Образователен маркетинг и връзки с обществеността


Категория на документа: Маркетинг


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"Епископ Константин Преславски"
Педагогически факултет
2014

КУРСОВА РАБОТА

по: Образователен маркетинг и връзки с
обществеността

Тема:,,Комуникативен план за учебно-възпитателната работа на ЦДГ,,Христо Ботев ,,
гр.Варна

Изготвил:
Магистърски курс: Управление на образованието
Задочна форма
Фак.№

Проверил:Доц. д-р С. Вацов

Визия

Човечеството е част от еволюционния процес , който ни прави отговорни и задължени към миналото и бъдещето .
Ние сме водени от убеждението , детето трябва да бъде в центъра на нещата . Затова нашата детска градина е отворена система с динамично управление , което създава предпоставки за бързо развитие, както на детето , така и на институцията .

Мисия
Днес Европа издига като водещ принципа за ,,Учене през целия живот,, . Необходимо е да развиваме нови качества и умения като:обработване и класификация на информация;комуникативност ;глобално мислене;бърза мобилизация ;продължително и максимално концентриране; умение за релаксация ; търпение ;постоянство; стил на живот , съответстващ на новите реалности.
Ще работим за :
Детско заведение ,което опирайки се на нашите традиции ,да изгради модел за съвременно българско образование и възпитание ;
Да научим децата и себе си да мислим глобално и да действаме локално ;
Утвърждаване на националните традиции и културните ценности ;развитие на индивидуалността и творческите заложби ;здравословен и безопасен начин на живот .

Цел
Да се изгради цялостен образователен и възпитателен модел за първите седем години от живота на детето ,в който се акцентира върху спецификите и динамичните преходи между възрастовите и индивидуалните равнища на развитие .Да се проучат и адаптират ,съществуващи европейски практики,които са доказали своята образователна и възпитателна ефективност.

ПОДЦЕЛИ

1.Иновиране на съществуващите методически прийоми и разработване на нови по посока на възприемане на личностно ориентирания подход към развитието на детето .
2.Осъщесвяване на интирактивни педагогически технологии в сьчетание с взаимодействието със семейната среда уеднаквяване на условия,принципи,методи,подходи,за да съдействат за отключване на творческите прояви на децата .

3.Ангажиране на родителите за адекватната им социална идентификация ,за осъзнаването на споделената им отговорност към възпитанието и обучението на децата чрез развитие ,на вече създадения ,Клуб на родителя .

4.Работа с различни институции и организации по съвместни проекти за обогатяване на палитрата от дейности с възпитателен и образователен характер в детската градина .

5.Осигоряване на равен достьп до качествени услуги ,свързани със здравето ,правилното хранене ,физическата дееспособност и култура за самостоятелна двигателна активност .

6.Работа със съответни органи и институции за формиране на навици и умения у децата за оцеляване в градска среда и при бедствия и аварии.
7.Осигуряване на равен достъп до услугите на детската градина за децата със специфични образователни потребности.

м.Септември 20132014
I.Педогогически контролСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователен маркетинг и връзки с обществеността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.