Модерно е да си зелен


Категория на документа: Маркетинг


1. Увод.

Напредъка в човешката цивилизация винаги се е постигал с цената на невероятни разхищения на природните ресурси.

Човекът в своята еволюция все повече отслабва връзките си с природата, влияейки на равновесието в нея, пренебрегвайки законите ѝ, смятайки, че стои над тях и за няколко хилядолетия промени трайно жиснената си среда, за да изгради свой собствен свят.

Съвременното общество развивайки своето стопанство, използва средства поставящи живота на планетата в непосредствена опасност и причиняващи огромна по мащабите си деградация на собствената му жизнена среда. С такава бързина се внедряват технически открития, че отрицателните им ефекти върху човека, останалите живи организми и средата превишават по сила природните приспособителни механизми.

Жизнената среда е част от природата, обкръжаваща организма, като въздейства косвено или пряко върху най-важните му функции: растеж, функционално състояние, размножаване, развитие и др. В тази среда влизат различни фактори с неорганична и органична природа.

Освен абиотичните и биотични фактори на средата, в последните десетилетия значителна роля придобиха антропогенните фактори, които са свързани с влиянието на човека върху природната среда водещи до влошаване на общественото здраве, като например промишлената, селскостопанската, транспортната и др. видове дейности отделящи различни вредни вещества.

За да се произведат повече храни, се използват пестициди и минерални торове в големи количества, като почвата, за разлика от атмосферния въздух, притежава способността да акумулира попадащите в нея различни замърсители, откъдето те попадат в хранителните вериги.

Веществата замърсяващи природата, пряко или косвено оказват вредно въздействие върху здравето на човека, предизвиквайки изменения в централната нервна система, хормоналния и витаминния баланс, метаболизма, тъканното дишане, а също водят до отслабване на имунната система. Немалка част от тях предизвикват мутации и имат канцерогенно действие.

След като дълъг период от време е господствало пристрастното мнение, че човекът стои в центъра на Вселената, това довежда до непростими въздействия върху природата и нарушаване на екологичното равновесие в нея. Човечеството се изправя пред проблема за опазване на природната среда, което налага, като се използват съвременните научни постижения, да се вземат незабавни мерки за възстановяване на равновесието в природата там, където то е нарушено.
2. Какво представлява "Зеленият маркетинг" ?

Маркетингът е ориентираната пазарно политика на предприятието, която обхваща предварително проучване на търсенето, предлагането, цените и организацията на производството, продажбите и промоционалната политика, т.е. това е концепция и управленски подход, съгласно които целият възпроизводствен процес в една фирма се осъществява в съответствие с изискванията на пазара.

Маркетингът е необходим, защото поражда доверие у потребителя. Ако той одобрява фирмата, от която купува, ще ѝ бъде относително верен и при наличието на конкуренция.

Маркетинговото управление предполага активно участие на мениджмънта във формирането на пазарните процеси. Това става чрез използване на различни маркетингови средства.

Чрез предварителното проучване на пазара на продукта, на цените на продажбите и на промоциите може да се получи информация за това дали се търсят екологични продукти, кои са конкурентите, какъв сегмент от пазара може да се заеме (каква част от пазара), какви са потребностите на потребителя и кои са потенциалните купувачи.

Тези информация формира основата на маркетинговата стратегия и планиране на всеки производител. Стратегическото планиране е основна управленска дейност, създаваща и подържаща съответствие между потенциалните възможности, целите на фирмата и маркетингова ѝ дейност.

В условията на съвременна пазарна икономика всяка фирма създава свой маркетингов план, който отговаря на нейната специфика и насоки за развитие. Маркетинговата ѝ политика се осъществява чрез наличния инструментариум от методи и средства, което позволява да се оптимизират връзките между партньорите, т.е. потребителят трябва да има полза да купи продуктите, но и фирмата трябва да извлече печалба от връзките си с него.

Занимавайки се с маркетинг, трябва много точно да определим каква полза искаме да извлечем, като съществуват различни начини на мислене и всеки един от тях отдава по-голям приоритет на едни или други функции, на едни или други субекти на пазара. В зависимост от това съществуват различни маркетингови концепции, като наред с производствената (произвежда се широкодостъпен продукт, на ниска цена); продуктовата (висококачествени стоки, които непрекъснато се усъвършенстват);
търговската (прилагат се допълнителни рекламни усилия, за да се осигури необходимият обем продажби); маркетинговата (фирмата изучава пазара и го сегментира) през последните години възниква концепцията за социално-етичния маркетинг, която е отворена към заобикалящата среда.

Важна крачка за напредъка на човечеството е изграждането на връзка между екологията и производството. В производителите се изгражда едно ново мислене и една нова философия, че природата е нашата майка и трябва да я пазим за следващите поколения, използвайки ресурсите ѝ разумно.

Във фирмите, основаващи дейността си на социалния маркетинг, се балансират няколко вида интереси: потребностите и интересите на потребителя, интересите на фирмата и интересите на обществото.

Говори се все повече за здравословно и рационално потребление, като се засилва отговорността на сегашното общество към бъдещите поколения и към стабилността на екосистемите на планетата. На практика това означава внедряването на екологични технологии и потребление неувреждащо природната среда и не противоречащо на морално-етичните принципи на обществото.

В статията " 3 важни стъпки в маркетинга на зеления бизнес" на сайта www.manager.bg най-добрите зелени маркетинг кампании според Парк Хоуел, президент на Park&Co, един от няколкото предприемачи, собственици на бизнес и маркетинг експерти по темата за зеления маркетинг, сред които сп. Entrepreneur прави допитване, трябва да отговарят на 3 въпроса, свързани с печалбата, хората и планетата:

• Добре ли е за моя бюджет?

• Добре ли е за моето семейство?

• Добре ли е за планетата?
3. Как потребителите се отнасят към зелената вълна в маркетинг стратегиите?

Опазването на природната среда е общочовешки проблем. Използването на природата се разглежда като целенасочена социално-икономическа дейност на обществото, която осигурява задоволяване на растящите нужди на всички негови членове чрез оптимизирането на използваните природни ресурси, опазването и увеличаването им в интерес на бъдещите поколения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модерно е да си зелен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.