Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие.


Категория на документа: Маркетинг


Втори етап - маркетинга се трансформира в концепция за управление на фирмата и по-специално на дейността й в сферата на пазара.

Трети етап - изучават се мотивите, определящи поведението на субекта в процеса на размяната(фирмата не бива да се крие).

Теорията и практиката на маркетинга се обогатява чрез методите на социологията, психологията и информатиката. До средата на 50те години е характерен т.нар. традиционен маркетинг - да се стимулират покупките и да се реализират производствените стоки и услуги. В последствие се наблюдава засилване на позициите на потребителя - строги антимонополни ограничения и свобода на конкуренцията. При тези условия продуктът трябва да е съобразен със желанието на потребителя.

Ефективният маркетинг не е ключ към успеха в бизнеса. Рентабилността не винаги е сигурна, даже за високо технологични продукти в условията на бързо растящия пазар и реклама.

-9-
История в развитието на маркетинга

Бартерна ера: Пълно самозадоволяване на потребностите. Натурално стоково стопанство.Зараждане на стоково-паричните отношения. Ерата на затворено натурално стопанство. Възникват първите форми на натурална размяна на стоки бартер.

Производствена ера: Развиват се първите форми на маркетинговата дейност: ценообразуване и реклама. Обособяват се търговски отдели и фирми. Зараждане на стоково-паричните отношения.

Търговска ера: Търсенето и предлагането са в динамично равновесие. Относително слаба конкуренция. Обособяват се първите отдели по маркетинг и фирми.

Ранна маркетингова ера: 1948г. "Маркетингът представлява осъществяване на стопански дейности, свързани с насочването на потока от стоки и услуги от производителя към купувача или потребителя".

Предлагането надхвърля търсенето, силна конкуренция.

Късна маркетингова ера: 1967г. Предлагането надхвърля силно търсенето. В кратък срок може да се произведе всичко, за което има търсене.

Социално отговорен маркетинг: 1966г. Маркетингът трябва да постигне единство на интересите на фирмата, потребителите и обществото като цяло. При конфликт на интереси социалната отговорност е приоритетна пред печалбата.

-10-
IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Критичен анализ

Моята гледна точка за същността на маркетинга е:
Маркетингът това е проучване на пазара с оглед търсенето и предлагането на стоки, които биха се продали и то най-бързо.
Осъществяване на връзки с доставчици, партньори, дистрибутори и клиенти. Взаимоотношения на външни за организацията системи, сили и индивиди, и спазването на етичните форми между тях. Той е партньорство на диалога и връзката с купувача.

От всички горепосочени тези ясно се разбира, че Маркетинг е продажба, търговия на пазара сбор от дейности, които са насочени към създаване на рентабилност в работата на предприятие чрез обмен, те се използват за насочване на потока на продукти и услуги от производителя до потребителя (потребител, клиент, клиентела).

Определението, което отразява най-пълно и точно съвременния маркетинг, като при това подсказва по какъв начин се постигат маркетинговите цели е предложено от Ф.Котлър през 1984г. Неговата дефиниция е: "Маркетингът е социален и управленски процес, чрез който потребителите получават това, от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойности помежду си." Той посочва още: "Маркетингът е вид човешка дейност, насочена към задоволяване на нуждите и потребностите чрез размяна.... Маркетингът е анализ, организация, планиране и контрол, насочен към потребителя, ресурсите на фирмата, нейната политика и дейност с цел получаване на печалба при задоволяване на желанията и потребностите на избрана група купувачи."

Маркетинга се анимава се с идентифициране и задоволяване нуждите на човека и обществото. Всеки един автор е изложил своята теза за маркетинг, всяко едно от поколенията е ползвало и ползва маркетинга. Той преминава през няколко етапа на развитие, изказан е с много дефиниции. Започнал е от древността, минавайки през революцията и стигайки до съвременния свят, той все повече се усъвършенства стигайки до електронната си форма. Целта му е пълното задоволяване на пазарните взаимоотношения производител, продавач, купувач. В основата на маркетинга стои проучването, интересите на обществото спрямо дадена стока.

-11-

V.ЛИТЕРАТУРА

1. доц. Д-р Радка Илева изд.Абагар 2002г

2. Елена Маринова изд. Princeps Варна 1996г

3. Веселин Благоев изд.BEKKO, София 1998г

4. Здравко Младенов, Симеон Панев, изд Наука и изкуство, София 1992г
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.