Описателни изследвания - история на маркетинговите изследвания


Категория на документа: Маркетинг


Съдържание:
I.История на маркетинговите изследвания
ІІ. Същност на маркетинговите изследвания
ІІІ. Описателни изследвания
ІV .Дескрептивни методи за реализиране на описателно изследване

*Метод на допитването

-Интервю

-Анкета

*Метод на наблюдението
V. Заключение

I.История на маркетинговите изследвания

Днес маркетингът е основния фяктор, определящ успеха или провала на една фирма. Отдела по маркетинг заема важна част във всяка голяма организация, която се стреми не само към стабилизация, но и към развитие - подобряване на дейността фирмата и изпълнение на поставени цели и задачи. Поради това от маркетинговите изследвания и маркетинга като цяло, зависят постигането на стратегически цели.

През годините превръщането на маркетинговите изследвания във важно направление от дейността на фирмата е следствие от промяната на икономиката, повишаване на конкуренцията и недостатъчната комуникация между бизнеса и неговите клиенти.

За начало но развитието на маркетинговите изследвания се приема 1911г.- назначаването на Чарлз Парлин за мениджър на Комерсиалния изследователски отдел в Департамента по реклама на Curtis Publishing Company.

Първоначално марк.изследвания с асе основавали на данни от преброяванията и от официалната статистика - използването на вторични данни и провеждането на кабинетни изследвания - "от място". През 20-те години за пръв път са се провели полеви изследвания с въпросници. Създаването на тези прецезни въпросници е причина за привличането на психолоци и социолози при изготвянето им. Във връзка с въпросниците се осъзнала също необходимостта и значението на извадките. От тук се появили и статистиците - края на 30-те години.
През 1932г.имало едва 3 специализирани в маркекинговите изследвания фирми, а чак след Втората световна война се белязва бързото им развитие. Започва да се използва компютърна техника, създаването на специализирани агенции, създаването на конкретни звена по маркетинг в големите организации.

Ето защо днес маркетинговите изследвания са основно направление в дейността на всяка голяма организация.

ІІ. Същност на маркетинговите изследвания

Маркетинговите изследвания са система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието на дадена икономическа система.
По същество целта на едно маркетингово проучване е да се получи отговор на пет основни въпроса: Кой? Какво? Къде? Кога? Как?

Маркетинговите идследвания могат да се определят като процес на системно набиране, обработка и анализ на информация за пазара и изискванията на потребителите, необходима за вземане на управленски решения. Всяко маркетинг изследването е насочено към информационното осигуряване на решаването на специфичен маркетинг проблем.

Функцията на маркетинговото изследване е да осигури информация, която подпомага на марк.мениджъри при индентифицирането на мапкетингов проблем. Дефинирането на изследователския проблем е задача, която може да се реши най-добре със съвместните усилия на мениджъри и изследователи. Мениджърите са най-добре запознати с практическите страни на маркетинговия проблем, а изследователите са онези, които могат да преведат този проблем на езика на изследването.

Една стара поговорка гласи: "Добре определеният проблем е наполовина решен".

ІІІ. Описателни изследвания

Описателни изследвания се използват за описването на характеристики на опрделеделени групи хора; за оценка на съвкупност от хора, показващи определино поведение и за разработване на специализирани прогнози.

Описателните изследвания винаги предполагат определяне на съвкупност от обекти и тяхното изучаване. Но то в никакъв случай не се свежда до проста регистрация и събиране на факти. Описателното изследване тръгва от една или няколко хипотези. Фактите се използват за обоснованото приемане или отхвърляне на хипотезите и построяването на тяхна основа на някаква теория. Използват се идеи и принципи, които са известни в математическата статистика и приложните маркетингови изследвания. Изисква се точното определяне, кой, какво, кога, къде, защо и как се изследва.
Описателните изследвания са няколко вида:
> Срезови
> Панелни
- Панели с постаянни въпроси
- Панели с променливи въпроси
При срезовите изследвания се получава определен резултат в точно определено време.
При панелните - формира се извадка от хора, на която се задава въпроси в различни периоди от време - целта е измерваните резултати да се дължат само на развитието на явленията във времето. За да се осигури стабилност на изследванията във времето в някои случаи се изучават само идни и същи характеристики на изследваната единица - панели с постоянни въпроси. Чрез тях се определя изменението в потребителското поведение на индивидите. Ако кръкът от задавани въпроси се промени във времето - панели с променливи въпроси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Описателни изследвания - история на маркетинговите изследвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.