Образователен маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


Тема 20: Образователен маркетинг: особености на образователния маркетинг ...

Образователният маркетингът се състои от действия, имащи за цел да се получи на всяка цена желана ответна реакция в определена аудитория по отношение на някакъв обект, услуга или идея от спектъра на продуктите на образованието. Потребността от образование обаче приема специфична насоченост в зависимост от културното ниво на дадено общество и отделните индивиди в частност. Не може да съществува маркетингов спектър от дейности в малки затворени общества, където потребностите от образование са в повечето случаи ограничени и съществува една институция, която ги задоволява напълно.

Необходимостта от маркетинг за дадена образователна институция се засилва при увеличаване на неопределеността на ситуациите, в които работи тя.

Едни от най-важните понятия в теорията на маркетинга са понятията потребност, продукт, стока, размяна, пазар, потребителско поведение. Термините, с които се обозначават те в системата на образователния маркетинг са идентични. Тяхното значение може да бъде представено накратко по следния начин:
1. продукт- различни видове образователни услуги и образователни идеи, които се реализират от институции в системата на образованието (на тази основа има маркетинг на образователни услуги, маркетинг на образователни идеи и маркетинг на продукти за образование);
2. стока - всяко нещо, което има потребителна стойност и се предлага за размяна (в областта на образованието стоката най-често не е физически обект и това прави използването на този термин у нас доста непривично, но замяната му с други термини води до неточности и фриволни отклонения от теориите за маркетинга);
3. пазар - съвкупността от образователни институции "производители", които предлагат своята "стока", от една страна, и потенциални потребители, които могат и при определени условия биха удовлетворили конкретни свои потребности от определен вид образование с предлаганите образователни услуги, продукти или идеи;
4. размяна- реализирането на определен продукт с потребителска стойност на пазара срещу получаването на нещо, което има стойност за този, който предлага продукта (размяната в образованието може да става за пари, защото всичко се заплаща в някаква степен, макар и понякога непряко от потребителя, но тя може да има и много по-различни измерения, свързани с престиж, удовлетворение, доброжелателно отношение, удоволствие от полезно дело, някаква друга полза и т.н.);
5. потребител - може да бъде реален или потенциален, както и да се замени с термини като консуматор или клиент (лице, което консумира образователния продукт или има потенциалната способност и готовност да го прави);
Субекти на образователния маркетинг могат да бъдат всички организации и отделни предприемачи, които реализират образователни услуги или идеи. Това са училища, сдружения, ведомства в системата на образованието, професионално-квалификационни центрове, ресурсни центрове за учители, центрове за извънкласна дейност, центрове за работа с лица със специални нужди, университети, институти, консултантски фирми, детски градини, издателства, лаборатории за педагогически изследвания, междучилищни центрове и др. Най-често обаче като субекти засега се явяват отделни университети, граждански сдружения с предмет на дейност в областта на образованието, професионални училища и професионално-квалификационни центрове, особено в системата на непрекъснатото образование, различни агенции и консултантски фирми за различни видове образователни услуги (особено за дистанционен тип обучение), както и частни учители в качеството си на еднолични търговци
Основните направления на маркетинга в системата на образованието са: 1/ маркетинг на идеи; 2/ маркетинг на услуги и 3/ маркетинг на стоки, произведени в условията на учебно производство.
Определен интерес за целите на този курс представлява маркетингът на услуги и на идеи. Реализатори на тези две направления в образователния маркетинг са както различни местни организации в системата на образованието, така и институции на държавно равнище. Маркетингът на услуги и маркетингът на идеи се характеризират с определена специфика и са недостатъчно разработени като теория и практика. Също така трябва да се има предвид, че тези форми често преминават една в друга или поне са взаимнозависими при реализацията си. Разграничаването им се прави за целите на научната абстракция и за по-добро научно-практическо локализиране на всички фактори и специфични особености на методите, които влияят на тяхната ефективност. Образователните институции функционират в сложна и динамична среда. Те непрекъснато трябва да я наблюдават, за да могат да констатират промените на време, за да се адаптират към нея, да оцеляват в рискови ситуации и да усъвършенстват своя продукт съобразно изискванията на редица компоненти на тази среда. Маркетинговото пространство е част от външната и вътрешна среда на пространството, в което функционира образователната институция. За вземането на различни решения в областта на маркетинга се използват понятия като "ситуация на външната среда" (съвкупност от фактори на външната среда, които оказват вияние върху маркетинговите стратегии на институцията в определен интервал от време) и "ситуация на вътрешната среда" (съвкупност от фактори на вътрешната среда, които определят наличието или липсата на реакции на промените на външната среда в същия отрязък от време).
"Маркетинговата стратегия, казва Ф. Котлър, олицетворява пътищата, по които институцията трябва да си осигури ползи и известни предимства пред други институции чрез различни маркет програми".Според него маркетинговата стратегия е част от планирането на маркетинга. Тя е избор на конкурентна позиция и развитие на ефективен маркетингов микс, с помощта на който се достига и задоволява избран сегмент от пазара. Формулирането на маркетинговата стратегия включва решения за:

- текущите образователни програми и техния пазар - дали да се поддържат, доизграждат и разширяват или да отпаднат;
-благоприятни възможности на пазара за бъдещи нови програми;
- анализ на компетенциите и възможностите на самата организация;
- позициониране на институцията на пазара и определяне на отношението и спрямо конкурентите;

- изграждане на маркетингов микс, разработване и формулиране на маркетингов план .

Една образователна институция може да има формулирана мисия и да няма маркетингова стратегия, но това е свидетелство за недалновидно управление в твърде динамичната съвременна среда. "Визията изисква стратегия, стратегията изисква план". Маркетинговата стратегия дава насоката на маркетинговите дейности. Например дали да се променя продуктът или да се променя пазарът или да се променят и двете. Стратегиите и целите от по-ниско ниво се свързват със структурата на маркетинговите изследвания, с процеса на изучаване на актуалните потребности на потребителя, с планирането на конкурентноспособен продукт, който да отговаря на особеностите на пазара на образователни услуги, с определяне на неговата себестойност и психологическа цена, с диференциране на силните и слаби страни от гледна точка на конкурентите, с прогнозирането на бъдещите възможности и заплахи в обкръжаващата среда и др.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.