Наблюдението като метод за събиране на маркетингова информация


Категория на документа: Маркетинг


ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

КАТЕДРА "МАРКЕТИНГ И МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ"

КУРСОВ ПРОЕКТ ПО "МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Наблюдението като метод за събиране на маркетингова информация

ПЛОВДИВ
2014

Съдържание:

I. Увод ..............................................1
II. Теоретични основи на маркетинговите проучвания......................................3
1. Обща характеристика на маркетинговото проучване..............3
2. Източници на данни..............................4
3. Методи и средства за набиране на първични данни............................5
3.1 Метод на наблюдението................................5
III.Използвана литература.......................7

Увод

Голяма част от методите на емпирични научни изследвания може да бъдат разделени глобално на качествени и количествени.Разликата между тях на първо място е в броя на изследваните обекти.По правило количествените методи предполагат експериментите да обхващат колкото се може по-голяма част от обекта на изследването и обратно-качествените методи обикновено се фокусират върху съвсем малка част.
При количествените методи изследователя е винаги страничен наблюдател,докато при качествените той често е пряк участник в самите експерименти.Следователно качествените изследвания винаги са субективни за разлика от количествените,при които субективен фактор не трябва да има.
Количествените методи фиксират общите,повтарящи се свойства на изследваните обекти.Анализират,синтезират и обобщават резултати,които се приемат за валидни за всички обекти на изследването.

Събирането на първична информация се налага,когато наличните материали не дават достатъчна информация за предмета на изследването и е необходимо осигуряване на нов,актуален първичен материал,който да се използва директно от мениджърите за вземане на маркетингови решения или за вторични изследвания.
Един от основните количествени методи за събиране на първични данни е наблюдението.Наблюдението като метод за емпирично социално изследване трябва да се разграничава от понятието наблюдение,разбирано като измерване.Наблюдението като метод за емпирично изследване е целенасочено и системно възприемане на социалните явления и процеси.То е насочено към разкриване на съществени връзки и взаимоотношения в тях с цел изясняването им или пък за проверка на хипотези.
Към признаците на наблюдението като научен метод се отнасят:преднамереността,обусловеността на целите на изследването,съзнателността,систематичността,селективният характер с опора върху определена концепция.Основна характеристика е и начинът на фиксиране на резултатите-всеки момент от наблюдението се документира.

За да бъде ефективно като метод в социалните изследвания,наблюдението трябва да се осъществява по определен план,който включва в себе си най-малко следните основни етапи:

- 1 -
1. Обектът се наблюдава най-напред ориентировъчно.Набелязват се основните му аспекти,въз основа на които по-късно се формулират критерии,по които ще се наблюдава.
2. Разработва се примерна схема на протокол,която на свой ред трябва да се изпробва и при необходимост да се допълни
3. Въз основа на този протокол си прави описание на наблюдавания обект,за да се види дали събраната по този начин информация е достатъчна и отговаря ли на целите,за които е събрана.
4. Прави се опит за обяснение на наблюдаваните обекти,за да се провери дали по този път може да се постигнат целите на изследването.Ако това е така с този протокол се провежда основното изследване.
5. Получените данни се подлагат на количествен и качествен анализ,след което се правят съответните изводи и заключения.

Техниките за изследвания чрез наблюдение включват изследовател или изследователи,които наблюдават.Има много положителни аспекти на този изследователски подход.Наблюденията обикновено са гъвкави и не трябва да се структурират около една хипотеза.Резултатите от изследванията чрез наблюдение се смятат за силни,от гледна точка на валидността им.Това е така,тъй като изследователят е в състояние да събере дълбочинна информация за конкретно поведение.

- 2 -
Теоретични основи на маркетинговите проучвания

1. Обща характеристика на маркетинговото проучване

Мениджърите по маркетинг често поръчват маркетингови проучвания върху специфични проблеми и възможности като проучване на пазара,тест за предпочитанията на потребителя,регионални прогнози за продажбите или оценка на рекламата.Маркетинговите проучвания се определят като систематично планиране,събиране,анализ и доклад на данни и заключения,които са свързани със специфична маркетингова ситуация,пред която е изправена компанията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Наблюдението като метод за събиране на маркетингова информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.