Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие.


Категория на документа: Маркетинг


Маркетингът-това е интегрирана, ориентирана към потребителя и печалбата философия на бизнеса.
Джон Маккитерик,Елена Маринова изд. Princeps Варна 1996г,глава 1,стр.14

През 1965г. Английският институт по маркетинг утвърждава официално следвана дефиниция: "Маркетингът е практическа дейност, система от управленчески функции, чрез която се организира и ръководи комплекс от дейности, свързани с оценката на покупателната способност на потребителите, с нейното превръщане в реално търсене на изделия и услуги към купувача за постигане на печалба или друга цел".
Английски институт, доц. д-р Радка Илева, изд.Абагар 2002г, глава 1, стр.8

През 1967г. Филип Котлър в широкоизвестната си книга"Marketing Management", станала след многобройни нови издания основно учебно помагало в много страни от Америка и Европа, дава следната дефиниция:

"Маркетингът представлява анализ, планиране, реализация и контрол на провежданите мероприятия, насочени към установяване, укрепване и поддържане на изгодни размени с целевите купувачи за достигане на определени задачи от организацията, като получаване на печалба, растеж на обема на продажбите, увеличаване на пазарния дял".
Филип Котлър, доц.д-р Радка Илева, изд.Абагар 2002г, глава 1, стр.9

-6-

Понятието "маркетинг" произлиза от английската дума "market", която означава пазар, място на което се осъществяват размяната на стоки, продажбите, пласирането.
Здравко Младенов, Симеон Панев, изд Наука и изкуство, София 1992г,глава1, стр.5

Той непрекъснато се развива и подобрява, и в тази връзка, разгледано в тесен смисъл може би едно от най-точните определения е това на американската асоциация по маркетинг, залегнало и в енциклопедията, а именно процесът на планиране и усъвършенстване на концепцията, ценообразуването, стимулирането на продажбите и пласирането на идеи, стоки и услуги с цел размяната, и задоволяването на индивидуалните или обществени нужди.

Няма единна дефиниция в международния икономически живот на маркетинга, като теория и практика. Съществуват над 2000 официално приети определения /дефиниции/, като общото между тях е, че маркетинга се разглежда, като концепция, подход за поведение на пазара. Маркетинга дава отговор на следните въпроси: какво се търси, на кого да се предлага, кой го търси, кога, къде и как да се предлага. Всички определения могат да бъдат групирани в две групи: Класически и Съвременни.
* КЛАСИЧЕСКИ вариант - под маркетинг се разбира дейноста по насочване, придвижване на потока от стоки и услуги /продукти/ от производителя до крайния потребител.

Това е ограничено схващане за Маркетинга. Тази част на Маркетинга , която отговаря за физическото придвижване и реализация на продуктите се нарича маркетинг логистика /само на готовите продукти/.

-7-

* СЪВРЕМЕНЕН вариант - през 1985г. АМА - Американска маркетингова асоциация /агенция в Сащ, в България е БАМ/дава следното определение: Маркетинга е процес на планиране и изпълнение на коцепцията за развитие, ценообразуване, придвижване и реализацията на идеи, стоки и услуги чрез обмен, с цел задоволяване на индивидуалните и общевствени потребности.
III.ВТОРА ЧАСТ - ВЪЗНИКВАНЕ НА МАРКЕТИНГА
1.Възникване и етапи на развитие на маркетинга

Различните автори по различен начин дефинират историческото начало и етапите на маркетинговата наука. Някои виждат първите приложения в дълбока древност, други свързват с развитието на стоково-паричните отношения. Започват да се обогатяват формите на пласмент: създават се подобия на пазари, където всеки може да продаде и купи нещо.

През 1650г. в Япония един от членовете на фамилията Мицуи открива в Токио магазин, в който са обособени отдели за различни стоки по предназначение. Там той прилага за първи път някои маркетингови принципи: систематизира информацията за потребностите на клиентите си и на тази база прави поръчки за изработване на тези стоки, които се очаква да бъдат продадени.

В средата на ХХ век (1809-1884) Сайръс Маккормик създава и използва основни инструменти на съвременния маркетинг-пазарни проучвания и анализи, принципите на ценовата политика, основните видове сервизно обслужване. Неговата идея е, че създаването на потребителя е специфична задача на управлението.

Друго широко разпространено мнение е, че маркетингът се ражда с индустриалната революция в Европа, като водеши страни са Великобритания и Франция. Основната задача е била отначало да се разработи и произведе стоката, след това да се търсят начини за нейната реализация. При наситените пазари и жестоката конкуренция агресивната реклама и различните форми на стимулирането на продажбит не могат да решат задълбочаващите се проблеми. Изходът от тази ситуация е "да привържеш поребителя към стоката". Така се появил пазарът на потребителя, който е пратически резултат от действието на маркетинговата концепция. През 1902г. в Мичиганския, Калифорнийскя и Илинойския университети започват да се четат лекции по проблемите на маркетинга.

Е.Маккарти публикува своя труд"Basic Marketing", където описва маркетинга и обособява неговите четири основни съставни елемента-стока, цена, пласмент и реклама.

-8-

Първата статия по маркетинг в България е публикувана от Св.Кръстев през 1967г., а първата монография е от Ем. Керемидчиев, издадена през 1975г.

Обществото разполага със система от саморегулиращи се механизми за процесите, които протичат във него. В икономиката механизма е пазарът. Там талантът и усилията на човека намират безпристрастна оценка. Единствено там човек е свободен и като потребител, но не чак толкова, защото има конкуренти. Свободата означава право на избор на поведение. За всеки индивид това е от жизнено важно значение. Един от най-важните въпроси, които трябва да решава фирмата, това е оптимизирането на избора на поведение в съответствие с нейните цели и възможности. Изборът на поведение трябва да се съобразява с конкретният пазар. Ключ за разрешаването на някои въпроси дава теорията на маркетинга.

САЩ е нейната родина. Създава се в началото на нашият век. В Западна Европа получава разпространение от 50-те години насам, когато "пазарът на производителя" се превърна в "пазар на потребителя".

Етапи в развитието на маркетинга.

Първи етап - когато маркетингът има описателен характер. Акцентът пада върху фирмите по реализацията на стоките. Обръща се голямо внимание на рекламата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.