те обслужват нуждите на висшия мениджмънт на компанията и отговарят за прилагането на общата маркетингова стратегия. (3)
(3)
3.Контрол на маркетинговата дейност, видове контрол, основни методи.
Контролирането е управленска функция чрез която мениджъра определя степента на съответствие между текущото и желаното състояние контролирането е тясно свързано с функциите планиране и изпълнение .
Както планирането така и контролирането се осъществява за всяка отделна дейност и за всяко ниво на управление на организацията.
Управленската система за контрол има две основни направления на действия:
-тя следни за правилността на посоката, в която се движи фирмата
-текущо преценява оперативните резултати от дейността на фирмата
Основните етапи в процеса на контролиране са:
-определяне на стандартите за сравнение те трябва да имат количествени измерители
-измерване на резултатите от дейността -на този етап се осъществява измерването на реално постигнатите резултати от дейността на всяко едно от контролираните звена на организацията. Този етап е най-труден и скъп защото е свързан с набирането и обработката на голямо количество информация оценката се извършва на база определените контролни стандарти:
-сравняване и оценка на действителните резултати с поставените стандарти
-информиране на заинтересованите за установените отклонения от набелязаните стандарти
-предприемане на коригиращи действия, ако е необходимо.
В зависимост от това кога се провежда марк. контрол той бива:
-предварителен- провежда се преди началото на изпълнението на набелязаните фирмени дейности
-текущ- осъществява се по време на изпълнението на набелязаните дейности
-последващ- провежда се след изпълнението на планираните дейности.
Особено важно е делението на контрола на стратегически и оперативен. Стратегическия контрол е главно предварителен и текущ той има за цел да прецени доколко маркетинговата стратегия на организацията е правилно избрана да прецени нейното изпълнение и при необходимост да се коригира.
Използват се основните методи за осъществяване на стратегически контрол:
Определяне рейтинга на марк. Ефективност тя се проявява в степента до която фирмата притежава петте основни свойства на маркетинговата ориентация, философия на ориентацията към потребителя, интегриране маркетингова ориентация, адекватна маркетингова информация , стратегическа информационна и оперативна ефективност
-маркетингов одит - това е всеобхватно систематично независимо и периодично проучване на маркетинговата среда, целите стратегиите и дейностите на организацията
-сравняване с най-добрите постижения
-преглед на етиката и соц. отговорност на фирмата
Оперативния контрол е текущ и последващ при него се оценяват текущо постигнатите резултати сравняват се с марк. цели и задачи и се взимат коригиращи мерки основните методи на текущия контрол са : анализ на продажбите, анализ на пазарния дял, съотношение продажби разходи, финансов анализ , отчитане удовлетворението на потребителя.

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Организиране и водене на маркетинговата дейност. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.