Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие.


Категория на документа: Маркетинг


Известни са десетки определения за маркетинг. Част от тях са били приети официално от съответните маркетингови или други институции и са били използвани с десетилетия. Други част са останали в историята на науката само като авторски опити да се доизясни (или промени) нейното съдържание.

Маркетингът е дейността, сборът от институции и процеси, които създават, оповестяват, доставят и обменят предложения, съдържащи стойност за потребителите, клиентите, партньорите и обществото като цяло.

Маркетинг означава всякаква дейност свързана с пазара - проучване и анализ на потребностите, развиване на желаните /търсените/ продукти, реализация на продуктите /чрез покупко-продажби, даване под наем, лицензиране, Франчайз договор.

Маркетингът е философия на производството, което непрекъснато се намира в динамично развитие под въздействието на широк кръг от фактори-икономически, политически, законови, регулативни, обществени и технологични. Маркетингът все повече се разглежда като изкуство, чиято изходна позиция са желанията на потребителите. В този смисъл той е система от дейности, включващи проучване, анализ, планиране, осъществяване и контрол на изпълнението на програми, чрез които се изучава потребителското търсене и се управляват производството и реализацията на продукти, стоки и услуги, които удовлетворяват възможно най-добре нуждите на потребителите.

Маркетингът е свързан с превръщането на пазара от място където производителите диктуват условията и съответно потребителите трябва да се нагаждат към тях в място, където условията се диктуват от потребителите, т.е. в преминаването от пазар на производителите в потребителски пазар. С развитието на пазарните отношения, разделението на труда, усъвършенстването на оръдията на труда, появата на конкуренцията и в условията на оскъдност на ресурсите, пазарът става факторът, определящ решенията на производителя. Следователно основната причина за възникването и развитието на маркетинга са:

• да се създаде пазар на купувача;

• стопанските обекти да се намират в условия на конкуренция;

• свободно движение на капитали и работна сила

•наличие на дългосрочна фирмена политика

-4-

Маркетингът не трябва да се отъждествява само и единствено с продажбите на стоките. Ако функцията на търговската система е да убеди купувача да купи онова, което вече е произведено, задачата на маркетинга е да достави на пазара онази стока, от която потребителят действително се нуждае.

T.Levitt, Веселин Благоев изд.BEKKO, София 1998г, глава 1, стр.24

В най-общ вид маркетингът може да се определи като" управленска концепция, осигуряваща пазарната ориентация на производствено-пласментната дейност на фирмата.
Г.Абрамишвили, Веселин Благоев изд.BEKKO, София1998г, глава 1, стр.25

Маркетингът вече е бил определян като" мост между производството и потреблението "включващ всички дейности, които се изпълняват, за да се окажат стоките и услугите в ръцете на потребителите.

W.Rian, Веселин Благоев изд.BEKKO, София 1998г, глава 1, стр.25

Маркетингът е социален и управленски процес, чрез който потребителите получават това, от което се нуждаят и желаят, чрез създаване, предлагане и размяна на стоки срещу други неща с потребителна дейност.
Ph.Kotler, Веселин Благоев изд.BEKKO, София 1998г, глава 1, стр.26

Може да бъде определен, като водеща област на стопанското управление, в обхвата на която влизат организацията и ръководството на цялата съвкупност от видовете дейности, свързани с превръщането на покупателната способност на потребителите в ефективно търсене на специфичното изделие или услуга, а така също с довеждането на това изделие или услуга до крайния или междинен купувач, за да се осигури определената от компанията норма на печалбата или достигането на други цели.
L.Roger, Веселин Благоев изд.BEKKO, София 1998г, глава 1, стр.25

Определението, дадено от Американската асоциация по маркетинг през 1960г, може да се приеме, като най- разпространено и сравнително най-просто:

-5-

Маркетингът е изпълнението на стопански дейности, които насочват потока от стоки и услуги от производителя до консуматора или потребителя.
Американската асоциация,Елена Маринова изд. Princeps Варна 1996г,глава 1, стр.13

Официално приетата от Британския институт по маркетинг дефиниция гласи:

Маркетингът е функция на управлението, която организира и насочва всички стопански дейности, включени в оценката, и превръщането на покупателната сила на потребителя в ефективно търсене за специфичен продукт или услуга, както и тези дейности, свързани с придвижването на продукта или услугата до крайния потребител или консуматор, така че да бъде постигната поставената пред фирмата цел-печалбата или други поставени цели.
Британски институт,Елена Маринова изд. Princeps Варна 1996г,глава 1,стр.14

Джон Маккитерик президент на фирмата "Дженеръл Електрик", на заседание на Американската асоциация казва:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.